חוזים יש לקיים "Pacta sunt servanda" - חופש החוזים

חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda עקרון יסוד שאומץ בשיטת משפטנו ושהינו הבסיס לדיון במחלוקת שבפני הינו ""Pacta sunt servanda, "חוזים יש לקיים". "עקרון חופש החוזים הינו עקרון יסוד המאפשר לצדדים לקבוע בהסכמה את התנאים בניהם, קובע דרכים לבטול הסכם, לרבות אם הינו מנוגד לתקנת הציבור ואף לאפשר לביהמ"ש שלא לאכוף חוזה כאשר האכיפה איננה מוצדקת. גם אם צומצם חופש החוזים, כגון מכוח , עדיין קיים העקרון הבסיסי בהסכמים הנערכים בין יחידים ורק במקרים חריגים ובנסיבות מוצדקות יתערב ביהמ"ש בהסכם שנקבע בין צדדים, שאין עילה לביטולו, למעט טענת אי חוקיות ותקנת הציבור. ידועה ההלכה כי אדם נחזה למי שמבין, יודע וקרא את המפורט במסמך עליו חתם. חזקה היא כי חתימת אדם על גבי מסמך כלשהו מהווה עדות לכך שנתן הסכמתו לתוכן האמור במסמך, לאחר שקרא והבין את מהותו" (" (") 159903/05 עדה קלרמן בריל נ' יעקב גולני, ניתן ביום 04/09/05). חוזהחופש החוזים