סעיף 11(ג) לכללי הבזק (שירותי החברה)

סעיף 11(ג) לכללי הבזק (שירותי החברה) התשמ"ז - 1986 קובע כי "מדידה באמצעות התקן מניה כאמור תהווה ראיה לכאורה על מספר יחידות המניה שבעדם חייב המנוי בתשלום". סעיף זה מקים לזכות חזקה, כי שיחות בקו טלפון בוצעו ע"י בעל הקו. עם זאת, מן המפורסמות כי חזקה זו ניתנת לסתירה, ואם נסתרה, חוזר הנטל אל התובעת להוכיח את תביעתה, היינו, כי אכן בוצעו השיחות ע"י הנתבעת או לכל הפחות להראות "כי נקטה אמצעים סבירים כדי לברר את מקור השיחות החריגות". ראה .. (") 103090/99 בזק תקשורת בע"מ - מחמ"ז נ' עיסא עטה עלי. בזק