מעמדו של חוב אגרה בהליכי הוצאה לפועל כפסק דין לטובת המדינה

מעמדו של חוב אגרה בהליכי הוצאה לפועל כפסק דין לטובת המדינה תקנה 6 ל ( , שכר והוצאות), התשכ"ח - 1968 מורה כדלקמן: "(א) אגרה שלא שולמה לפי תקנה 5 ישלם אותה החייב, והיא תהיה חוב ראשון לטובת המדינה ותיגבה מהכספים הראשונים שישלם החייב על חשבון החוב הפסוק. (ב) .... (ג) שילם החייב לזוכה שלא באמצעות הלשכה כל סכום שהמדינה זכאית לו לפי תקנה זו, אין בכך כדי לפטור את החייב מאותו תשלום והוא יהיה ניתן לגביה לטובת המדינה מן החייב או מן הזוכה, או מקצתו מזה ומקצתו מזה". חובאגרההוצאה לפועל