תדפיס משרד הפנים - ראיה לכאורה

תדפיס משרד הפנים - ראיה לכאורה בהתאם להוראות סעיף 3 ל , התשכ"ה-1965 מהווים פרטי המרשם, ובכלל זה כתובתו של אדם, 'ראיה לכאורה לנכונות פרטי הרישום', ברם משלא ניתן כל הסבר מניח את הדעת לאותה 'ראיה לכאורה', אף הובאו ראיות לכך שהאמור ברשומה הוא נכון, יש לקיומה, בצירוף ראיות נוספות, משקל ראייתי. ראיות לכאורהמשרד הפנים