סעיף 17 לחוק רישוי עסקים: בקשה לסגירת עסק

סעיף 17 לחוק רישוי עסקים: בקשה לסגירת עסק 17. הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 14, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לתת צו כאמור בסעיף 16, ותקפו יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו." לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת קרביס בעניין 02-13-0001392 מ"י נגד מיאו והאו בע"מ ואח' . "סעיף 17 לחוק מסמיך את בית המשפט לצוות על הפסקת עיסוק בעסק מקום בו הוגש כתב אישום בגין הפרת תנאי מתנאי הרישיון או ניהול עסק ללא רישיון, וזאת עד תום ההליך הפלילי נגד אותו נאשם. סעיף 16, אליו מפנה סעיף 17 לחוק, כותרתו "אמצעים נוספים" אותם מוסמך בית המשפט לקבוע - נוסף על כל עונש שיטיל - על מנת להבטיח, לאחר הרשעתו של אדם, כי לא יתנהל בחצרים נשוא כתב האישום עסק ללא רישיון, אם על ידי מי שהורשע אם על ידי אחר. כאמור, סעיף 17 לחוק מאפשר הפעלתם של אותם "אמצעים נוספים" הקבועים בסעיף 16 לחוק, עוד בטרם הורשע אדם. הצו אינו שגרתי, שכן "דרך המלך" היא ליתן לנאשם יומו בבית המשפט בדיון לגופו בכתב האישום. ורק אם יכריע בית המשפט לחובתו של הנאשם ויקבע אשמתו, על יסוד תשתית ראייתית מלאה, הרי שבמסגרת גזר הדין יכול שיוטל בצד עונש אותו אמצעי נוסף בדמות צו הפסקת עיסוק. ואף זאת יש להדגיש, כי גם כאשר מורשע אדם אין התביעה, בהכרח, עומדת על קיומו של צו סגירה מיידי, ועיתים היא מסכימה ליתן ארכה, במסגרת גזר הדין, לכניסתו של הצו לתוקף כדי לאפשר גם למי שהורשע בדין להשלים את הליכי הוצאת רישיון העסק. הסעד לפי סעיף 17 הוא סעד ביניים לתקופת ההליך המשפטי אשר נועד להגן על האינטרס הציבורי ולהסיר על אתר מטרד, סכנה או מפגע הנובעים מניהולו על העסק ללא רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון. מטרתו של סעיף 17 לחוק הינה מניעתית ולא עונשית, אם כי ברי שבעקבות סגירתו של עסק יגרמו לבעליו נזקים כלכליים, אפילו כבדים. " מדובר אפוא בצו המונע או המגביל את העיסוק בעסק נשוא כתב האישום, עד לתום ההליכים (לגישה שלפיה יש לבחון בקשה לפי סעיף 17 לחוק בדומה למתווה הנוהג בבקשה למעצר עד תום ההליכים - ראו למשל " ( ) 2054-09-11 עיריית נצרת עילית נ' מפעלי ברודני בע"מ (25.9.2011); ראו גם " 25350-10-11 (מחוזי נצרת) מפעלי ברודני בע"מ נ' עיריית נצרת עילית (3.1.2012); להשוואת צו לפי סעיף 17 ל"סעד זמני" עד להכרעה בכתב האישום, ראו " ( ) 4283/06 עיריית עכו נ' אלה תשתיות לאיכות הסביבה בע"מ[] (12.2.2007)). יצוין, כי הפסיקה קבעה לא אחת שתכליתו של צו לפי סעיף 17 ל אינה תכלית עונשית - לא מדובר ב"מקדמה" על חשבון העונש - אלא תכלית מניעתית (ראו למשל " ( ) 25350-10-11 מפעלי ברודני בע"מ נ' עיריית נצרת עילית (6.11.11)). השיקולים להפעלת הסמכות לפי סעיף 17 ל לא הוגדרו בחוק, ולא נקבעו גם בהלכה בצורה ברורה, כל שכן, אין רשימה ממצה של שיקולים, שעל בית המשפט לשקול בדונו בבקשה מסוג זה. סגירת עסקרישוי עסקים