המצאת מסמכים בהליך פלילי סעיף 239 לחסד"פ

המצאת מסמכים בהליך פלילי סעיף 239 לחסד"פ סעיף 239 לחסד"פ מסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות הסדרים להמצאת מסמכים בהליך פלילי תוך סטיה מאלה הקבועים בסע' 237 לחסד"פ, אולם בתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו-1966, לא נכלל חוק רישוי עסקים כאחד החיקוקים עליהם חל סע' 239 (להבדיל מסע' 240 שעל פי קביעת התקנות הנ"ל חל על עבירות לפי סע' 14 לחוק רישוי עסקים), ומכאן שאין לסטות מדרכי ההמצאה הקבועים בחסד"פ. מובן מאליו כי אין להידרש, בהליכים בכתבי אישום המוגשים בעבירות לפי סע' 14 ו- 29(ב) לחוק רישוי עסקים, לחזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974, אשר תחולתה נפרשת רק על עבירות תעבורה ועבירות קנס. ראו גם: רע"א 5255/11 עיריית הרצליה נ' אברהם חנוך כרם (11.6.2013)]. משפט פלילימסמכיםסדר דין פלילי