צו סגירה לאולם אירועים

להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו סגירה לאולם אירועים: 1. בפניי בקשה שהגישה המבקשת ביום 27.11.13 למתן צו הפסקת עיסוק בעסק לפי סע' 17 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 (להלן-"החוק"), כאשר מבוקש בבקשה לצוות לאלתר על הפסקה מוחלטת של העיסוק בעסק מסוג - אולם שמחות + משקאות משכרים לצריכה במקום + חניון ששטחו מעל 500 מ"ר. 2. הבקשה מכוונת לקומפלקס של 3 אולמות ארועים הממוקמים, כפי שהסתבר בדיונים, האחד - בקומת קרקע, ובקומה הראשונה שני אולמות נוספים. (להלן ייקראו כאחד -"האולם"). 3. המשיבים הינם הבעלים ו/או המנהלים של אולם האירועים. 4. בבקשה נטען כי העסק פועל ללא אישורים מאת הרשויות המוסמכות כדלקמן: - קיים סירוב מטעם משרד הבריאות. - קיים סירוב מטעם שירותי הכבאות. - קיים סירוב מטעם משטרת ישראל. - אין אישור מטעם מכון הטיהור. - אין אישור מחלקת התנועה להסדרי התנועה בחניון. כתוצאה מהנ"ל - לעסק אין רשיון עסק. 5. המשיבים הגישו את הבקשה לקבלת רשיון העסק לאולם ביום 5.8.13, ובבקשה שבפניי צויין כי ביום 29.10.13 ביקר פקח במקום ומצא את העסק פועל. בהעדר ראיות נוספות, ניתן להניח לצורך בקשה זו, כי העסק פועל לפחות מאז חודש אוקטובר 2013 כאולם ארועים, וללא רשיון עסק, וחמור מכך: ללא אף לא אחד מהאישורים הנדרשים. 6. הדיון בבקשה נמשך על פני מספר דיונים, ובין לבין הוגשו מדי פעם מסמכים ע"י הצדדים. אין מחלוקת כי נכון להיום עדיין אין בידי המשיבים אף לא אחד מהאישורים המצויינים בבקשה. מנגד אין גם מחלוקת כי המשיבים פועלים ללא הפסקה להשלמת החסר כאשר בכל פעם שמתחדש הבירור בבקשה, משתפר מצב הרישוי בעסק. 7. מחמשת האישורים החסרים, והנדרשים כתנאי לקבלת רישיון העסק, הרי ע"פ החומר שבפניי האישורים הבעייתיים ביותר הינם אישור הכבאות ואישור המשטרה. זאת מכיוון שנכון להיום: א. אישור משרד הבריאות נמצא בשלבי השגתו האחרונים, ר' אישור מחלקת רישוי עסקים, סומן מש/9 שתוכנו מדבר בעד עצמו. ב. אישור מכון הטיהור - המשיבים הודיעו למבקשת ביום 15.12.13 כי המתקנים הותקנו וכי ממתינים לבדיקה, ר' מש/1. כמו כן במסגרת מש/2 צורף אישור על התקנת המתקן. המבקשת לא מסרה עובדות ופרטים, וגם אם חסר אישור כזה - אין זו סיבה ליתן צו סגירה. ג. אישור מחלקת התנועה לעניין החניון - לא ניתנה התייחסות המבקשת לעניין זה. 8. מאחר וברשימת האישורים החסרים לא צויין העדרו של אישור הנדסי להתאמת המבנה לפעילות כזו, העליתי ביוזמתי בישיבת 24.2.14 העליתי את עניין האישור ההנדסי למבנה בכללותו האם הוא יכול לשמש כמקום לאולם ארועים, המכיל מספר רב של אנשים במקום אחד סגור. בנוסף, ציינתי את הערתו של טפסר אריה רגב במכתבו מב/2 מ-20.2.14 (להלן: בהרחבה) כי טרם הוגשו לעיונו מסמכים בנוגע ל"תקינות מערכות המבנה". אך הוברר לי בדיון כי הכוונה בהערה זו למערכות הקשורות בכיבוי אש של המבנה. המבקשת לא ציינה מאומה לעניין האישור ההנדסי בבקשה, במסמכים שהגישה ובדיונים. מנגד, הגישו המשיבים בישיבת 24.2.14 3 אישורים המתייחסים לשלוש האולמות והמאשרים כי תליות של מערכות שונות שנתלו בגג ובקירות המבנה - הינן תקינות ובוצעו לפי התכניות ועם מקדמי בטיחות מתאימים. שלוש האישורים ניתנו ע"י הקונסטרוקטור מטעם המשיבים ד"ר ברדיצ'בסקי ביום 20.2.14 הוגשו וסומנו שלושתם יחד מש/11. בנוסף הוגש בדיון אישורו מיום 24.2.14, וסומן מש/10, המאשר כי - "שלד הבטון תוכנן לעמידות אש של שעתיים" כמו כן במסגרת קבוצת האישורים שהוגשה מש/2, הוגש אישור הקונסטרוקטור מיום 1.10.13 כי בוצעו חיזוקים למבנה בהתאם לתקנים עכשוויים ובפקוח עליון שלו ולשביעות רצונו. כמו כן, הוגש אישורו של מנהל הפרוייקט אינג' עמאד אבו אחמד מיום 20.1.14 המאשר כי - "הבנייה באתר בוצעה לפי כל ההיתרים ולפי תו תקן ישראלי". הוגש וסומן מש/4. אך עדיין אין בפניי אישור כולל המתייחס לכשירות כל המבנה כמתאים לפעולות של שלוש האולמות. אך כאמור המבקשת לא טענה בעניין זה מאומה, ואף לא הוסיפה במסמכים לאחר הדיון האחרון, כפי שמצאה לנכון לעשות בעניין אחר - כבר יום למחרת הדיון 25.2.14. 9. אישור המשטרה: א. לבקשה למתן צו הסגירה צורף מסמך מיום 12.8.13 שהינו פירוט תנאי המשטרה למתן אישורה להפעלת אולם הארועים. מדובר במסמך בן שני עמודים ובו פירוט של דרישות שונות שמטרתם המסתברת היא - הבטחת בטחון הציבור והמשתמשים באולם, במתקניו ובחניון. ב. לא ניתנו הסתייגויות המשטרה ממתן רישיון על רקע עבריינות כזו או אחרת הקשורה למקום, אלא רק סדרי בטיחות שונים. ג. בדיונים שהתקיימו ובמסמכים שהוגשו, לא ניתנה התייחסות של מי מהצדדים לדרישות אלו, ולא ידוע לי - נכון להיום, עד כמה מילאו המשיבים אחר דרישות אלו. מה שבטוח - אין בפניי אישור המשטרה למתן רישיון לעסק כאולם. ד. העדר התייחסות ספציפית לדרישות המשטרה פועל לרעת המשיבים, באשר עליהם להוכיח כי קיימו את הדרישות, והעדר התייחסות, משמעה - הליקויים בתחום זה עדיין קיימים. ה. ברור אם כן - כי יש להתייחס לכך בהתאם. 10. אישור שירותי הכבאות: א. זהו האישור המהותי ביותר, באשר הוא כולל בחובו את ההסדרים הנדרשים למניעת שריפות, היכולת לכבותן בעת צרה, והסדרת צרכי המילוט מהבניין. ב. לבקשה שבפניי צורף מכתבו של מפקד שירות הכבאות באזור חיפה טפסר אריה רגב (להלן-"טפסר רגב") מיום 21.11.13, והוא מופנה ישירות למר א. פרוזר מנהל אגף לפיקוח ורישוי על הבנייה בעיריית חיפה, ובו הוא מתריע כנגד אולם השמחות באשר טרם הושלמו בו סידורי הבטיחות. ג. מצאתי לנכון להביא בשלמות את דבריו: "1. הובא לידיעתנו כי המבנה שבנדון פועל מזה מספר שבועות, מבלי שהשלים את התקנת סידורי הכבאות ואמצעי הבטיחות, לרבות מהלכי מדרגות הנדרשים למילוט מהמבנה, כפי שנדרשו על ידנו בתנאים להיתר הבנייה ובוודאי ללא קבלת אישורנו לטופס 4. 2. אבקש להזכירך את הסכנות הרבות לקהל המבקרים הרב ולעובדי המקום, כאשר טרם בחנו כי הותקנו כל האמצעים, הנדרשים להגן על קהל הנאספים הרב במקום. 3. אשר על כן, אבקשך כי תפעיל את סמכותך בחוק ותורה על סגירת המקום לאלתר וללא דיחוי, ועד עריכת ביקורת על ידנו, על מנת לוודא את התקנת כלל סידורי הכבאות והבטיחות, כפי שנקבעו בתנאים להיתר הבנייה וקבלת אישור לטופס 4 מטעמנו. 4. אודה לך באם תפעל בדחיפות יתרה ובאם תיידע אותנו על האמצעים בהם נקטתם כנגד העסק הנ"ל". לכאורה יש כאן התרעה על "מסוכנות מיידית". ד. אין בפניי את רשימת התנאים להיתר שטפסר רגב העביר למשיבים, אך ברור הדבר כי מאז הוצאת המכתב חלה התקדמות רבה בהשגת האישורים. ה. לתיק ביהמ"ש הוגשו חלק מהאישורים במסגרת מש/2. ו. בדיון שהתקיים בפניי ביום 16.2.14 הודיע נציג המשיבים כי ביום 20.2.14 הוא אמור להיפגש עם טפסר רגב במקום לצורך ביקורת. לפיכך, ביקשתי בהחלטה נוספת, מטפסר רגב כי ימציא לביהמ"ש דו"ח מפורט של כלל סידורי הכבאות ואמצעי הבטיחות שבוצעו במבנה, וכן ביקשתי התייחסותו לאפשרות של הפעלה זמנית של איזה מהאולמות אם בכלל. ז. ואכן, לתיק הוגש מכתבו המפורט של טפסר רגב מיום 20.2.14, סומן מב/2 ובו פירוט "האמצעים שהותקנו" וכן "האמצעים החסרים/טרם הותקנו ודרישות שלא מולאו". דהיינו מסמך זה, נכון ליום 20.2.14- הוא המשקף את מצב הדרישות שבוצעו, ויש לבחון את המסוכנות של המבנה לאור מכתב זה. 11. ניתוח האמצעים החסרים: א. בדיון הנוסף שהתקיים ביום 24.2.14 התייחסו ב"כ המשיבים בפרוטרוט לליקויים אלו, ובניסיון לשכנע כי חלקם מטופלים באופן שוטף ולגבי חלקם ניתן למצוא תחליף. לצורך זאת העיד ב"כ המשיבים את יועצת הבטיחות של המשיבים, אינג' גב' עמית דהן ממשרד יועץ הבטיחות מר פניני, אשר מסרה עוד ביום 23.2.14 את התייחסותה למכתבו של טפסר רגב מיום 20.2.14, ומכתבה סומן מש/7. ב. בפרק האמצעים החסרים מנויים שבעה חוסרים. חוסרים 1-3 - מפרטים העדר קיומם של ברזי כיבוי חיצוניים לאספקת מים להיקף המבנה, מחברי הסנקה לברזי הכיבוי הפנימיים ומחברי הסנקה למערכת המתיזים. לא הוברר בפניי טיבם המלא של אביזרים אלו, אבל המסקנה המסתברת היא - כי אפשרות כיבוי שריפה במקרה חירום, ח"ו, תיפגע באורח משמעותי. לכך הציע ב"כ המשיבים תחליף זמני בדמות העמדת כבאית מידי ערב בו מתקיימים ארועים ליד אולם השמחות, אשר תושכר משירותי הכבאות ע"י המשיבים ועל חשבונם. לעניין זה העידה הגב' דהן ברוב הגינותה - "...כבאית היא איזה שהוא עזר, פתרון עזר לא תחליף אך פתרון עזר שנותן איזה שהוא מענה להספקת מים לבניין בחירום, זה לא פתרון שווה ערך, זה פתרון שיכול להיות זמני בכפוף לאישור שירותי הכבאות". ר' עמ' 3-4 לפר' ישיבת 24.2.14. מבחינת ביהמ"ש התוצאה בשורה האחרונה היא - כי לא ניתן לסמוך לאורך זמן על תחליף של כבאית לחוסרים אלו, אך הימצאותה של כבאית כזו במקום, תחליש את המסוכנות הצפוייה נוכח הליקויים. ג. חוסר מס' 4 - "שני מהלכי מדרגות חיצוניים המיועדים לשמש למילוט בזמן חירום לאורחים ועובדי המקום". בעניין זה נחקרה העדה ודבריה מופיעים בעמ' 2-3 לפרו' 24.2.14. מה שעולה מדבריה ומהמסמכים שהוגשו, כי הותקן גרם מדרגות אחד, עליו נמסר עוד בישיבת 16.2.14 וראה התמונה מש/3, ודרישת טפסר רגב הינה לעוד שני מהלכי מדרגות בנוסף לגרם המדרגות שהותקן כבר. העדה העידה כי שני מהלכי המדרגות החסרים מתוכננים להיות מותקנים, האחד ביום 3.3.14 והשני ביום 14.3.14, והוגש מכתבו של המסגר יצחק אלימלך בעניין זה, מש/8. במכתב מציין המסגר כי הוא עובד לפי תכנית הקונסטרוקטור ובפיקוחו. אלא שהעדה טענה כי עד להתקנתם יש להם תחליף בדמות שני חדרי מדרגות הקיימים בבניין ואשר לא נלקחו בחשבון סידורי הבטיחות הנדרשים בתכנית הבטיחות, ותוך שהיא מפרטת נתוני קיבולת אנשים של חדרי מדרגות אלו, היא ציינה למסקנה כי שני חדרי מדרגות אלו, נותנים מענה נוסף, חלקי, וזמני עד שיותקנו חדרי המדרגות החיצוניים. גם כאן, הכנסתי עצמי בעניין המקצועי, אבל בסופו של דבר - יש לקבל אישור שירותי הכבאות - שהם יקבעו שמדובר בתחליף ראוי להתקנת גרמי המדרגות ואין להסתפק בחוו"ד היועצת. נכון לעכשיו, רק ביום 14.3.14 אמור להיבנות גרם המדרגות השני - וגם אז יש להמתין לבדיקת תקינותו ע"י שירותי הכבאות, ולכן המסקנה היא כי נכון להיום - ישנו חוסר משמעותי בדרכי המילוט מהאולם. ד. לעניין חוסר מס' 5 - אי ביצוע הפרדת אש בין מהלך המדרגות הפנימי ולמשטחי כל קומה - פירטה העדה כי דרישה זו היא לא רלוונטית עוד מאחר והמשיבים עומדים להגיש תכנית בטיחות מעודכנת, והיא פירטה במה דברים אמורים. ר' עמ' 4 לפרו'. ה. לעניין חוסר מס' 6 - טרם בוצעה בדיקת מעבדה מוסמכת לכלל מערכות המבנה - העידה כי הדברים בטיפול, וכי מדובר במספר בדיקות שלגבי חלקן נקבעו זמני ביקורת, ולגבי חלקן ישנו עיכוב כי יש רק בודק אחד במכון התקנים שבודק מערכות אלה. ו. גם לעניין חוסרים 5 ו- 6 כשם שאין לי ספק שהמשיבים פועלים כל הזמן לקידום השגת האישורים - כך אין לי ספק בדבר חוסר יכולתו של ביהמ"ש לקבוע מסמרות - האם אכן הדברים שנמסרו - מהווים מילוי דרישות הכבאות. לכל היותר, ביהמ"ש מקבל התרשמות כלשהיא מהמצב, אך קביעה מיקצועית - נתונה בידי שירותי הכבאות. ז. בסע' 7 במכתבו, מסכם טפסר רגב את ממצאי בדיקת 20.2.14 ולפיכך מסקנתו בסע' 7-9 למכתבו מב/2 היא: "7. במהלך הביקורת נמצא, כי טרם הותקנו סידורי כבאות ואמצעי בטיחות עיקריים ובסיסיים. 8. לאור הממצאים, אנו מתנגדים לאכלוס המבנה, האולמות והחניונים, וזאת עד סיום התקנת כלל סידורי הכבאות ואמצעי הבטיחות, כפי שנדרשו במכתבנו שבסימוכין, עריכת ביקורת מקיפה של נציגנו ומתן אישורנו לטופס 4. 9. כמו-כן, אנו מתנגדים להפעלת העסק עד לקבלת אישורינו כנותני אישור לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968" 12. כאמור, המשיבים לא שוקדים על שמריהם, ומאז מכתבו של טפסר רגב, הגישו אישורים נוספים: מש/7 - מכתבה של היועצת הגב' עמית תמיר - דהן מיום 23.2.14 ובו פירוט אישורי המתכננים/המתקינים שהתקבלו עד היום, וכן התייחסות לשינויים בתכנית הבטיחות. מש/8 - אישור המסגר מיום 14.2.14 על התקנה צפוייה של שני גרמי המדרגות במרץ 2014. לאחר הדיון האחרון 24.2.14, ובהקשר אחר, הוגשה תעודת בדיקה למתקן חשמל מיום 23.2.14 ולפיה נבדקו מערכות החשמל השונות באולם ונמצא כי מתקן החשמל נמצא תקין לפי חוק החשמל. סומן מש/13. נמצא לסיכום עניין זה: מחד - דבריו של טפסר רגב במכתבו מיום 20.2.14 מצביעים על קיומה של מסוכנות באיכלוס המבנה ולכן מן הראוי ליתן את הצו המבוקש עד לסיום השגת כל דרישות הכבאות. מנגד - מאז מכתבו, הציגו המשיבים התקדמות בפתרון הליקויים, ובהסתכלות מצטברת על דבריה של היועצת בעדותה, ועל תוכן המסמכים המצויינים ברישא לסע' זה נמצא כי הוחלשה חומרת הסכנה שהצטיירה נכון ליום 20.2.14, באופן שניתן לעכב לזמן מה את הוצאת הצו. 13. השיקולים שיש לקחת בחשבון: כנגד המשיבים - עומדים שני שיקולים מרכזיים. האחד - עצם העובדה כי האולם מופעל בניגוד לחוק. אלא שבד"כ סיבה זו כשלעצמה אינה סיבה למתן צו סגירה במסגרת סע' 17, אלא לדיון בשלב גזה"ד אם וכאשר תיקבע הרשעה. השני - הסכנה הפוטנציאלית הנשקפת לבאי המקום, בכך שלא הוסדרו סדרי הבטיחות השונים עד תומם, וזהו האינטרס שלשמו נועד הסעד של מתן צו סגירה לפי סע' 17 לחוק. בד"כ מדובר "בסכנה מיידית". איננו יודעים "חשבונו של מקום" מהי "סכנה מיידית" אך אין אנו "לוקחים אחריות" על הפעלת אולם ארועים כאשר חסרים בו חלק אמצעי הבטיחות המהותיים. לטובת המשיבים - עומדים שלושה שיקולים: האחד - החשוב ביותר - אותן משפחות שהזמינו אירועים באולם זה וקבועות להן שמחות בימים הקרובים, מרביתם חתונות. למותר לציין את עוגמת הנפש המרובה שתגרם למשפחות אלו ולאורחיהם באם ייסגר באופן מיידי, אולם הארועים בו קבעו לקיים ארוע כמו חתונה, מבלי שניתנה להן האפשרות למצוא מקום חילופי. השני - כי המשיבים פועלים ברציפות להשגת האישורים. השלישי - סגירת האולם תפגע בפרנסת משפחות רבות התלויות באולם. 14. המצב המשפטי: א. סע' 17 לחוק לא פירט את הנסיבות בהן יינתן צו לסגירת העסק. מדובר בבקשה למתן צו כאשר רק הוגש כתב אישום, הוא טרם התברר, אך נוכח חומרת הפעילות בעסק חסר הרישיון, מתבקש כבר עתה מתן הצו. הגדרת הצו בפסיקה היא כי מדובר בצו מניעתי ולא בצו עונשי. ב. בתמצית אציין, כי בפסיקה נקבע כי מטרת סעיף זה הינה למנוע "סיכון מיידי" שעלול להיווצר מהפעלתו של העסק הפועל ללא רישיון, הכולל סיכונים צפויים לביטחונו או לבריאותו של הציבור. ג. ראה פסה"ד ע"פ 25350-10-11 מחוזי נצרת, מפעלי ברודני בע"מ ואח' נ' עיריית נצרת עילית, מפי כב' השופטת אסתר הלמן מיום 3.1.12 ובעיקר סעיף 55-60 לפסה"ד. צויין שם כי: "...את העילה למתן הצו ניתן למצוא בסכנה הטמונה בהמשך הפעלתו של העסק ללא רשיון, כמו גם בפגיעה בציבור, הכרוכה בהפעלתו של העסק, שאיננה דווקא סיכון פיזי קונקרטי ומיידי". (סע' 56 לפסה"ד) על דברים אלו חזרה כב' הש' הלמן בע"פ 32709-10-13 מדינת ישראל נ. כפר נחום, מסעדה וחוף פרטי 2003 בע"מ ואח', מחוזי-נצרת מיום 15.1.14 סע' 12 לפסה"ד. ד. וכן סיכם ביהמ"ש המחוזי - בע"פ 25350-10-11 מפעלי ברודני בע"מ נ. עיריית נצרת עילית, מפי כב' הש' יונתן אברהם ביום 6.11.11, את תמונת המצב המשפטי קיים: "סקירת החלטות של הערכאות הדיוניות שהוצגו בפניי, לרבות החלטות שהציגה בפניי ב"כ המשיבה, מעלה כי המבחן הנוהג בערכאות הדיוניות הינו מבחן הסיכון המיידי"... ר' עמ' 8 לפסה"ד בפירסום "נבו". ה. דוגמאות לדיונים במקרים שונים בהם העריכו בתיהמ"ש את "המסוכנות המיידית" שעמדה בפניהם לגופה, ואל מול זכויות נוגדות, ר' בפסקי הדין: - ע"פ (ח') 6672-04-11 עיריית חיפה נ. בן שמואל ואח', מחוזי חיפה, מפי כב' הש' ר. שפירא, מיום 14.4.11, עמ' 7-8 בפרסום "נבו". - עמ"א (ק"ב) 1450-08-13 עיריית נשר נ. דהן דני, בביהמ"ש לעניינים מקומיים קריית ביאליק, מפי כב' הש' מוחמד עלי, מיום 22.9.13, ובמיוחד סע' 19-25 לפסה"ד. - רע"ס (נת') 28733-08-12 עיריית נתניה נ. אור נחשולים ואח', ביהמ"ש לעניינים מקומיים בנתניה, מפי כב' הש' בדימוס ריבי צוק, מיום 10.6.13, ובמיוחד סע' 9-12 לפסה"ד. - ת"פ (נצ') 13718-03-13 מדינת ישראל נ. בן אייר, שלום נצרת, מפי כב' הש' אוסילה אבו אסעד, מיום 1.4.13, ובמיוחד מעמ' 8 ואילך - בפרסום "נבו". - רע"ס (ק"ב) 29653-10-11 עיריית קריית אתא נ. החברה האמריקאית הישראלית לגז ואח', מפי כב' הש' עידית וינברגר, מיום 29.1.12, פיסקה 10-16. - צא (אי') 34318-04-10 מדינת ישראל נ. שירותי אשכנזי אילת בע"מ, שלום אילת, מפי כב' הש' יואל עדן מיום 26.7.10, ובעיקר סע' 16-19 להחלטה. - רע"ס (רמ') 5366-02-10, מועצה אזורית חבל מודיעין נ. אברהם בר און ואח', שלום רמלה, מפי כב' השופטת שרון קיסר, מיום 21.2.10. - בש 1476/08, מדינת ישראל נ. לילך בן ארוש ואח', שלום אילת, מפי כב' הש' יואל עדן, מיום 8.4.08, ובעיקר סע' 11-32 להחלטה. ו. לשאלה אם ניתן לערער לביהמ"ש המחוזי על החלטה לפי סע' 17, ר' דיון יסודי ואיזכור הפסיקה בעניין ברע"פ 4384/13 -ב' מדינת ישראל נ. מיאו והאו בע"מ ואח', מפי כב' רשם ביהמ"ש העליון, הש' גיא שני, מיום 18.8.13. ז. דיון במס' שאלות נוספות הנוגעות למעמדו של סע' 17, ר' ריכוז הפסיקה בשאלות אלו בפסה"ד שלום, עמ"א (ק"ב) 1450-08-13 עיריית נשר נ. צבן דני, בביהמ"ש לעניינים מקומיים קריית ביאליק מפי כב' הש' מוחמד עלי, מיום 22.9.13, ובמיוחד סע' 6-9 וסע' 13-15. 15. במקרה שבפנינו אמנם עדיין אין את האישורים הסופיים, אך מקבץ האישורים שהוגש עד היום, מהווה את "הרף הראייתי" הנדרש כדי להסיק שעצמת הסכנה הצפויה מהמשך הפעלת העסק, נחלשת עם הזמן, ככל שהמשיבים דואגים להשלמת סדרי הבטיחות. בהתחשב בחומר העובדתי שהוצג בפניי נכון להיום, בהתחשב בשיקולים שפורטו לעיל, ובהתחשב בהצעת ב"כ המשיבים בישיבת 24.2.14 כיצד לפתור את הבעיה, אני סבור כי לפי מצב האישורים המונח בפני כיום יש להורות על מתן צו סגירה לעסק, אך ניתן לדחות את כניסתו לפועל למשך מספר ימים כדי לאפשר למשפחות המזמינות להתארגן כדי למצוא חלופה, ובמקביל, הוצאת הצו, תגביר את קצב הפעילות אצל המשיבים להשגת האישורים החסרים. 16. אשר על כן אני מורה כדלקמן: א. ניתן בזאת צו סגירה לשלושת אולמות הארועים. ב. צו הסגירה ייכנס לתוקף ביום 11.3.14 שעה 12.00. ג. העיכוב בכניסתו לתוקף של צו הסגירה מותנה בכך שהחל מיום ג' הקרוב 4.3.14, תהינה נוכחות במקום שתי כבאיות על מפעיליהן, אשר תושכרנה ע"י המשיבים משירותי הכבאות, והן תוצבנה ליד הבניין החל מפתיחת האולם ע"י אנשי הצוות ועד לסגירת האולם בסופו של הארוע. ד. המשיבים יודיעו עד ליום ג' 4.3.14 בשעה 16:00 לכל מזמיני הארועים לתאריכים מ- 11.3.14 ואילך, כי הוצא לאולם צו סגירה החל מתאריך זה ולפיכך האירוע לא יתקיים. ה. המשיבים יודיעו לביהמ"ש ביום ד', 5.3.14 עד השעה 14:00 - כי סידרו את הנ"ל - מול שירותי הכבאות, ויצרפו אישור מתאים, וכן יודיעו לביהמ"ש כי פעלו לפי האמור בס"ק (ד). אולם / גן אירועיםצו סגירהצווים