פיצוי בגין ביטול טיסת המשך בארה"ב (מלוס אנג'לס ללאס וגאס)

פיצוי בגין ביטול טיסת המשך בארה"ב (מלוס אנג'לס ללאס וגאס) טענות הצדדים והעובדות הצריכות לעניין 1. התובעים הינם אם ובנה, אשר רכשו מהנתבעת 1 כרטיסי טיסה לארה"ב; מתל אביב ללאס ווגאס. הטיסה הייתה בשני מקטעים: מנמל התעופה בן גוריון ללוס אנג'לס ומשם בטיסת המשך ללאס ווגאס באמצעות הנתבעת 2. התובעים היו אמורים להגיע ללוס אנג'לס ביום 11.9.2012 בשעה 6:35 בבוקר ולטוס בטיסת המשך שתוכננה לשעה 9:20 בבוקר. התובעים הגיעו ליעדם בלוס אנג'לס בשעה היעודה, או אז, התברר כי טיסת ההמשך ללאס וגאס בוטלה. בסופו של דבר המריאו התובעים בטיסת המשך שהועמדה לרשותם על ידי הנתבעת 2 באמצעות חברת טיסה אחרת (חברת דלתא) וזאת רק למחרת היום בשעה 8:00 בבוקר. התובעים טוענים כי הם שהו בשדה התעופה בלוס אנג'לס משך כיממה ובמשך שהייתם שם הם היו במצוקה במיוחד בשים לב לכך שהתובע 2 הנו קטין הסובל מאסטמה. התובעים טוענים כי מאחר והמשאף המיועד לטיפול בתובע 2 היה במזוודה בכבש המטוס ולא יכלו לקבלו, התדרדר מצבו הרפואי במהלך השהיה בשדה התעופה ולאחר מכן נזקק לטיפול רפואי בארה"ב. כן טוענים התובעים כי הם הוציאו הוצאות רבות עבור מזון ושתיה ושיחות טלפון לארץ. בגין כל אלה הם זכאים לטענתם, לפיצוי מהנתבעות. 2. הנתבעות אינן חולקות על הפרטים הקשורים בטיסות ובביטולן. הנתבעת 2 אישרה כי אכן טיסת ההמשך שנועדה לשעה 9:20 בוטלה, אולם היא הוסיפה וטענה כי לרשות התובעים הועמדה טיסת המשך בשעה 19:59 באותו יום, ולא ברור מדוע בחרו התובעים לטוס דווקא בטיסה שהייתה למחרת היום. התובעים טענו כי אכן הוצעה להם טיסת המשך של חברה אחרת באותו יום, הם ציינו כי הם ניגשו לדלפק הבידוק לשם עליה למטוס, אולם חברת הטיסה לא אפשרה להם לעלות לטיסה מאחר והיא נתנה עדיפות לנוסעיה ולהם לא נותר מקום. אני מקבל את גרסתם של התובעים לפיה הם לא הורשו לעלות לטיסה שהועמדה לרשותם בשעה 19:59 באותו יום. ברי כי נוסע מצפה כי ישלים את מסעו הארוך, במיוחד כשהוא חוצה אוקיינוס, ויעלה לטיסת ההמשך הראשונה שתיקרה בדרכו ולא ימתין למחרת היום. הסברם של התובעים כי לא היה להם מקום בטיסה שהוצעה להם באותו יום מקובלים עלי והוא נראה סביר, שכן הפנייתם הייתה לטיסה שהייתה מתוכננת ונראה כי אכן נוצר מצב שבטיסה אליה סופחו ברגע האחרון, ניתנה קדימות לנוסעי אותה טיסה. גרסתם של התובעים נתמכת גם בעדותה המהימנה של הגב' רבקה גואטה, אשר הייתה באותה טיסה וגם היא לא הורשתה לטוס בטיסת ההמשך שהועמדה לרשותה, כפי שהעידה בפני. המטריה הנורמטיבית 3. על המקרה שלפנינו חל חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) תשע"ב - 2012. (להלן - החוק ). חוק זה, אשר נכנס לתוקף ביום 16.8.12 (ומכאן שהוא חל על המקרה שלפנינו) מסדיר את החובות המוטלות על מפעיל טיסה במקרה של ביטול טיסות ושינויים במועדיהן וזכויותיו של הנוסע הנובעות מכך. 4. החוק דן במספר מצבים הקשורים בהפרת החובות של מפעיל הטיסה או מארגנה (כהגדרתם בסעיף 1 לחוק) כלפי נוסעים שרכשו כרטיסי טיסה. סעיף 5 לחוק דן בסירוב להטיס נוסע בטיסה, סעיף 6 לחוק דן בזכויות הנוסע הנובעות מביטול טיסה, סעיפים 7 ו- 8 לחוק דנים בתוצאות מצב בו טיסה המריאה באיחור או שמועד המראתה הוקדם וסעיף 9 דן במקרה של שינוי בתנאי כרטיס הטיסה. בדברי ההסבר לחוק (ה"ח, תשע"ב, 413 עמ' 6) צוין כי הוראות דומות להוראות החוק נקבעו בתקנות שהתקין האיחוד האירופי בשנת 2004, שעניינן פיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של סירוב להטיס נוסע בטיסה, ביטול טיסה או עיכוב בהמראה. הצורך בחקיקת החוק, נבע מהגבלת האחריות של מפעיל הטיסה, בהתאם לחוק התובלה האווירית, תש"ם-1980. 5. במקרה שלפנינו המדובר הוא בביטול טיסה. סעיף 6 לחוק קובע כלהלן: "5 .(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה: (1) שירותי סיוע; (2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע; (3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה" הנה כי כן, נוסע שטיסתו בוטלה זכאי לשירותי סיוע, השבת תמורת הכרטיס או כרטיס טיסה חלופי ופיצוי כאמור בתוספת הראשונה. "שירותי סיוע" מוגדרים בסעיף 1 לחוק כשירותים המנויים בסעיף 3 (א)(1) לחוק ואלה כוללים: מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר, שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה ושתי שיחות טלפון לרבות משלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע. הפיצוי לו זכאי הנוסע במקרה של ביטול טיסה קבוע בתוספת הראשונה של החוק והוא פיצוי מדורג התלוי במרחק הטיסה. סעיף 6(ה) מעניק פטור מתשלום פיצוי זה במקרה שמפעיל הטיסה או מארגן הטיסה הוכיח כי הטיסה בוטלה בשל אחד מאלה: נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, שגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו - לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות; שביתה או השבתה מוגנות או כדי להימנע מחילול שבת או חג. 6. נוסף לשירותי הסיוע ולפיצוי להם זכאי נוסע שטיסתו בוטלה, קובע החוק כי לבית המשפט סמכות לפסוק לנוסע פיצויים לדוגמה עד לסכום של 10,000 ₪ בהתקיים אחד המקרים המנויים שם. סעיף 11 לחוק קובע בהאי לישנא: "(א) בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,190 שקלים חדשים, אם מצא כי נעשה ביודעין אחד מאלה: (1) מפעיל טיסה או מארגן - (א) לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5; (ב) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6; (ג) לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7; (ד) לא נתן הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, בניגוד להוראות סעיף 8; (ה) לא נתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כאמור בתוספת השנייה, לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו, בניגוד להוראות סעיף 9(ב)" אחד המקרים שבהתקיימם מוסמך בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה הינו זה הקבוע בסעיף 11 (א)(1)(ב) לחוק הדן במקרה בו לא ניתנו הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה בניגוד להוראות סעיף 6 הכוללות שירותי סיוע. 7. סעיף 11(ב) לחוק קובע את השיקולים שעל בית המשפט להתחשב בהם בקביעת גובה הפיצויים לדוגמה ואלה כוללים בין היתר: אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו; עידוד הנוסע למימוש זכויותיו; היות ההפרה הפרה חוזרת; חומרת ההפרה ונסיבותיה; שוויה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה. חשוב לציין את ההנחיה שבסעיף 11(ב) לחוק, לפיה בקביעת הפיצוי אין להתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה. מהתם להכא 8. אין חולק שטיסת ההמשך בוטלה. הנתבעת 2 לא הביאה ראיות לסיבת הביטול, מלבד הטיעון הכללי כי הטיסה בוטלה בשל תנאי מזג האוויר. משכך, הרי לא הוכח לפני כי התקיים אחד המקרים הקבועים בסעיף 6(ה) לחוק שבהתקיימם פטורה הנתבעת 2 מתשלום פיצוי בהתאם לתוספת הראשונה. 9. חרף העובדה כי הטיסה בוטלה הרי לא ניתנו לתובעים ולא הוצעו להם ההטבות ושירותי הסיוע הקבועים בחוק. יש בכך משום הפרת הוראות החוק. משלא ניתנו לתובעים שירותי הסיוע הרי בשל השהיה הממושכת בבית הנתיבות בלוס אנג'לס, אין ספק כי נאלצו הם להוציא הוצאות בגין אוכל ושתיה וכן בגין הוצאות בגין התקשרות לארץ כדי להסדיר את טיסת ההמשך. במקרה שלפנינו, התעכבו התובעים משך כיממה עד לטיסת ההמשך. מצבו של התובע 2, קטין הסובל מאסטמה גרם קושי נוסף. 10. בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעות הציעו הן את הפיצוי הקבוע בתוספת הראשונה של החוק. בשים לב למרחק הטיסה הפיצוי המגיע הינו במדרג הנמוך (סך של 1270 ₪ שערכו להיום לפי נוסחת העדכון שבסעיף 13 לחוק מסתכם בסך של 1290 ₪). 11. התובעים זכאים לפיצוי בגין ביטול הטיסה בהתאם לתוספת הראשונה בסך של 1290 ₪ לכל אחד. התובעים זכאים לפיצוי נוסף בגין כך שלא ניתנו להם ההטבות ושירותי הסיוע להם זכאים במקרה של ביטול הטיסה. אני סבור כי פיצוי זה צריך להיקבע בגדריו של סעיף 11 לחוק. בשים לב לשיקולים שיש להתחשב בהם במסגרת קביעת הפיצוי לדוגמה ובהתחשב בנסיבות העניין שתוארו לעיל, אני סבור כי הפיצוי המגיע לכל תובע במקרה זה הינו הסך של 2000 ₪. 12. הנתבעת 2 הסכימה כי היא האחראית לטיסת ההמשך. הנתבעת 1 קיימה את המוטל עליה משהביאה את התובעים במועד וכמתוכנן ליעדם הראשון לקראת טיסת ההמשך ולכן בנסיבות העניין, אין להטיל עליה אחריות. האחריות בהתאם לסעיף 6 לחוק מוטלת על מפעיל הטיסה, קרי הנתבעת 2 ועל ה"מארגן" קרי; שוכר בטיסות שכר (צ'רטר)- שאין זה המקרה לפנינו. 13. לאור האמור לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה נגד הנתבעת 1, לקבל את התביעה בחלקה נגד נתבעת 2 ולחייבה לשלם לתובעים (יחדיו) הסך של 6580 ₪. כן אני מחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובעים הוצאות בסך של 300 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 45 מיום מתן פסק דין שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מיום פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. ניתן לערער על פסק הדין ברשות בבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצוייםביטול טיסהארצות הברית (ארה"ב)