תביעה בגין שירותי בדיקה מקצועיים של מערכת הגז והמערכת הסולארית לצורך אישורי בניה

1. א. א) ביום 29.11.07 הזמינו התובעים אצל הנתבעת שירותי בדיקה מקצועיים לביתם, שהיה בהליכי בניה על פי המפורט בהזמנה אשר צורפה לכתב התביעה. בין השירותים המוזמנים, ביקשו התובעים, שהנתבעת תבדוק את מערכת הגז והמערכת הסולארית - בדיקה אשר נדרשו התובעים לבצע לצורך אישורי בניה. ב) כשלש שנים לאחר גמר עבודת הנתבעת גילו התובעים, שהנתבעת לא השלימה את ביצוע הבדיקות ולכן, פנו התובעים אל הנתבעת בדרישה כי תשלים מחויבויותיה מכוח ההסכם ותבצע את הבדיקה. ב. מכאן ואילך, באים התובעים בטענות כנגד הנתבעת או נציגיה - טענות אשר "הולידו" תביעה זו, בה מבקשים התובעים לחייב הנתבעת להשיב להם הסכום של 702 ₪ - זאת תוך העלאת הטענות העיקריות הבאות: א) כשלושה שבועות לאחר דרישת התובעים מהנתבעת להגיע ולהשלים העבודה, הגיע נציג הנתבעת ללא ציוד מקצועי וביקש מהתובעים סולם - בעוד שנציג הנתבעת היה צריך לדאוג לכך-והתובעים העמידו סולם בגובה של כשני מטרים לרשותו. ב) נציג הנתבעת סירב לעשות שימוש בסולם של התובעים, סירב לבדוק את המערכת הסולארית וכאשר התכוון לעזוב מבלי לבצע בדיקת מערכת הגז - שלא הייתה כרוכה בשימוש בסולם - הודיעו התובעים לנציג הנתבעת, שהיות והם שילמו בעד שתי הבדיקות (בדיקת הגז ובדיקת המערכת הסולארית), דרשו התובעים מנציג הנתבעת, להשלים לכל הפחות את בדיקת מערכת הגז, אך נציג הנתבעת סירב לעשות זאת, בטענה, שיש לבצע את שתי הבדיקות בעת ובעונה אחת ועזב את המקום. ג) לאור התנהלותו של נציג הנתבעת, השלימו התובעים את הבדיקה בכוחות עצמם ולאחר מכן, פנו התובעים אל הנתבעת בדרישה להשיב להם את עלות הבדיקות שלא בוצעו בסך 600 ₪ בתוספת מע"מ. הנתבעת סירבה להשיב את מלוא הסכום בטענה, שעל התובעים לשאת בעלות ביקורו של נציג הנתבעת בסך של 200 ₪. 2. הנתבעת הגישה כתב הגנה, בו מבקשת היא לדחות את תביעת התובעים ולהצדקת בקשה זו, מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות: א. א) בהסכם בין הצדדים נקבע, שבדיקת הגז והבדיקה הסולארית תתבצענה באותו מועד ומחדל התובעים הוא אשר מנע מהנתבעת לעמוד בהתחייבותה, משום שהתובעים לא הכשירו את השטח באופן שיאפשר לנציג הנתבעת לבצע את הבדיקה בבטחה. נציג הנתבעת ביקש לבצע בדיקת הגז וציין בפני התובעת, שהיא תחויב בדמי ביקור נוספים עקב פיצול הבדיקה לשני מועדים שונים והתובעת סירבה לאפשר לנציג הנתבעת לבצע בדיקת גז בלבד ודרשה בתוקף ביצוע כל הבדיקות באותו ביקור ומשכך, נאלץ נציג הנתבעת שלא לבצע את ההזמנה. ב) התובעים לא דאגו להכשיר גישה בטוחה למקום הבדיקה ולקרוא לנתבעת לביקור נוסף עליה יחויבו בהתאם ומאחר והתובעים לא אפשרו לנציג הנתבעת לבצע הבדיקה, ראתה הנתבעת בהתנהלות התובעים כביטול ההסכם מצידם וביטול מותנה בתשלום 450 ₪ בתוספת מע"מ, לכן, טוענת הנתבעת שיש לקזז סכום זה מסכום התביעה. זאת ועוד, היות והתובעים מנעו מנציג הנתבעת לבצע את הדרוש - על התובעים לשאת בעלות הביקור בסך 355 ₪, שגם אותם זכאית הנתבעת לקזז מחשבונם. בסיכום ההתחשבנות, טוענת הנתבעת, שלאור סעיפי ההסכם ולאור התנהלות התובעים מגיע לנתבעת מהתובעים, במצטבר, סך של 11,222 ₪ בתוספת מע"מ. ג) הנתבעת מאשרת את טענת התובעים,שהם אכן פנו בדרישה להחזר התשלום, אך מבדיקת הנתבעת עלה, שהתובעים לא זכאים להחזר אלא אף נותרה להם יתרת חוב שאותה עליהם לשלם לנתבעת, אך לפנים משורת הדין בחרה הנתבעת שלא לדרוש יתרת חוב זו. בסופו של יום, לפי חישובי הנתבעת ובהתאם להוראות ההסכם, חייבים התובעים לנתבעת - בקיזוז הסכום ששולם- סך של 7,522 ₪ בתוספת מע"מ והנתבעת שומרת על זכותה לתבוע יתרת חוב זו. 3. בטרם אכריע לגופו של עניין, ברצוני להעיר מספר הערות על ניהול הדיון בתיק זה: א. א) תביעה זו, אשר הוגשה על ידי התובעים על סכום של 702 ₪ , שהיא תביעה פשוטה, ממוקדת ולא ארוכה במיוחד וכך גם הוגש כתב הגנה העונה לטענות התובעים - נוהלה על ידי הצדדים או יותר נכון לומר על ידי ב"כ הצדדים באריכות- אריכות יתר- כאשר שני הצדדים היו מיוצגים על ידי עו"ד וכנראה, ששני עוה"ד לא לקחו בחשבון, שתביעה זו מתנהלת בבית משפט לתביעות קטנות והחליטו להאריך בדיון, תוך העלאת טענות של שינוי חזית על ידי ב"כ הנתבעת והעלאת הטענה בדבר היות ההסכם חוזה אחיד שהועלתה על ידי התובע ותוך חקירות נגדיות, תוך טיעונים רבים, אשר מילאו 9 עמודי פרוטוקול. ב) מאופן ניהול תביעה זו ניתן להבין, מה הייתה מטרת המחוקק להגבלת הופעת עו"ד בתביעות קטנות, שכן עצם הייצוג- כפי שהיה במקרה זה- הביא לכך, שהדיון לא יכול היה להסתיים בדרך היעילה, המהירה תוך פישוט הליכי הדיון על מנת להגיע להכרעה מהירה. ב. א) כבר בתחילת הדיון, ביקש ב"כ הנתבעת לתקן טעות סופר בסעיף 9 לכתב ההגנה, שכן בתחילת סעיף זה נכתב:" הנתבעת סרבה לאפשר לנציג הנתבעת לבצע.." וב"כ הנתבעת ביקש לתקן את המלים: "הנתבעת סרבה" ל-"התובעת סרבה" ולמרות, שהתיקון התבקש, משום שעל פניו נראה שבטעות קולמוס עסקינן, בכל זאת מצא ב"כ התובעים - שהוא גם התובע מס' 2 להתנגד מכל וכל לבקשה, תוך העלאת טיעונים להתנגדות זו. כמובן, שבית המשפט בראותו טעות זו כטעות קולמוס- אישר את התיקון המבוקש. (ראה בעמ' 1- 2 לפ'). ב) אם כבר בתיקון טעות עסקינן, אזי מוטב היה, שב"כ הנתבעת יבדוק את כתב ההגנה כולו, בטרם הוגש לבית המשפט, שכן אם היה עובר עליו - בטרם הגשה- היה מוצא ודאי טעויות סופר נוספות, כגון: בסעיף 12 לכתב ההגנה נכתב כך:" הואיל ונציג התובעת הגיע אל הנתבעים...", בסעיף 19 לכתב ההגנה נכתב כך:" ...ברם, התובעים מתעלמים מזכות התובעת שבדין.." ובסעיף 20 נכתב:"..התובעים חייבים לתובעת.. התובעת שומרת את זכותה...". 4. ומשהגענו לכאן ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, אני מחליט כדלקמן: א. א) הבדיקות, שהיה על נציגי הנתבעת לבצע בבית התובעים מפורטות בהסכם (הזמנה) מס' 315749 מיום 29.11.07, אשר צורף לכתב התביעה. (להלן:"ההסכם הנ"ל"). בהסכם ננקב גם הסכום של 3,700 ₪ אשר שולם על ידי התובעים ב-4 המחאות, כמפורט בהסכם הנ"ל. אין חולק בין הצדדים, שבין השירותים הנקובים בהסכם, נכלל גם סכום עבור בדיקת: "גז+סולראית 2 בדיקות בביקור 1 משותף" ולטענת התובעים הסכום בגין בדיקות אלה הוא 600 ₪ בתוספת מע"מ. (כך רשום בהסכם וראה האמור בסעיף 5, 12 לכתב התביעה וסעיף 4 לכתב ההגנה). ב) טענתם העיקרית של התובעים היא, שנציגי הנתבעת לא השלימו את ביצוע הבדיקות הנ"ל -גם לאחר שפנו אל הנתבעת לבוא ולהשלים בדיקות אלו. עוד נטען, שגם לאחר שהגיע נציג מטעם הנתבעת לבצע הבדיקות - הוא לא ביצע אותן בפועל ולכן, סבורים התובעים, שעל הנתבעת להשיב להם הסכום אותו שילמו כבר עבור ביצוע הבדיקות שלא בוצעו. ב. א) התובעים מציינים בכתב התביעה, שאמנם הגיעו נציגי הנתבעת לבצע הבדיקות, אך הגיעו לא מוכנים, ללא מכשור מתאים ובסופו של יום - לא בוצעו הבדיקות. (ראה פירוט העובדות בסעיף 1 לעיל). התובעים טוענים, שלאור התנהלות נציגי הנתבעת, הם החליט לבצע הבדיקה בעצמם (סעיף 11 לכתב התביעה). למרות שכך כתוב בכתב התביעה, עולה מעדותו של התובע, עדות הסותרת את האמור בסעיף 11 לכתב התביעה, ממנה עולה, שבהמשך כלל לא היה צורך לבצע הבדיקות, שכן לטענתו: "יום למחרת, פניתי לעירייה...וסיפרתי להם על התלאות שהנתבעת מעבירה אותי, ואמרו לי, עזוב לא צריך את הבדיקות" (עמ' 3 לפ',ש' 17- 18). ב) אני מקבל את טענת הנתבעת, שלהסכם זה צורפו תנאים כמפורט ב"תנאי ההסכם", אשר צורפו לכתב ההגנה ואני גם מקבל את טענת הנתבעת, שעל פי ההסכם יש לבצע את שתי הבדיקות בביקור אחד ובמשותף, אך אני מקבל את טענת התובע, שבשל היעדר היכולת של נציג הנתבעת לבצע הבדיקות, ביקש התובע, שלפחות ישלים בדיקה אחת של מערכת הגז, אך גם לכך לא הסכים נציג הנתבעת. (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 12- 14). ג) גם אם כתוב בתנאי ההסכם, שהמזמין מתחייב להכשיר את השטח המיועד לבדיקה באופן אשר יאפשר בדרך בטוחה ותקנית נטילת דוגמאות וביצוע הבדיקות, אזי עניין הכשרת השטח מתייחס לכל הבדיקות המפורטות בהסכם ולא הוכח בפני מה ההכנה הייתה דרושה לצורך ביצוע שתי הבדיקות הספציפיות הנ"ל ואשר התובעים לא הכשירו השטח. עובדה היא, שלמרות הטענה, שהשטח לא הוכשר, בכל זאת ביקש נציג הנתבעת לבצע בדיקת הגז בחיוב כספי כדמי ביקור עקב פיצול הבדיקה לשני מועדים שונים. (ראה סעיף 8 לכתב ההגנה) ג. א) הנתבעת מעלה בכתב ההגנה, טענות שונות בדבר אי עמידה בהסכם, וכן בדבר ביטול ההסכם ועל הסכומים שיהיה על התובעים לשלם לה או על סכומים שהנתבעת ביקשה לקזז ובסופו של יום ציינה הנתבעת, שהתובעים חייבים לה סך 11,222 ₪ בצירוף מע"מ. ב) כמו כן, מסתמכת הנתבעת על סעיף 14 להסכם וטוענת, שאי עמידתו של המזמין בתנאי התשלום על פי ההסכם מבטלת ההנחה שניתנה למזמין - אם כי בהמשך לאותו סעיף מצויות שתי מלים נוספות: "אם ניתנה"- אשר לא צוינו בסעיף 14 לכתב ההגנה, ולאור זאת מגיעה הנתבעת למסקנה, שלאור האמור בסעיף זה מבטלת הנתבעת את ההנחה וגלל כן, זכאית הנתבעת לחייב התובעים במחיר מלא בגין השירותים בסך 10,009 ₪. ג) עניין דרישותיה של הנתבעת כלפי התובעים, אינו עומד כלל לדיון במשפט זה ואם יש לנתבעת, טענות כספיות נגד התובעים ואם סבורה הנתבעת, שיש לה עילת תביעה נגד התובעים - גם אז אין זה המקום לדון בכך ויהיה עליהם להגיש תביעה נפרדת, כפי שאכן ביקשה הנתבעת לשמור על זכותה לתבוע מהתובעים את יתרת החוב. (סעיף 20 לכתב ההגנה). 5. על כן מהאמור לעיל עולה, שבעצם, התובעים לא קיבלו התמורה בעד הסכום ששילמו עבור שתי הבדיקות הנ"ל ועל הנתבעת להשיב לתובעים את הסכום ששילמו בעד בדיקות אלו- זאת מהנימוקים הבאים: א. בכתב ההגנה נאמר, שנציג הנתבעת ביקש לבצע בדיקת הגז וציין בפני התובעת, שהיא תחויב בדמי ביקור נוספים עקב פיצול הבדיקה לשני מועדים שונים והיות והתובעת סירבה לאפשר לנציג הנתבעת לבצע בדיקת גז בלבד ודרשה בתוקף ביצוע כל הבדיקות כולן באותו ביקור, ומשכך היה מצב הדברים נאלץ נציג הנתבעת שלא לבצע את ההזמנה. (סעיפים 9- 10 לכתב ההגנה). ב. לעניין טענות אלו, עלי להשיב לב"כ הנתבעת בשלושה אלה: א) ראשית, ב"כ הנתבעת טוען בסיכומיו, שבנספח ב', אשר צורף לכתב ההגנה, התחייבו התובעים במפורש לספק סולם לצורך הבדיקה, (עמ' 8 לפ',ש 6- 8) אך עם כל הכבוד לטענה זו, יגעתי, חיפשתי ולא מצאתי התחייבות מעין זו בנספח ב' וגם לא נראה לי הגיוני לדרוש מצרכנים להצטייד בסולם לצורך בדיקה הנעשית על ידי נציגי הנתבעת. מעדותו של מר שצ'ופאק מיכאל, מהנדס מערכות (להלן:" מר שצ'ופאק") עולה, שהתובעת כן הסכימה לבדיקת הגז והמערכת הסולארית (עמ' 5 לפ',ש' 17- 18). עוד עולה מעדותו של מר שצ'ופאק, שנציגי הנתבעת אמנם באו עם סולם, אך גובה הסולם לא התאים לגובה הפיר. (עמ' 5 לפ',ש' 12 וש' 22). מר שצ'ופאק מאשר, שהוא בדק הגז, אך רק בחלקו החיצוני, למרות שהוא ידע, שבבית יש מספר נקודות בדיקה והיות ומר שצ'ופאק בדק רק את החלק החיצוני, בצדק עמדה התובעת על כך, שתיבדק כל מערכת הגז וביקשה לבדוק גם את המערכת הסולארית. בסופו של יום, מאשר מר שצ'ופאק: " לא בדקתי שום דבר, רק התחלתי לבדוק גז ודוד שמש לא בדקתי כי לא הייתה גישה". (ראה בעמ' 5 לפ', ש' 27- 28 ועמ' 6 לפ', ש' 12) וממשיך מר שצ'ופאק ומעיד, שלא עשו את העבודה, משום שלא היה סולם מתאים כדי לעלות לגג הבניין. (עמ' 7 לפ', ש' 4- 5). מפליא הדבר, שבמקום שנציגי הנתבעת היו צריכים לבוא מצוידים במכשור הנכון או, למצער, להביא מכשור זה בהמשך, ביקש מר שצ'ופאק מהתובעת להביא לו סולם מתאים. ב) שנית, בהמשך עדותו, מסביר מר שצ'ופאק שהתובעת לא רצתה שהוא יבצע רק את בדיקת הגז ואף רשם על גבי הטופס: "טלי לא חתמה על טופס ההזמנה, היא לא מסכימה שאבדוק רק את מערכת הגז.." (ראה בעמ' 6 לפ',ש' 5- 6). עם כל הכבוד לאמירה זו, בדקתי את הזמנת הבדיקה (נספח ב' לכתב ההגנה) ולא רשום שם, שהתובעת לא מסכימה, אלא כתוב שם: "טלי לא חתמה על טופס הזמנה" ועוד נכתבה הערה, שאין גישה למערכת סולם קצר מדי. למרות מה שאמר מר שצ'ופאק לעניין זה, הרי עולה גם מדבריו, שבכל זאת ביצע בדיקת גז חיצונית ולא המשיך ליתר נקודות הגז. ג) שלישית, מר שצ'ופאק לא העיד בבית המשפט, שהוא אמר לתובעת, שהיא תחויב בתשלום בעד ביקור נוסף ואין זה ברור כלל, מדוע על התובעים לשלם עבור ביקור נוסף, כאשר הביקור הנוסף נובע מכך, שנציגי הנתבעת לא באו מצוידים במכשור המתאים. לא זאת, אלא אף זאת, מר שצ'ופאק נשאל על ידי התובע, האם ביקור חוזר חייב בדמי ביקור ועל כך השיב מר שצ'ופאק בהגינותו:" אין לי מושג בעניין מחירים או תשלומים, אני רק בודק. (עמ' 6 לפ',ש' 17- 19). 6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין (ביחס לריבוי טענות הצדדים), אני קובע, שהתובעים לא קיבלו תמורה בעד הסכום שנכלל במסגרת הסכם הבדיקות ולכן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, באופן סולידארי סך של 702 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 30.1.13- ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, באופן סולידארי, הוצאות משפט בסך 500 הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. בניהאנרגיה סולאריתגז