תקנה 40 לתקנות התעבורה: "סטיה מנתיב נסיעה"

תקנה 40 לתקנות התעבורה: "סטיה מנתיב נסיעה": מהעדויות עולה כי הנתבעת נהגה ברשלנות ו/או חוסר זהירות תוך סיכון ביטחון ציבור הנהגים ובניגוד לתקנה 40 לתקנות התעבורה שכותרתה "סטיה מנתיב נסיעה": "40(א) לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או סיכון..." וכן בניגוד לתקנת 21 הקובעת: "(א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות. (ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא - (1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך; (2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור; (3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה; (4) יסכן חיי אדם. (ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך. במקרה דנן, שעה שהנתבעת נהגה את רכבה מטה בגשם בכביש דו נתיבי, סטתה, הנתבעת, לפתע, מנתיב נסיעתה באופן שסיכן את הרכב שנסע בנתיב הנגדי לה. מכאן שאני מוצאת את הנתבעת אחראית לקרות ארוע התאונה. צילומי הצבע של רכב התובע תומכים בגרסתו באשר לאופן קרות ארוע התאונה. צורת הנזק שנגרם לרכב התובע ומיקום הנזק מתיישבים יותר עם גירסת התובע כי התאונה התרחשה שעה שהנתבעת אשר נסעה בנתיב השמאלי, סטתה , לפתע, מנתיב נסיעתה אל נתיב נסיעתו של רכב התובע, אשר נסע בנתיב הנגדי. כתוצאה מכך פגעה בחלק הקדמי שמאלי של רכב התובע. יש להדגיש כי לא עלה בידי הנתבעת, בהיעדר ראיות, לרבות צילומים, להפריך עדותו של התובע. לעניין הנזק: אני קובעת כי על הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע 1 סך של 9,601 ₪ הכולל נזק בהתאם לחוות דעת שמאי ושכ"ט שמאי. כמו כן, אני קובעת כי על הנתבעים לשלם ביחד ולחוד סך של 800 ₪ הוצאות משפט לטובת התובעים. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישאו סכומים אלו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. באשר לרכיב הנזק של הפסד ימי עבודה, אזי לא צורפו ראיות להוכחת ראש נזק זה ועל כן לא נפסק פיצוי בגין רכיב זה. ביהמ"ש מבקש להבהיר לצדדים, כי הצילומים ו/או המסמכים המקוריים אשר הוגשו ע"י הצדדים במהלך הדיון, יישמרו במעטפה מיוחדת במשך 20 יום בלבד מיום מתן פסק הדין במזכירות ביהמ"ש במידה ואחד הצדדים יבקש לקחתם. לאחר 20 יום מיום מתן פסק הדין, ייגרסו הצילומים והמסמכים באשר מדובר בתיק אלקטרוני ואין ביהמ"ש מחזיק צילומים ו/או מסמכים לאחר מועד זה. לבעלי הדין עומדת הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על פס"ד זה לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין. משפט תעבורהסטיה מנתיבתקנות התעבורה