תביעה נגד הוט מובייל בנושא "גלישה ללא הגבלה"

תביעה נגד הוט מובייל בנושא "גלישה ללא הגבלה" 1. בתאריך 26.6.12 התקשר התובע בהסכם עם הנתבעת לספק לו שרותי טלפון לקו מספר 054-X הכולל גלישה בעלות של 89 ₪ - ללא הגבלת שיחות, ללא הגבלת SMS וללא הגבלת גלישה. בעקבות ולאחר התקשרות זו, היו לתובע טענות שונות כנגד התנהלות הנתבעת - טענות אשר הביאו אותו להגשת תביעה זו, בה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 15,000 ₪ ולהצדקת תביעת סכום זה, מפרט התובע את הריצות, הפסדי הזמן, הפסד ימי עבודה ואת עוגמת הנפש שנגרמו לו עקב התנהלות הנתבעת ובנוסף לכך,מעלה התובע את טענותיו- תלונותיו- העיקריות הבאות: א. א) לטענת התובע, למרות שבכותרת מסמך ההתקשרות מצוין "ללא הגבלת גלישה", הרי בפועל קיימת הגבלה והתובע מפנה לתנאי ההגבלה בהסכם. התובע סבור, שעצם הרישום "ללא הגבלה" בכותרת ההסכם בניגוד לרישום בגוף ההסכם, מהווה הטעיית לקוח. ב) התובע מלין על כך, שמאז ההתקשרות - 26.6.12- לא היה לו קו פעיל, אלא הקו הופעל רק לאחר 3 ימים, למרות שבעת ההתקשרות הובטח לו שהקו יהיה פעיל תוך 3 שעות. משפנה התובע אל הנתבעת, השיבה הנתבעת, שבהיותה חברה חדשה ולאור הלחץ במערכת, ייקח קצת זמן והוא יחובר תוך מספר ימים. ג) עוד מלין התובע על כך, שמיום 26.6.12 ועד יום 18.10.12 לא היה לו אינטרנט, למרות שבהסכם הובטח לו גלישה ללא הגבלה. בעקבות כך ולשם בירור העניין, ביקר התובע פעמים מספר בסניפים שונים (תל-אביב, ראשון- לציון, לוד) ולא ידעו לתת לו תשובה ורק ביום 18.10.12, בעת שהגיע לסניף בתל-אביב, אמר לו טכנאי, שהוא צריך לבצע גרסה חדשה ורק אז יוכל להשתמש באינטרנט לטלפון או נקודה חמה שמשמשת כמודם למחשב לגלישה. התובע אף פנה פעמים מספר, הן באמצעות טלפון והן באמצעות מכתבים לרשות התקשורת והלין על חסימת אינטרנט לנתבעת ומשרד התקשורת לא בדק את טענתו - תלונתו והעביר את תלונתו לתגובת הנתבעת. במקביל לפניות למשרד התקשורת פנה התובע גם למרכזי השירות של הנתבעת. ב. א) ביום ההתקשרות - 26.6.12 הנ"ל, חתם התובע גם על הסכם התקשרות בנוגע לקו טלפון נוסף שמספרו: 054-Y, אך קו זה וגם האינטרנט לקו זה לא היה פעיל. בעקבות כך, פנה התובע - גם בעניין זה- פעמים מספר בטלפון להשיב לו כספי הסים והגביה שנעשתה מחשבונו, אך בפועל, מיום 5.11.12 ועד 13.2.13- לא קיבל החזר. ב) בתאריכים 13.8.12 ועד 12.9.12 נגבה מהתובע סך של 342.09 ₪ וסכום נוסף של 348.33 ₪, שהוא למעשה סכום כפול עבור אותה תקופה. כמו כן, נגבה ממנו בתאריכים 13.6.12 עד 12.7.12 סך של 133.85 ₪, כאשר - לטענת התובע- סך של 67 ₪ מהווה סכום עבור ציוד שכלל לא הזמין וכמובן שלא קיבל בזמן ביצוע העסקה. התובע התעניין לפשר גבייה זו, אך לא קיבל הסבר וגם לא קיבל החזר. ג) עוד מלין התובע על כך, שחשבונית המתייחסת לתאריכים 13.8.12 ועד 12.9.12 חויב התובע בסכום של 38 ₪ עבור שיחות חו"ל, כאשר - לטענת התובע- לא יצא מהארץ בחודש יולי ולא הבין מדוע חויב עבור שיחות חו"ל בעת שהיה באותה עת בארץ. עוד טוען התובע, שבין התאריכים 13.10.12 עד 12.11.12 וכן בין 13.11.12 עד 12.12.12 חויב על מספר טלפון 053-4272647 ולמרות ששלח מכתבים להעמיד את הנתבעת על הטעות, לא נענה והטעות לא תוקנה. 2. בתחילת כתב ההגנה, מפרטת הנתבעת את "חבלי הלידה" של הרשת, שהייתה בזמנו רשת חדשה אשר חוותה קשיים בימיה הראשונים, אך לגופו של עניין סבורה הנתבעת, שיש לדחות את תביעת התובע, שכן - לדעתה- לא נגרם לתובע נזק כספי כלשהו וטענותיו נעדרות בסיס. כמו כן, טוענת הנתבעת, שהסכום אותו תבע התובע הוא סתמי ומופרז ובנוסף לכך, מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות: א. א) הנתבעת מאשרת, שהיא אכן מספקת למנוייה שירותים סלולאריים הכוללים גלישה ללא הגבלה, תוך מתן אפשרות למנויים לבצע שימוש בכל שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט ללא כל חסימה, הגבלה או אפליה בין השירותים השונים והנתבעת אף מאפשרת למנוייה לעשות שימושים נוספים בגלישה שלא באמצעות ציוד הרט"ן (רדיו וטלפון נייד) כגון חיבור למחשב ביתי, אך מבהירה למנוייה בהסכם ההתקשרות, שלאחר ניצול של 3 ג'יגה תואט מהירות הגלישה. ב) הנתבעת מכחישה טענות התובע, שבמקום 3 שעות הופעל הקו לאחר 3 ימים, שכן לטענתה ועל פי רישומיה, נויד מספרו של התובע לרשת הנתבעת כבר ביום 27.6.12, קרי, למחרת ההתקשרות וכחלק מתהליך הניוד, נשאו כרטיסי הסים אשר התובע קיבל, מספרים סלולאריים זמניים של הנתבעת לשימושו, עד אשר הושלם תהליך הניוד. ג) הנתבעת טוענת, שאותה פונקציה שלא הייתה פעילה, היא פונקציה של "נקודה חמה", המאפשרת חיבור המכשיר למחשב כמודם סלולארי ושירות האינטרנט הסלולארי היה פעיל במכשיר התובע. בנוסף לכך, נטען על ידי הנתבעת, שאין באפשרותה לחסום "נקודה חמה", משום שהיא פונקציה המוטבעת על ידי היצרן על גבי המכשיר ועל הלקוח להפעילה באמצעות הגדרות המכשיר. ואכן, כאשר פנה התובע אל המוקד הטכני - הוסבר לו כיצד יש להפעיל פונקציה זו על גבי המכשיר. ב. לגבי החיובים הנטענים על ידי התובע, משיבה הנתבעת בעובדות הבאות: א) התובע חויב בעד חודש ספטמבר 2012 בסך של 342.09 ₪, בחודש אוקטובר בסך 241.76 ₪, בחודש נובמבר בסך 191.96 ₪ ובחודש דצמבר בסך של 223.90 ₪, כאשר הנתבעת מפרטת את הרכבו של כ"א מהסכומים הנ"ל. ב) הנתבעת מציינת את העובדה, שאכן על פי המפורט במערכות הנתבעת, ביצע התובע שיחות לחו"ל ואף קיבל שיחות במהלך חודש אוגוסט 2012, ולמרות זאת, זיכתה הנתבעת את התובע בסך של 7.28 ₪ בגין שיחות אלה. 3. בחנתי היטב את טענות הצדדים, הן אלו אשר הובאו על ידם בכתבי הטענות והן אלו אשר הועלו במהלך הדיון ולאחר ששקלתי את כל חומר הראיות - אני מחליט כדלקמן: א. א) אין מחלוקת בין הצדדים על מועד ההתקשרות ביניהם, שהוא תאריך 26.6.12 ולטענת הנתבעת, רכש התובע בעת ההתקשרות 2 כרטיסי "סים" וכפי שעולה מעובדות כתב התביעה, מתייחס התובע לשני קוי טלפון: אחד, שמספרו 054-X והשני, שמספרו 054-Y. לגבי שני הקווים הנ"ל מלין התובע, שמאז ההתקשרות - 26.6.12- לא היה לו קו פעיל, אלא הקו הופעל רק לאחר 3 ימים, למרות שבעת ההתקשרות הובטח לו שהקו יהיה פעיל תוך 3 שעות. משפנה התובע אל הנתבעת, השיבה הנתבעת, שבהיותה חברה חדשה ולאור הלחץ במערכת, ייקח קצת זמן והוא יחובר תוך מספר ימים. (ראה סעיף 1 וסעיף 7 לכתב התביעה). ב) התובע לא הוכיח הטענות, שאכן במשך 3 ימים לא היה מחובר ושהקו לא היה פעיל, שכן הנתבעת הוכיחה באמצעות מסמך אשר צורף לכתב ההגנה, שכבר מיום 27.12.12 ואילך עשה התובע או מי מטעמו שימוש בקו הטלפון שמספרו 054-X. (ראה נספח א' אשר צורף לכתב ההגנה). ב. בעוד שהתובע מתייחס - בכתב התביעה- רק לשני קווים, שמספריהם צוינו לעיל, עולה מעובדות כתב ההגנה, שלתובע היו מספר קווים נוספים שהם: 053-5242453, 053-2258588, 053-4272647, 053-3371774 והנתבעת אף צרפה חשבוניות חיוב המתייחסות גם למספרים נוספים אלה. עם זאת, לא נראה לבית המשפט, שלמספרים הנוספים הנ"ל יש נפקא מינה, משום שהתובע לא מתייחס ולא טוען מאומה לגבי מספרים אלה, אלא שממקד תביעתו אך ורק לשני המספרים: 054-X והשני, שמספרו 054-Y. ג. א) אני מקבל את טענת התובע, כי בעת ההתקשרות עם הנתבעת בכל הקשור לשני הקווים הרלוונטיים, קרי 054-X ו- 054-Y חתם התובע על טופס, אשר בכותרתו מודגשות המילים: "תוכנית 89 ללא הגבלה" ואם לא די בציון כללי זה, טרחה הנתבעת ופרטה - גם זאת באותיות גדולות- מה משמעות תוכנית זו והיא כוללת: " שיחות טלפון ללא הגבלה", "SMS ללא הגבלה", "גלישה ללא הגבלה", "תשלום חודשי קבוע של 89 ₪". ב) כל חותם תמים החותם על טופס כזה, מתרשם מהכותרת המודגשת וסבור- בצדק- שזאת אכן התכנית המוצעת ובשל שיקולי כדאיות התוכנית, מחליט לקוח זה או אחר להתקשר עם הנתבעת. בהמשך לאותה כותרת, מבטיחה הנתבעת הטבות נוספות, המושכות את עיני המתקשר והן: "שיחות וידאו ללא הגבלה", "משלוח MMS ללא הגבלה". ג) בסיפא לטופס ההתקשרות, תחת הכותרת:" הערות", מצויה כותרת נוספת המפנה את המתקשר ואומרת לו:" חשוב שתדע" ומה חשוב שיידע? חשוב שיידעו, ששיחות הטלפון, משלוח SMS, משלוח MMS גלישה וכל הטבה או שירות אחר הכלולים בתכנית ו/או המפורטים לעיל, הינם ליעדים רגילים בישראל בלבד ואינם חלים על יעדים או שירותים מיוחדים. לתעריפי היעדים והשירותים המיוחדים ראה אתר ... עוד נאמר בהמשך, שהתנאים, התעריפים וההטבות המפורטים במסמך זה, הינם בכפוף להגדרות והתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות ובמסמך התנאים הכלליים המצורף. כמו כן, מופנה הלקוח לכך, שהתעריפים לשירותים נוספים, ככל שייעשה בהם הלקוח שימוש, הוא מופנה למחירונים שבאתר הנתבעת. ד) נציגת הנתבעת טענה בבית המשפט, שנציגי הנתבעת מיידעים ומציגים בפני הלקוחות את הנתונים הללו, אך טענה זו לא הוכחה ואני מקבל את טענת התובע, שדווקא הכותרת של המסמך היא זו המושכת את עיני הלקוח ואכן מחובתו של נציג הנתבעת להפנות ולהסביר ללקוח גם את החריגים לאותה כותרת. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 29- 30). ד. א) התובע טוען, שמיום 26.6.12 ועד 18.10.12 לא היה לו אינטרנט ולעומת זאת, מציינת הנתבעת, שהפונקציה שלא הייתה פעילה במכשיר התובע הייתה של "נקודה חמה" המאפשרת חיבור המכשיר למחשב כמודם סלולארי, אך באשר לשירות אינטרנט, מבהירה הנתבעת, ששירות זה היה פעיל לחלוטין במכשיר התובע. לאור הגרסאות השונות בעניין שירות האינטרנט, אני קובע, שהתובע לא הוכיח את טענתו, שבתאריכים הנ"ל לא היה לו אינטרנט. ב) זאת ועוד, הנתבעת מאשרת את העובדה, שעל מנת להפעיל את הפונקציה של "נקודה חמה" המוטבעת על ידי היצרן על גבי המכשיר ניתנת ללקוח האפשרות להפעילה באמצעות הגדרות המכשיר ומוסכם על הצדדים, שאכן לצורך הפעלת הגדרות אלו, פנה התובע למוקד הטכני של הנתבעת, אך אני מקבל טענת התובע, שלצורך הפעלה זו, נאלץ הוא לכתת רגליו ולבזבז זמנו בין מספר מוקדים, הנמצאים במספר ערים - כפי שציין התובע בכתב התביעה- ומפליא הדבר, מדוע לא ניתן היה לפתור בעיה זו במוקד אחד ומדוע היה צורך "להריץ" את התובע ממקום למקום ולגרום לו להתכתבויות רבות עם נציגי הנתבעת. אין לי ספק, שבשל התרוצצות זו ובזבוז זמן זה, מגיע לתובע פיצוי. ה. א) באשר לטענות התובע המתייחסות למכשיר בעל מספר 054-Y, שלא היה לו קו פעיל ולא אינטרנט פעיל ומשום כך, הוא פנה אל הנתבעת לקבל החזר כספי הסים והגבייה שנעשו מחשבונו, לא מציין התובע מהו הסכום שעל הנתבעת להשיב לו, ברם ממכתב ששלח התובע אל הנתבעת ביום 5.11.12 עולה שהסכום הנתבע על ידי התובע הוא 40 ₪. (ראה מסמך 3 שצורף לכתב התביעה). ב) התובע טוען, שלא יצאו שיחות מפלאפון המסתיים בספרות 3386, וששיחות אלו יצאו בעת שהתובע כבר עבר לחברת אורנג' ואותן שיחות המופיעות בדו"ח מחשב של הנתבעת הן מסולפות. עיינתי בנספח א' שצורף על ידי הנתבעת לכתב ההגנה ומנספח זה עולה שאכן היו שיחות תחת מספר זה וטענתו של התובע הינה טענה הסותרת מסמך בכתב. גם הטענה של דו"ח מסולף לא הוכחה. (ראה טענות התובע וטענות נציגת הנתבעת בעמ' 3 לפ', ש' 10 ואילך, עמ' 5 לפ',ש' 20- 22 וראה גם המכתב הנוסף מיום 14.8.13, אותו העביר התובע לבית המשפט. ג) לא רק שטענת התובע על היות הדו"חות מסולפים היא טענה בעל פה הנוגדת האמור במסמך בכתב, אלא כפי שעולה מעדות התובע, הטלפון בעל קו זה, כלל לא היה ברשותו אלא ברשות בנו והגם שהתובע מאמין לבנו שלא היה קו ולא ניהל שיחות- גם אז לא יכול התובע לסתור מסמך בכתב - מה עוד שבנו, אשר עשה שימוש בקו זה לא הובא לעדות. ד) לאור האמור לעיל, אני מחליט לדחות את הטענה הנ"ל של התובע ולא מצאתי שיש מקום לחייב הנתבעת להשיב לו סך של 40 ₪, כמבוקש על ידו. ו. א) כמו כן, מלין התובע על כך, שחשבונו חויב פעמיים (כפל תשלום) בעד תאריכים 13.8.12- 12.9.12: פעם בסך של 342.09 ופעם בסכום של 348.33 ₪ ולצורך כך, מפנה התובע אל מסמך 4 ומסמך 5 שצרף לכתב התביעה. לא מצאתי שתי חשבוניות, שיש בהן כפילות בחיוב בעד החודשים הנ"ל. הסך של 348.33 ₪ משתקף במסמך 5 לכתב התביעה, אך מסמך מס' 4 אינו חשבונית. עם זאת נמצא דווקא בין מסמכי הנתבעת, שאכן צודק התובע, שהוא חויב פעמיים עבור אותם תאריכים ועבור אותם קוי טלפון, כאשר פעם הופק החשבון ביום 14.9.12 ופעם הופק החשבון ביום 24.9.12 ואין כל הסבר לפשר כפילות זו וגם הנתבעת לא נתנה כל הסבר לסיבת הגבייה הכפולה הנ"ל. (ראה נספח ב' לכתב ההגנה). לכן, על הנתבעת להשיב לתובע תשלום אחד בסך של 348.33 ₪. ב) באשר לטענה הנוספת של התובע, בדבר חיובו בסכום של 67 ₪ עבור ציוד, שבעצם לא קיבל, לא הוכח בפני מה ציוד קיבל התובע, אשר בגינו הוא חויב בחשבונית שהונפקה ביום 27.7.12. (ראה מסמך 6 לכתב התביעה). לכן, משידעה הנתבעת טענות התובע והיות ואין כלל התייחסות הנתבעת לפריט זה של התביעה, אני קובע, שעל הנתבעת להשיב לתובע הסכום הנ"ל. ג) התובע אף מלין על גביית סך של 38 ₪ עבור הוט מובייל חו"ל, כאשר התובע טוען, שלא קיים שיחות לחו"ל. בעניין זה, הוכיחה הנתבעת, שאכן קיים רישום במערכות הנתבעת, שהתובע או מי מטעמו ביצעו שיחות לחו"ל ואף קיבל שיחות למכשירו ולכן, אני מקבל טענת הנתבעת ודוחה התביעה בגין פריט זה. 4. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ולאחר שעיינתי בכל חומר הראיות, אני קובע כדלקמן: א. הנתבעת מעלה בכתב ההגנה את חבלי הלידה של השקת רשת סלולארית חדשה, שהפך בין לילה כמרקחה, ברם עם כל הכבוד לרצון הנתבעת לשווק את מוצריה לציבור הרחב, ככל האפשר, עליה גם לקחת בחשבון שמולה ניצבים לקוחות תמימים אשר באים להתקשר עמה ויש לעשות ככל האפשר שלא להכביד על המתקשרים וכאשר משיקים מוצר חדש, על המשיק להיות מוכן מכל הבחינות וגם מבחינה זו שייתכן ותהא "הצפת לקוחות" וככל שנערכים כדבעי - כך קטן סבלו של הציבור. ב. א) אני מקבל את טענות התובע, בדבר ההתרוצצויות שנגרמו לו עקב אי קבלת תשובות במוקד אחד של הנתבעת והיה עליו לכתת רגליו בין מספר מוקדים בערים שונות ועם כל הכבוד לנתבעת, לא זה השירות שלקוח זכאי לו. אפשר גם להתרשם מההתכתבויות הרבות שניהל התובע עם הנתבעת על מנת לקבל תשובות לשאלותיו- זאת כאשר הגעתו אל המוקדים לא הצליחה לברר את הטעון בירור. אין לי ספק, שהתנהלות הנתבעת כלפי התובע - כפי שעולה מהעובדות- גרמה לתובע בזבוז זמן, טרחה ועוגמת נפש ובגין כך יהיה על הנתבעת לפצות את התובע. כפי שייקבע להלן. 5. א. א) בטרם אכריע בדבר הסכומים שעל הנתבעת לשלם לתובע - כאמור לעיל- יש בדעתי להתייחס גם למסמכים נוספים, אשר העביר התובע לבית המשפט לאחר הגשת כתב התביעה. ביום 14.8.13 העביר התובע מסמך בכתב המעלה עובדות נוספות על אלו, שהעלה בכתב התביעה ובמסמך זה אף ביקש להגדיל את סכום התביעה בסך של 1,500 ₪, בשל הפסד ימי עבודה ובאופן כזה, רצה התובע להעמיד את תביעתו לסך של 16,500 ₪. ב) ביום הדיון, הסביר בית המשפט לתובע, שאם סבר שיש מקום להגדיל התביעה, היה עליו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה על ידי הגדלת הסכום ואם בית המשפט היה מאשר הגדלת הסכום, אזי היה על התובע גם להוסיף תוספת אגרה. על כך השיב התובע, שהוא לא ידע שיש צורך בהגשת בקשה ומכל מקום, כתב התביעה לא תוקן והסכום הנתבע על ידי התובע נותר הסכום המקורי של 15,000 ₪. ב. אני בהחלט מסכים לטענת הנתבעת, שגם סכום תביעה של 15,000 ₪, אשר נתבע על ידי התובע הוא סתמי ומוגזם וללא כל יחס להשתלשלות העניינים - גם אם קבעתי את שקבעתי לגבי התנהלות הנתבעת כלפי התובע. 6. א. לאור הקביעות הנ"ל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,915 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הסך הנ"ל כולל בחובו, את הסך של 348.33 ₪ (כאמור בסעיף 3ו(א) לעיל), סל של 67 ₪, כאמור בסעיף 3ו(ב) לעיל וסך של 1,500 ₪ בגין טרחה, בזבוז זמן ועוגמת נפש שנגרמו לתובע - כפי שנקבע בפסק דין זה. יתרת סכום התביעה נדחית- מהנימוקים שפורטו לעיל. טלויזיה