סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, קובע, כי מעמדו של נותן שירות לעניין אחריותו על הנכס המופקד בידו כמעמדו של שומר שכר. סעיף 1 (ג) לחוק השומרים, תשכ"ז-1967, קובע, כי השומר נכס המקבל תמורה בעד השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאה אחרת לעצמו, ואיננו שואל, הוא שומר שכר. סעיף 2 (ב) לחוק השומרים קובע אחריות מוגברת לשומר שכר וסעיף 5 לחוק השומרים קובע זכאות לבעל הנכס לפיצויים מהשומר. בנוסף, סבורני, כי ניתן לחייב את הנתבע 1 לפצות את התובעים מכוח סעיף 1 (א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, הקובע, כי מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת שבאו לו מאדם אחר, חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה. חוזהחוזה קבלנות