סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן שכותרתו - איסור הטעיה

6. סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן שכותרתו "איסור הטעיה" קובע: "לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה2 - העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן - הטעיה);..." לעניין זה נפסק ברע"א 8733/96 רוברט לנגברט נ' מדינת ישראל, פ"ד נה (1) 168: "מטרתו של החוק אם כן, להגן על הצרכן, כך שבעשותו עסקה יעמוד לרשותו מלוא המידע ההוגן והנאות, על פיו יוכל לככל צעדיו ולגבש החלטתו בדבר פעילותו הצרכנית, "חוק הגנת הצרכן נמנה עם התחיקה המתערבת בחוזים שבין צדדים לא שווים, והמטילה על הצד החזק - הספק - חובת הוגנות מוגברת כלפי הצד החלש - הצרכן ... חוק הגנת הצרכן מבקש לאזן את חוסר השוויון שבין הצדדים על-ידי הטלת חובת גילוי על ספקים"." צרכנותהטעיהחוק הגנת הצרכן