כתוצאה מפגם במוצרים עצמם נגרמה כניסת מים קרים למים החמים

לטענת התובע, כתוצאה מפגם במוצרים עצמם נגרמה כניסת מים קרים למים החמים דבר שהביא לקירור המים החמים בדוד השמש. נוכח זאת, נאלץ התובע לחמם את המים בביתו באמצעות מכשיר היונקרס דבר שגרר צריכת גז גבוהה ביותר. התובע פנה למומחים שונים לשם מציאת פתרון לבעיית חימום המים אשר בתחילה סברו, כי הבעיה נעוצה בקולטי דוד השמש או בדוד השמש עצמו ואולם, למרות החלפתם הבעיה לא באה על פתרונה. לאחר מכן, ייעצו לתובע להתקין מערכת יונקרס נוספת וכך עשה. התובע פנה לצד ג' באמצעות הנתבעת לצורך בדיקת הליקויים ואולם, לאחר בדיקת נציג הנתבעת לא נמצא פיתרון לבעיה. רק כעבור שנה מומחה נוסף שהזמין התובע לבדיקת הבעיה ניתק את זרימת המים דרך מחלק המים אשר ביטל את זרימת המים לתרמוסטט ועל ידי כך נמנעה כניסת המים הקרים למים החמים והבעייה נפתרה. מבדיקה שערך נציג הנתבעת התברר כי השסתומים שבתרמוסטט היו פגומים ורק בעקבות החלפתם, נפתרה בעיית חימום המים באמבטיה. הנספחים שצורפו לכתב התביעה: מסמכי רכישת המוצרים מיום 30/11/09. חשבונית מס 6321 מטעם חברת "גז-יגל" מיום 31/5/11 ע"ס 4,328 ₪. חשבונית מס 5383 מיום 28/2/11 ע"ס 5,470 ₪. חשבונית מס 4795 מיום 31/12/10 ע"ס 4,274 ₪. לא צורפו חשבוניות או אסמכתאות כלשהן באשר ליתר טענות התובע. 4. הנתבעת מכחישה את טענות התובע וטוענת בכתב הגנה, כי אין לה כל אחריות לטיב המוצרים וכי למוצרים אלה ניתנה אחריות מטעם הצד השלישי -חברת אורגאל היבואנית הרשמית של המוצר בארץ. הנתבעת פעלה בהתאם להנחיות הצד השלישי ומיד עם פניית התובע אליה היא פתחה קריאת שירות לצד השלישי. הנתבעת שלחה הודעה לצד שלישי על בסיס כתב האחריות. עוד מציינת הנתבעת, כי התובע לא צירף כל אסמכתא או ראייה לכך שבעיית המים החמים נבעה ממוצרים לקויים, כמו כן, לא הוצגו כל אסמכתאות להתקנת 2 יונקרס בביתו. אין כל הוכחה, כי חשבון הגז הינו גבוה מהממוצע. לא צורפו חשבוניות עבור הוצאות המומחים וכו'. לטענתה, הוחלף בברז התובע שסתום ללא תשלום זאת לאחר שהתקלקל כתוצאה מלכלוך שחדר אליו בזמן ההרכבה ובניגוד מוחלט להנחיות ההרכבה המצורפות למוצר בעת רכישתו. 5. הצד השלישי הכחיש טענות התובע וטען, כי קריאת השירות הראשונה בגין תלונת התובע הייתה כשישה חודשים לאחר הרכישה ועם כניסת התובע לביתו החדש. הקריאה טופלה ונסגרה. קריאה שניה הייתה ביום 8/8/10 אף היא טופלה ונסגרה. לטענת הצד השלישי התובע פעל בניגוד להנחיות היצרן. בכל התקנה נדרש לבצע שטיפות מערכת ללא המסננים והשסתומים וכל זאת בטרם פעולת ההתקנה. למעשה, טענת הצד השלישי מתמקדת בפגם במוצר שנגרם כתוצאה מתקנה לקויה. הקריאה השלישית הייתה רק ביום 22/2/11 אף בפעם זו בוצעה פעולת נקיון המסננים ובפעם זו הוחלפו השסתומים, זאת, לפנים משורת הדין וללא עלות. לכתב ההגנה של הצד השלישי צורף תצהיר של טכנאי השירות, דפי הנחיה של היצרן להתקנה והטיפול במוצר, עותק מתעודת האחריות למוצר. 6. ביום 9/7/13 התקיים דיון במעמד הצדדים בו שבו הצדדים על טענותיהם בפני. התובע העיד, כי הטכנאי מטעם הצד השלישי בשם איציק הודה בעצמו שהמוצר פגום וכשהוא פירק אותו וראה שסתומים פגומים. התובע הלין על כך, שהצד השלישי סירב להותיר את השסתומים הפגומים בידיו כראייה. עוד העיד התובע, כי בסמוך לכניסתו לבית מגוריו נציג מטעם הצד השלישי הגיעה לבדוק את המערכת כשהיא מפורקת ואת כל הצנרת ואישר זאת בטרם סגירת המערכת והקירות. התובע העיד, כי הוצאות הגז הוכפלו בעת שהמוצרים הפגומים של הצד השלישי היו מותקנים (אולם לא הביא לכך ראיות ונדמה כי בנקל יכול היה להמציא חשבוניות גז לתקופה הרלבנטית לצורך השוואה אך זאת כאמור לא עשה). נציג הצד השלישי העיד, כי הפגם במוצרים נוצר כתוצאה מהתקנה לקוייה בכך שהתובע לא ביצע את הוראות של פירוק והרכבה ושטיפת הצינורות על כן, לשיטתו אין לצד השלישי אחריות. למוצרים יש אחריות כל עוד הם מותקנים לפי כללי המקצוע והנחיות ההרכבה ונעשה בו שימוש ראוי. כמו כן, העד אישר כי השסתומים הנ"ל לא נמסרו לתובע זאת הואיל והיה צורך להשיבם ליצרנית תמורת שסתומים מתוקנים. 7. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי עדויות הצדדים בפני ושקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להתקבל בחלקה. דיון ומסקנות: 8. נקודת המוצא הינה, כי לתובע קיימת אחריות למוצרים אלה. בהתאם לתעודת האחריות שהנפיק הצד השלישי לתובע קיימת אחריות כלפי התובע לתקופה של 7 שנים מיום הרכישה. אין חולק, כי המוצרים נמצאו פגומים והוחלפו על ידי הנתבעת במהלך תקופת האחריות. הנתבעת טוענת, כי המוצרים נפגעו כתוצאה מהתקנה לקוייה. השאלה הינה על מי הנטל להוכיח סיבת הליקוי במוצר. סבורני, כי בניגוד לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראייה" בנסיבות תיק זה הנטל מוטל על הצד השלישי ממספר טעמים: ראשית הצד השלישי טען טענת "הודאה והדחה". טענת זו הינה טענה בה מודה הנתבע בעובדות המהותיות של עילת התביעה, קרי, המוצרים נמצאו לקויים ונדרשה החלפתם, אך מציין עובדות נוספות אשר בעטיין גורס הוא, כי התובע אינו זכאי לסעד המבוקש. קרי, הם נפגעו כתוצאה מהתקנה לקויי. במצב זה, מוטל על הנתבע נטל השכנוע לגבי העובדות "המדיחות" הנטענות על ידו; כאשר הוא אינו מרים את הנטל, מתקבלת גרסת התובע, שכן הנתבע הודה בה (ע"א 642/61 טפר נ' מרלה, פ"ד טז 1000, 1004; רע"א 3592/01 עיזבון המנוח סימן טוב מנשה נ' ע. אהרונוב קבלנות בניין (1988) בע"מ, פ"ד נה(5) 193, 194; י' זוסמן, סדר הדין האזרחי, (מהדורה שביעית), 1995, 321-320). הטעם השני - אין חולק, כי המוצרים נלקחו על ידי הצד השלישי לבדיקה וזיכוי מהחברה היצרנית. הצד השלישי מחד לא אפשר לתובע לבדוק בעצמו את המוצרים ומאידך לא המציא כל אסמכתא לתוצאות הבדיקה או כל אסמכתא כלפי החברה היצרנית. אומנם, הצד השלישי העלה השערה כי המוצרים נפגעו כתוצאה מהתקנה לקוייה ואולם, לא הרים את הנטל להוכחתה. יתרה מכך, להשערה זו אין תימוכין בתעודת האחריות. מסעיף 2 להוראות ההתקנה בתעודת האחריות ניתן ללמוד, כי אי שטיפת הצנרת לפני התקנה גורמת בעייה של סתימות ולא לבעייה של קירור מים חמים. הטעם השלישי- אי הצגת המוצרים - הלכה פסוקה היא ומושרשת היטב היא כי הימנעות מהבאת ראיות, פועלת לחובתו של הנוקט בה, כיוון שמתחייבת ממנה המסקנה, שאילו הוצג המסמך או אילו הושמע העד, היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב. הימנות מהבאת ראיה, מקימה למעשה, לחובתו של הנמנע, חזקה שבעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון החיים, לפיה- דין ההימנעות כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, היא היתה פועלת לרעת הנמנע: ראה: ע"א 55/89 קופל נהיגה עצמית נ' טלקאר, מ"ד (4) 595; ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח' פד"י מה (4), 651,654 ; י.קדמי, על הראיות, חלק שני, תשנ"א -1991. הטעם הרביעי- גירסת התובע, כי הזמין טכנאי מטעם הצד השלישי בטרם נכנס לדור בדירה מקבלת חיזוק ראייתי אף מדו"ח קריאות השירות שפורט בכתב ההגנה מטעם הצד השלישי בו נרשמה הערה " קריאה ראשונה טרם כניסת הלקוח לדירה". הצד השלישי לא דאג להמציא את דוחו"ת השירות עצמם ועל כן, לא ניתן ללמוד על מהות הקריאה ואולם סבורני, כי די בכך בכדי לתמוך בטענת התובע בעניין זה. 9. נוכח האמור- הגעתי לכלל מסקנה, זאת, על יסוד נטלי הראייה, כי הצד השלישי לא הצליח להרים את נטל הראייה על מנת להוכיח טענת "ההדחה", לפיה, המוצרים נפגמו כתוצאה מהתקנה לקויה ומשכך, נוכח האחריות החוזית הקיימת לה הינה חבה כלפי התובע בפיצויו. 10. הנני מקבל גרסת התובע כי לא הצליח לאתר את הבעיה למרות שניסה להביא לפתרונה. דא עקא, מאמצי התובע בעניין זה נמצאו לוטים בערפל. התובע לא הציג את שמות ה-"מומחים", זהותם, מקצועיותם וכו'. כמו כן, לא צורפו כל אסמכתאות בדבר תשלום עבור שירותים אלה וכו'. 11. מדו"ח קריאות השירות ניתן ללמוד, כי בעיית המים החמים הייתה קיימת בבית התובע ומשכך טכנאי מטעם הצד השלישי נקרא לפחות פעמיים נוספות לביתו לשם בדיקה וטיפול. עם זאת, הנני מקבל טענת הצד השלישי לשיהוי רב ובלתי סביר בין הקריאות. נתונים אובייקטיבים אלה אינם עולים בקנה אחד עם טענות התובע, כי פעל בשקידה ראויה לצורך מציאת פתרון לבעייה ונדמה, כי התובע השתהה יתר על המידה ויתכן, ובכך אף גרם להגדלת נזקיו הנטענים. 12. באשר לשאלת שיעור הנזקים סבורני, כי התובע לא הצליח להוכיח נזקיו הנטענים מלבד רכיב עוגמת הנפש. התובע לא הצליח להוכיח טענותיו בעניין זה בכך שלא הציג אסמכתאות לפיהם נגרמו לו הוצאות יתרות ואת שיעורן. כמו כן, בעניין הוצאות הגז לא המציא התובע שום אסמכתא שיש בה כדי ללמד, כי עסקינן בהוצאות גבוהות מהסביר כאשר החשבוניות שהוצגו הינן עבור גז שסופק לביתו בתקופת החורף ולא ניתן לדעת מהן מה היו הוצאות הגז עבור צרכיו של התובע ללא קשר לשאלת חימום המים כתוצאה מהליקוי האמור. 13. נוכח האמור, הנני מחייב את הצד השלישי לשלם לתובע סך של 1,500 ₪ בגין עוגמת נפש. כמו כן, הצד השלישי יישא בהוצאות משפט בסך 500 ₪. התביעה נגד הנתבעת תדחה ללא צו להוצאות. אחריות על מוצרים פגומיםמוצרמים