חישוב שכר טרחה לפי מ"ר ולפי סוגי הסקיצה

הנתבע סיכם כי שכר הטרחה לתובעת יחושב לפי מ"ר ולפי סוגי הסקיצה שתכין התובעת. לאחר הפגישה הראשונה, החלה התובעת לעבוד על תכנון האובייקטים. התובעת קיימה שבע פגישות נוספות עם האדריכל, אשר בחלקן השתתף גם הנתבע. בפגישות אלו הציגה התובעת סקיצות שונות שהכינה, והאדריכל העיר הערות לתיקון. במהלך ביצוע העבודות הבטיח הנתבע מספר פעמים לשלם לתובעת על חשבון העבודה שבוצעה, אך התובעת נדחתה בכל פעם בתירוצים שונים ועד היום לא שולם לה דבר עבור עבודתה. מאחר שהעבודה שהשקיעה התובעת הייתה מיועדת למקום ספציפי, היא אינה יכולה לשמש אותה לפרויקטים אחרים. התובעת השקיעה בעבודה עשרות שעות, לרבות הזמן שהשקיעה בפגישות שנערכו בין הצדדים. התובעת מעריכה את השכר המגיע לה בסך 70,000 ₪, אולם מחוסר יכולת לשכור שרותים משפטיים של עו"ד, העמידה את התביעה על תקרת הסכום בתביעות קטנות העומדת על סך של 33,200 ₪. טענות הנתבע הנתבע הוא יו"ר עמותת "תהילת אביב" שמטרתה הקמת בית כנסת אורתודוכסי בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב. העמותה היא מוסד ללא כוונת רווח שכל משאביה מבוססים על תרומות. ועד העמותה פנה למספר אמנים, ובין היתר לתובעת, על מנת לקבל הצעות ורעיונות לעיצוב הפנים של בית הכנסת. התובעת, וכן יתר האמנים, הציגו את רעיונותיהם בפני נציגי העמותה. הפגישות עם כל האמנים בוצעו באתר הבניה, במשרדי אדריכל הפרויקט, בסטודיו האמן ובמשרדי הנתבע. העמותה או התובע מעולם לא שכרו את שירותי התובעת ולא נכרת עמה הסכם בכתב או בעל פה. התובעת וכן יתר האמנים התבקשו לתמחר את עבודתם. הצעת התובעת עמדה על סך של 40,000 דולר ארה"ב. עם הגשת הצעת המחיר הגבוהה, נאמר לתובעת כי אין באפשרות העמותה לממן סכום זה ולכן מועמדות התובעת יורדת מן הפרק. לאורך כל הדרך הובהר לתובעת כי השיקול הכלכלי מנחה את הנהלת העמותה. הוצע לתובעת לבצע את העבודה בתמורה לסך של 10,000 דולר בלבד, אולם התובעת סירבה וביקשה למצוא תורם שיממן את עבודתה. בנוסף ביקשה התחייבות של העמותה להנצחת אותו התורם בבית הכנסת. בשלב זה הובהר לתובעת כי הדבר אינו מקובל, סותר את נהלי העמותה וכן את מארג ההתחייבויות שנטלה העמותה במסגרת גיוס התורמים, ובראשם קרן אדמונד ספרא. ככל שהתובעת השקיעה שעות עבודה ויצירה, אין בכך כדי לחייב את הנתבע או את העמותה בשום אופן. על התובעת היה לקחת זאת בחשבון מראש, שכן לא נכרת עמה כל הסכם ועל כן המאמצים שהשקיעה היו באחריותה הבלעדית. הוסבר לתובעת כי בגין רעיונותיה או הצעותיה היא לא תקבל כל תשלום, והתובעת אישרה זאת ובלבד שלא ייעשה בהם כל שימוש, כפי שאירע בפועל. דיון והכרעה התובעת עותרת לחיוב הנתבע בשכר עבור עבודות סקיצה שהכינה לפרויקט בית הכנסת. לטענת הנתבע, הוא מעולם לא שכר את שירותי הנתבעת, והצעתה נדחתה בשל השכר הגבוה אותו דרשה. בדיון שהתקיים ביום 25.8.13, הבהירה התובעת כי לא התחילה לבצע כל עבודה בפועל, אלא הכינה מודלים וסקיצות בלבד, וכי היא תובעת על הזמן שהשקיעה בהכנת הסקיצות (עמ' 2 לפרוטוקול). כמן כן, התובעת הודתה כי לא נכרת הסכם בין הצדדים, וכן כי לא סוכם בין הצדדים כי מגיעה תמורה גם על הזמן שתשקיע בהכנת הסקיצות (עמ' 2 לפרוטוקול). הנתבע העיד כי כבר בפגישה הראשונה עם התובעת, הובהר לה כי הסכום שאושר לכל הפרויקט מסתכם ב- 10,000 דולר, וכן כי אין כל התחייבות לקבל את הצעתה (עמ' 2-3 לפרוטוקול). לכך השיבה התובעת כי נאמר ע"י הנתבע שבכוונתו לגייס את הכסף החסר על מנת לשכור את שירותיה, וכי היא מצידה הבינה כי ממשיכים לעבוד לפי הצעתה והנתבע הוא שמגייס את הסכומים החסרים. "אני אומרת ששלחתי הצעה על 40,000 $, אבל הסכמתי לעשות את העבודה ב 10,000 $ להקטין את העבודה. אני ידעתי שיש 10,000 $ והסכמתי להמשיך לעבוד כאשר הנתבע יגייס כסף, הוא הבטיח לי שהוא יגייס כסף. אני הבנתי שממשיכים לעבוד לפי הצעת המחיר שלי והנתבע ממשיך לגייס כסף. הוא אמר שהוא יגייס את הכסף החסר" (עמ' 4 לפרוטוקול שורות 5-10). אני סבורה כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח את תביעתה. כאמור, התובעת עצמה העידה כי לא ביצעה בפועל כל עבודה, אלא הכינה סקיצות בלבד, וכי לא היה הסכם בין הצדדים בו התחייב הנתבע לשלם לה עבור הסקיצות או הזמן שהשקיעה. התובעת אישרה כי ידעה שתקציב הנתבע לפרויקט מוגבל לסך של 10,000 דולר. מכל מקום, התובעת לא הביאה כל אסמכתא לטענתה לפיה הצעתה התקבלה, והנתבע הוא שהתחייב לגייס תורמים בעזרתם יושלמו הסכומים החסרים לתשלום שכרה לפי הצעת המחיר. התובעת הציגה בדיון מסרון ששלח לה הנתבע ובו שמו של אדם בשם מיכאל קפלן ומספר הטלפון שלו. התובעת טוענת כי מדובר באדם שמתעסק בכספים, אולם הדבר לא הוכח, ובכל מקרה לא די בכך כדי להוכיח את טענותיה. עולה אפוא, כי בין הצדדים נוהל משא ומתן שלא הבשיל לכדי הסכם מחייב. משלא הוכח ואף לא נטען חוסר תום לב במהלך המשא ומתן, הרי שעל התובעת לשאת בהוצאות בהם נשאה במסגרת ניהול המו"מ והגשת הצעתה. סוף דבר התביעה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. שכר טרחה