תביעה בגין תיקון מכונת קפה

תביעה בגין תיקון מכונת קפה 1. לפני תביעה כספית על סך 3,780 ₪ שהגיש התובע כנגד הנתבעת. 2. התובע הינו בעליה של מכונת קפה חצי מקצועית (להלן: "מכונת הקפה" או "המכונה"), אשר נקנתה על ידו כמשומשת ושימשה אותו כ-4 שנים. הנתבעת הינה יבואן ומפיץ של מכונות קפה, קפה טחון ושאר מוצרים נלווים והינה בעלת רשת חנויות קפה. ביום 6.9.10 פנה התובע אל הנתבעת לצורך ביצוע תיקון במכונת הקפה. לפי הנטען בכתב התביעה, נציג הנתבעת הודיע לתובע באותו מועד כי המכונה זקוקה לאוברול וכי ביצוע האוברול יהיה כרוך בעלות של 900 ₪. עוד נמסר לתובע, כי לאחר ביצוע האוברול למכונה, תינתן לתובע אחריות על מכונת הקפה לחצי שנה. התובע טען, כי העלה ספקות באשר לכדאיות התיקון אך נציג הנתבעת הרגיעו באמרו כי לאחר התיקון המכונה תעבוד היטב לאורך זמן רב. המכונה אכן נמסרה לביצוע האוברול אלא, שזמן קצר לאחר מכן התקלקלה שוב. התובע טען בכתב התביעה כי במהלך שלושת החודשים שלאחר מכן נמסרה המכונה מספר פעמים לתיקונים חוזרים אך לא עבדה יותר משבועיים ברצף. בסופו של דבר, הרים התובע ידיים והחליט לרכוש מכונה חדשה וכך אף עשה בפועל ביום 29.12.10. ביום 6.1.11, לאחר שהתובע כבר רכש מכונה חדשה וזו הותקנה בביתו, התקשר נציג הנתבעת אל התובע והודיעו כי על מנת לתקן המכונה על התובע לשלם סך 380 ₪ נוספים בגין כרטיס אלקטרוני. נמסר לתובע, כי לאחר החלפת הכרטיס האלקטרוני המכונה תעבוד היטב והנתבעת תמסור לתובע אחריות נוספת לחצי שנה. התובע הסכים ומסר את המכונה לצורך ביצוע התקנת הכרטיס האלקטרוני. אולם, גם לאחר ביצוע התיקון, המכונה עבדה לא יותר ממספר ימים רצופים. התובע טען, כי פנה מספר פעמים אל הנתבעת בדרישה להשיב לו את הסכומים אשר שילם בגין התיקונים, אך זכה ליחס מחפיר ונענה בשלילה. נוכח האמור הגיש התובע את התביעה דנן במסגרתה תבע החזר הסך 1,280 ₪ ששילם בגין התיקונים הנ"ל, סך 1,500 ₪ בגין המכונה עצמה ו - 1,000 ₪ בגין אבדן הזמן ועגמת הנפש. 3. הנתבעת הגישה כתב הגנה במסגרתו נטען, כי כאשר הגיע התובע לראשונה לעסקה ב- 6.9.10 הומלץ לתובע להחליף את המכונה הישנה במכונה חדשה, אולם, התובע התעקש לבצע תיקון במכונה הישנה. בכתב ההגנה נטען, כי הנתבעת ביצעה במכונה את מלוא התיקונים הנדרשים אולם המכונה הוחזרה אליה פעם אחר פעם לתיקונים בשל תקלות אחרות, אשר אינן קשורות לתיקון אשר בוצע. הנתבעת מודה כי ביום 6.1.11 שילם התובע סך 380 ₪ נוספים לצורך קבלת אחריות לחצי שנה בגין תיקון שנעשה במכונה. הנתבעת טענה בכתב ההגנה, כי ביצעה את כל התיקונים כדבעי וכי כל מטרתה של התביעה דנן הינה צמצום עלויות רכישת מכונת הקפה החדשה, אשר כאמור נרכשה ע"י התובע בדצמבר 2010. בכתב ההגנה נטען עוד, כי הנתבעת הציעה לתובע לרכוש מכונת קפה חדשה ואף הציעה לתובע, לפנים משורת הדין, לזכותו בעלות התיקונים במסגרת הרכישה החדשה אולם התובע סרב להצעה. בסעיף 27 לכתב ההגנה הודיעה הנתבעת, כי לפנים משורת הדין ומבלי להודות בטענות התובע, הינה מסכימה להשיב לידי התובע את עלות סך התיקונים ששולמו על ידו (1,280 ₪) בכפוף לקבלת מכונת הקפה הישנה של התובע. 4. היום התייצבו הצדדים לדיון. בפתח הדיון חזר מנהל הנתבעת על ההצהרה כי הנתבעת תסכים להשיב לידי התובע הסך 1,280 ₪ ששולמו לה על ידו. אציין, כי הצעת הנתבעת להשיב לידי התובע הכספים ששולמו לה לא עלתה לראשונה בדיון היום. הצעה זו גם לא עלתה לראשונה בכתב ההגנה. במייל שנשלח ע"י הנתבעת לתובע עוד ביום 27.12.12 (צורף לכתב התביעה) הודיעה הנתבעת לתובע כי הינה מסכימה להחזיר לתובע סך 1,000 ₪ במזומן. 5. משהסכימה הנתבעת להשיב לתובע את מלוא עלות התיקונים ששולמה על ידו, נותרה בין הצדדים מחלוקת רק לעניין הסכומים הנותרים אשר נתבעו בתביעה דנן, דהיינו: סך 1,500 ₪ עבור המכונה וסך 1,000 ₪ בגין אבדן הזמן ועגמת הנפש: 5.1 באשר לסך 1,500 ₪ בגין מכונת הקפה - הואיל והתובע מודה כי המכונה נשארה ברשותו, לא ברור מדוע תובע התובע סך 1,500 ₪ בגין המכונה עצמה ועל כן, אינני פוסקת לתובע דבר בגין רכיב זה. 5.2 באשר לסך 1,000 ₪ אשר תבע התובע בגין אבדן זמן ועגמת נפש- כאמור לעיל, קיימת מחלוקת בין הצדדים בגין מה שולמו הכספים לנתבעת והאם התקלות שהתגלו במכונה לאחר ביצוע התיקון היו אותן תקלות אשר תוקנו ע"י הנתבעת או שמא מדובר בתקלות אחרות. הצדדים לא הביאו ראיות לעניין זה, מכיוון שהנתבעת הסכימה להשיב לתובע, לפנים משורת הדין, את מלוא הסכומים אשר שולמו על ידו. כאמור, לא הונחה בפני בית המשפט תשתית עובדתית לעניין השאלה איזו תקלה תוקנה ואיזו תקלה התעוררה לאחר מכן ובשל כך, לא ניתן לקבוע האם האשם בקלקולים החוזרים ונשנים רובץ לפתחה של הנתבעת אם לאו. התובע אמנם טען כי הסך 900 ₪ אשר שולם על ידו ביום 29.12.10 כלל, בין היתר, אחריות לחצי שנה על פעולת המכונה, אך הנתבעת הכחישה זאת והדבר אינו עולה מפורשות מן הקבלה שנמסרה לתובע (שם נרשם "תיקון מכונה כללי"). משלא הוכח אשמה של הנתבעת, לא אפסוק לתובע דבר בגין הפסד הזמן ועגמת הנפש הנטענים על ידו. מעבר לנדרש אוסיף, כי התובע לא הוכיח את מספר ימי (או שעות) העבודה שהפסיד, לפי הנטען, כתוצאה מהשתלשלות הדברים ולא הציג לבית המשפט אסמכתאות בדבר גובה ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מכך. על כן, ממילא לא הוכיח רכיב נזק זה. עוד אוסיף, כי גם אילו היה מוכח בפניי כי השתלשלות העניינים הייתה נעוצה בטיפול לא תקין של הנתבעת במכונה, אין זה המקרה בגינו יידרש בית המשפט לפסוק עגמת נפש, שכן אין מדובר בעגמת נפש יוצאת מגדר הרגיל אשר בגינה נוהג בית המשפט לפסוק בגין רכיב זה. מה גם, כפי שנאמר לעיל, הנתבעת הייתה מוכנה מזה זמן רב להשיב לידי התובע את הסך אשר שולם בגין התיקון, אך התובע סרב לכך. 6. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 1,280 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדלקמן: הסך 900 ₪ יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 6.9.10. סך 380 ₪ יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 6.1.11. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)