האם רשאי מי ששלח טופס הימורים של "ווינר" לחזור בו ולבטל את ההימור ?

האם רשאי מי ששלח טופס הימורים של "ווינר" לחזור בו ולבטל את ההימור, בפרק זמן החורג מהוראות התקנות הרלבנטיות, בשל העדר הצגת תנאי הביטול בדוכן ההימורים. 2. לטענת התובעת מילאה עם בנה בדוכן הימורים שני טפסי "ווינר" (הלן: "הטפסים"), בסכום כולל של 6,000 ₪, ולאחר כמה שעות, לאחר שהבן שלה ביקש לבטל את ההימור בשל שינוי בהרכב הקבוצה המתחרה, התקשרה לנתבעת ונמסר לה כי על פי התקנון, לא ניתן לבטל את ההימור. התובעת מציינת כי מצאה את התנאים לביטול בחיפוש באתר הנתבעת, אך תנאים אלה לא היו גלויים באתר ודרשו חיפוש, וכי לא ידעה מהם תנאי הביטול בטרם הגישה את ההימורים, שכן: "אם הייתי יודעת את תנאי הביטול הייתי חושבת יותר. אולי היינו ממלאים סמוך יותר למשחק שברור הרב הקבוצה." לגישת התובעת, "זה לא הגיוני שאין התאמה בין הזמן שאפשר לשלוח הימורים לזמן שאפשר לבטל" ולמעשה תביעתה מתבססת על כך שלא ניתן לה לראות את תנאי הביטול בטרם משלוח ההימור. 3. לטענת הנתבעת, לא הוכח כי התובעת ביקשה לבטל את ההימור בטרם נערך המשחק, וכי היא פעלה בהתאם להוראות דין כלשונן, ועל כן אין לחייבה להשיב לתובע את כספי ההימורים או לפצותה בכל דרך אחרת, ומשהפסידה התובעת בהימור שביצעה - אין לה להלין כנגד הנתבעת. המסגרת המשפטית: 4. אלה הדינים הרלבנטיים לצורך ההכרעה בתביעה שבפניי: חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הסדר ההימורים") קובע בסעיף 8 כי ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001 (הלן: "תקנות הסדר ההימורים"), שנקבעו מכח סעיפים 8 ו- 17 לחוק הסדר ההימורים, קובעות את כלל הנהלים המחייבים את הנתבעת. בהתאם לסעיף 63 לתקנות הסדר ההימורים, ניתן לבטל הימור רק בתוך 30 דקות ממועד העברת הניחושים למשרד הראשי, ובתנאי שבמועד זה לא החלה התחרות ועדיין ניתן לשלוח הימורים לתחרויות הרלבנטיות. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") קובע בסעיף 4ג (א): "עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן." בסעיף 14ו' לחוק הגנת הצרכן נקבע כי יש לצרכן זכות לביטול הסכם לרכישת טובין או שירותים "שקבע השר", בתנאים מסויימים. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 נקבעו בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בסעיף 2 מוגדרת זכותו של צרכן לבטל עסקה למכירת טובין או למתן שירות. ביטול הימור אינו מנוי במסגרת סעיף 6 לתקנות המפרט את סוגי העסקאות לגביהן לא תחול זכות הביטול, ואף לא בתוספת שם מפורטות סוגי העסקאות הניתנות לביטול. פריט (19) לתוספת מתייחס ל"מינוי להגרלות והימורים". חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרשנות") קובע בסעיף 3 שכותרתו: "משמעותם של מלים וביטויים" את ההגדרה של "מיטלטלין" או "טובין" - נכסים מוחשיים שאינם מקרקעין;" דיון והכרעה 5. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לדחות את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן. 6. תקנות הסדר ההימורים קובעות באופן מפורש את התנאים והמועד לביטול הימור, ואף לטענת התובעת, היא פנתה לראשונה בבקשה לבטל את ההימור כמה שעות לאחר הגשת הטפסים, קרי, לאחר שחלף המועד האפשרי. 7. תקנות אלה, שהן דין מיוחד, מסדירות את ניהול ההימור מסוג זה שביצעה התובעת והן אינן מחייבות הצגת תנאי הביטול במקום בולט, ושוכנעתי כי הם קיימים לעיון המבקש לראותם. התובעת לא שאלה, בטרם ו/או בסמוך לאחר העברת ההימור, אם ומתי תוכל לבטל את ההימור. 8. הוראות חוק הגנת הצרכן המחייבות הצגת תנאי ביטול מתייחסות ל"טובין", ובמקרה דנן הימור אינו נכלל בהגדרה זו. תקנות ביטול עסקה אף הן אינן קובעות זכות לבטל עסקה מסוג של הימור בודד. התקנות מאפשרות ביטול מינוי להימורים, ומכלל הן נשמע לאו: ביטול הימור בודד אינו אפשרי במסגרת תקנות אלה, ועל כן ניתן לבטלו רק בהתאם להוראות הדין הספציפי הדן בעניין זה. 9. למעלה מן הצורך אציין, כי גם לו קבעתי כי הנתבעת מחויבת להציג את תנאי הביטול בכל דוכן, נראה כי יש לה אחריות תורמת משמעותית, ואפילו מלאה, לכך שלא בדקה מראש את תנאי ביטול ההימור שביצעה. 10. התובעת ביצעה הימור בסכום משמעותי, ולא נטען על ידה שזוהי הפעם הראשונה שבה היא מבצעת הימורים בכלל, והימורים מסוג "ווינר" ברט. התובעת היתה יכולה לברר בכל זמן נתון - אם אצל בעל הדוכן ואם בחיפוש באתר האינטרנט של הנתבעת - מהם תנאי ביטול ההימור, ומסיבה לא ברור היא נמנעה מלשאול את בעל הדוכן אם ומתי ניתן לבטל את ההימור. 11. אינני מקבלת את טענת התובעת כי במקרה זה, לו ידעה התובעת מראש את תנאי הביטול, היתה ממתינה עד סמוך יותר למשחק לפני מסירת טופסי ההימורים (כפי שהציעה שייתכן והיתה עושה במקרה כזה) שכן הוברר בעדותה כי ההימורים הוגשו בשעה שבה היתה לה אפשרות לעשות כן, כאשר יצאה עם בנה לטיפול רפואי (ולאחר מכן חזרה לעבודה לסיום מטלותיה). 12. אשר על כן, משפעלה הנתבעת בהתאם לתקנות הסדר ההימורים, המגבילות באופן מפורש את המועד לביטול הימור לפרק זמן של 30 דקות לכל היותר, מועד ממנו חרגה התובעת, דין התביעה להידחות. סוף דבר 13. התביעה נדחית. לאור עמדת נציג הנתבעת בדיון, עליה אני מברכת, אינני עושה צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד. מסמכיםהימוריםשאלות משפטיות