נהיגה בפסילה, ללא רשיון וביטוח תקפים

הורשע בשתי עבירות של נהיגה בפסילה, ללא רשיון וביטוח תקפים, וזאת על פי עובדות כתב האישום המקורי ותוך צירוף עבירה נוספת שנכללה במקור בתיק 2475-04-12 מתברר כי כבר בשנת 2000 פקע רישיונו של הנאשם, אולם הדבר לא מנע ממנו להמשיך ולנהוג ומאז מועד הפקיעה נמצא נוהג לפחות 10 פעמים, כאשר חלק מהפעמים אף נהג בזמן פסילה. הנאשם נפסל מנהיגה ביום 8.6.10 במסגרת תיק 636-10-08, ושוב ביום 6.10.11 לתקופה של 20 חודשים, במסגרת הסדר טיעון בתיק 6846-07-11 ואף הוטל עליו עונש מאסר לתקופה של שישה חודשים, אך למרות עובדה זו, ולמרות שבמסגרת הסדר הטיעון נגזר עליו עונש מאסר מותנה ממושך, נתפס נוהג הן ביום 3.4.11 והן ביום 13.12.12. ב"כ המאשימה ביקש להשית על הנאשם מאסר ארוך וממושך בפועל, להפעיל מאסר מותנה במצטבר, מאסר על תנאי ארוך ומרתיע, פסילה בפועל לתקופה ארוכה, הפעלה במצטבר של פסילות על תנאי בשני תיקים, קנס, והפעלת התחייבות קודמת להמנע מעבירה עליה חתם. הסניגור ציין כי מדובר באדם נורמטיבי כבן 41, רווק, המתגורר בבית הוריו ודואג לפרנסתם. לפני מספר שנים נקלע שלא מרצונו לחובות כבדים ואיומים על חייו ונוכח התחייבויותיו נאלץ לנהוג חרף היותו פסול מלנהוג. הסניגור ביקש להטיל על הנאשם עונש צופה פני עתיד ולחילופין להסתפק בהפעלת המאסר המותנה. כבר אמר בית המשפט העליון: "עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת [...] ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור" רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל. ובמקום אחר נאמר: "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור - נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב. רע"פ 410/04 מזרחי נ' מדינת ישראל. ברע"פ 2221/11 שאול הראל נ' מדינת ישראל הגדיר בית המשפט העליון את עבירת הנהיגה בפסילה כ"סטירת לחי" לשלטון החוק. אכן הקלת הראש בעבירה זו תשמוט את הבסיס תחת עונש פסילת רישיון הנהיגה כלי האכיפה והענישה הטבעי, המיידי והיעיל ביותר כנגד עברייני תנועה. ככל שמדובר בעבירה ראשונה מסוג זה, נעה הענישה הראויה במתחם שבין מאסר מותנה למאסר בפועל לתקופה אותה ניתן לרצות בעבודות שירות לצד פסילת רישיון הנהיגה לתקופה משמעותית, וזאת בתלות בנסיבות המקרה. לעניין זה יש להבחין בין פסילה שהוטלה בהיעדר התייצבות הנאשם לפסילה שהוטלה בפניו, פסילה שלא הסתיימה עקב אי הגשת בקשה לחישוב ופסילה "טרייה" בה שב הנאשם לנהוג בתקופה בה מופקד רישיונו בבית המשפט, ובין מקרה בו מדובר בעבירה זו "בלבד" למקרה בו מצטרפת אליה עבירה נוספת. עוד נקבע בפסיקה כי לצד עונש המאסר יש להטיל עונש של פסילה נוספת לתקופה משמעותית שבין שישה חודשים לחמש שנים, וזאת בתלות בחומרת המקרה, כאמור לעיל. במקרה דנן, מדובר בנסיבות חמורות. הנאשם נתפס פעם אחר פעם כשהוא נוהג בזמן פסילה מבלי שהפנים את חומרת מעשיו או את משמעות הדין וחובת הציות לו. גם כאשר היה תלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה ממושך בגין ביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה, הנאשם לא נרתע מלחזור ולבצע עבירה זו. באשר לנסיבותיו האישיות של הנאשם, לא נסתר מעיניי, גם לפי התסקיר שהוגש בעניינו, שהנאשם לוקח אחריות מלאה על מעשיו ומנהל אורח חיים נורמטיבי. עם זאת, לא ניתן להתעלם מעברו התעבורתי, שאינו עולה בקנה אחד עם טענתו שלקח אחריות. נהפוך הוא, בית המשפט מתרשם כי מדובר בנאשם רצידיביסט, הנוהג כראות עיניו מבלי שהחוק ישמש נר לרגליו. באשר למאסר המותנה, כלל הוא כי מאסר מותנה יש להפעיל, ובדרך כלל אף במצטבר לכל עונש בשל העבירה הנוספת. המדובר במעין התחייבות של הנאשם שלא לשוב ולבצע עבירה בה הורשע בתמורה לאי השתת ענישה על הנאשם באותה פעם. אם הנאשם הפר התחייבות זו, יש להפעיל את הסנקציה שבצידה, עוד בטרם נגזר דינו של הנאשם בגין העבירה הנוספת. ובעניין זה יפים דבריו של כב' השופט דנציגר מבית המשפט העליון בע"פ 1323/08 מ"י נ' פלוני, תק-על 2008(4), 987: "כלל הוא כי מאסר מותנה שנגזר על נאשם בגין עבירה קודמת יופעל במצטבר לעונש שנגזר בגין עבירתו הנוכחית "זולת אם בית משפט שהרשיעו בשל עבירה נוספת ציווה, מטעמים שירשמו, ששתי התקופות כולן או מקצתן יהיו חופפות", כאמור בהוראות סעיף 58 לחוק העונשין .... לפיכך, הכלל הוא כי מאסר מותנה ירוצה באופן מצטבר לעונש החדש, למעט במקרים חריגים המצדיקים זאת, כאשר על בית המשפט לנמק את הטעם לחריגה מכלל זה". במקרה דנן מדובר בתי עבירות של נהיגה בזמן פסילה אשר מחייבות ענישה משמעותית. לנוכח תקופת המאסר המותנה הארוכה התלויה מעל ראשו של הנאשם, ראיתי לנכון להפעיל אותה בעיקרה בחופף לעונש המאסר בתיק זה, תוך תקווה כי אם עד היום לא הפנים הנאשם את חובת הציות לחוק, אפשר ועונש המאסר לתקופה מתונה יבהיר לו כי לא ניתן להוסיף ולהתעלם ממנה. לאחר שנתתי דעתי לחומרת העבירות, עברו התעבורתי ושקלתי את נסיבותיו האישיות של הנאשם ונסיבות ביצוע העבירה ראיתי לנכון לפסוק כדלהלן: * אני דן את הנאשם ל- 6 חודשים מאסר בפועל. אני מורה על הפעלת המאסר המותנה של 12 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק 6846-07-11 ביום 6.10.11, באופן חופף חלקו, כך שבסך הכל ירצה הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים. הנאשם יתייצב למאסרו בבית המעצר קישון ביום 22.10.13 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על הנדון לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 9787377 - 08, 9787336 - 08. * אני דן את הנאשם לשמונה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ"ל עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בלא רישיון נהיגה תקף שאינה מסוג ברירת משפט. * אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים. אני מורה על הפעלת עונש הפסילה לתקופה של 6 חודשים שהוטלה על הנאשם בתיק 6846-07-11 ביום 6.10.11 ועונש הפסילה לתקופה של 4 חודשים שהוטלה על הנאשם ביום 14.6.11, באופן מצטבר, ובסך הכל הנאשם פסול מלנהוג לתקופה של 34 חודשים. מאחר שלדברי הנאשם אין לו רישיון תקף להפקדה, עליו להמציא אישור ממשרד הרישוי על העדר רישיון נהיגה תוך 30 ימים מהיום, ובמקרה כזה, תחושב הפסילה מהיום בכפוף לסיום כל פסילה תקפה אחרת. מובהר לנאשם כי כל עוד לא יפעל כאמור ולא תינתן החלטה בדבר סיום תקופת הפסילה, הרי היא בתוקף, על כל המשתמע מכך, וחל עליו איסור מוחלט מנהיגה. * אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ויורשע בה. * אני מורה על הפעלת ההתחייבות הכספית שהוטלה על הנאשם בתיק 6846-07-11 על סך 10,000 ₪. הסכום ישולם ב-10 תשלומים שווים החל מיום 1.1.15. לאור מאסרו של הנאשם והפעלת ההתחייבות כאמור, אינני גוזר עליו קנס נוסף ומורה לו לחתום על התחייבות כספית על סך 7,500 ₪ להמנע מלבצע עבירות בהן הורשע בתיק זה שנתיים מהיום. הנאשם יחתום על ההתחייבות בתוך עשרה ימים, ואם לא יעשה כן ייאסר למשך 20 יום. לשם הבטחת התייצבותו לריצוי עונשו יחתום הנאשם על ערבות ע"ס 10,000 ₪, וכן יפקיד בתוך שלושה ימים ערבות צד ג' על סכום דומה. כמו כן ניתן כנגד הנאשם צו עיכוב יציאה מהארץ. אם לא ימלא הנאשם את התנאים שלעיל, ייעצר ויתחיל בריצוי עונשו באופן מיידי. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 45 ימים. משפט תעבורהנהיגה ללא רישיון בתוקףנהיגה בשלילה