פרשנות הסכם הלוואה למכרז

פרשנות הסכם הלוואה למכרז הנשיא א' גרוניס: 1. המערערת נתנה סכום של 3 מיליון ש"ח לקבוצה של גורמים לעניין מכרז בו הם עמדו להשתתף. הסכום ניתן על פי הסכם שהוכתר "הסכם הלוואה". בהסכם הוגדרה המערערת במילה "המלווה". לפי ההסכם זכאית הייתה המערערת לקבל סכום של 1.8 מיליון ש"ח אם מקבלי הסכום היו זוכים במכרז. בפני בית המשפט המחוזי עלתה השאלה האם הסכום האמור של 1.8 מיליון ש"ח מהווה "ריבית", אף על פי שמילה זו לא נזכרה בהסכם. בית משפט קמא קבע שאכן מדובר בריבית. עוד החליט בית המשפט שמדובר בריבית נשך, ועל כן יש להקטין את הסכום באופן משמעותי. על כך הערעור שבפנינו. 2. אנו סבורים שצדק בית משפט קמא בקביעתו כי הסכום של 1.8 מיליון ש"ח מהווה ריבית. טעמיו של בית המשפט מקובלים עלינו. אף הניתוח המשפטי שנערך הינו נכון. נעיר לעניין זה כי נותנים אנו משקל נכבד למילות ההסכם החוזר ומדבר על הלוואה ועל "מלווה" ו"לווים". הגם שלא נעשה שימוש במונח "ריבית", הרי בנסיבות העניין לא היה מנוס מלפסוק כי אכן מדובר ב"ריבית". נוסיף, כי אף אם לא היה מדובר בריבית, הרי הנסיבות מצביעות על עושק, כאמור בסעיף 18 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. 3. הערעור נדחה. המערערת תישא בשכר טרחה לזכות המשיב 1 בסכום של 40,000 ש"ח. חוזהפרשנות חוזהמכרזפרשנותהסכם הלוואההלוואה