עזרה כספית ברכישת תרופות - קרן מכבי

קרן מכבי תשתמש בכספי הקרן לצורך מתן עזרה כספית ברכישת תרופות: לאחר עיון אנו נותנים תוקף של פסק דין להסכמה שאליה הגיעו הצדדים בהמלצתנו כמפורט בסעיפים 9-1 להלן: "1. ההחלטות שניתנו ע"י בית המשפט קמא מהימים 27/12/12 ו-28/02/13 יבוטלו. 2. מכבי תפעל בהתאם להחלטות בית המשפט קמא מהימים 30/08/11, 25/09/11 ו-23/10/11, בכפוף לשינויים המפורטים להלן. 3. עקב חלוף הזמן, יתרת סכום הפיצוי שלא חולק, העומדת על סך של 1,679,864 ש"ח, תועמד על ידי מכבי על סך של 1,700,000 ש"ח ולא תישא הפרשי הצמדה וריבית, וזו תועבר במלואה לקרן מכבי תוך 30 ימים מיום מתן תוקף של פסק דין להסכמה זו (להלן: כספי הקרן). 4. קרן מכבי תשתמש בכספי הקרן לצורך מתן עזרה כספית ברכישת תרופות וטיפולים רפואיים לחברי קרן מכבי שהינם חברי הקבוצה, ושיהיו חברי קרן מכבי במועד הגשת הבקשה לקרן מכבי (להלן: הזכאים). קרן מכבי תגיש לבית המשפט קמא ולצדדים תצהיר שבו תאשר כי כספי הקרן שיועברו אליה יחולקו בהתאם לאמור בסעיף זה. 5. מכבי וקרן מכבי מעריכות שלא יוותר סכום כלשהו מתוך כספי הקרן לאחר שנתיים מיום העברת כספי הקרן לקרן מכבי, ובכוונתן לפעול לחלוקת מלוא כספי הקרן לזכאים. אולם ככל שיוותר סכום כלשהו לאחר שנתיים, הוא יועבר ע"י קרן מכבי למכבי וישמש לסבב חלוקה נוסף לחברי הקבוצה, שיהיו בעלי הוראת קבע פעילה במועד הסבב הנוסף, בחלקים שווים. 6. 30 ימים לאחר תום שנתיים מיום העברת כספי הקרן לקרן מכבי, וכן לאחר ביצוע סבב חלוקה נוסף (ככל שיהיה), יוגש לבית המשפט קמא דו"ח מטעם רואה החשבון של מכבי, אשר ידווח אודות ביצוע האמור בסעיפים 4-5 לעיל. 7. בתוך 15 ימים מהעברת כספי הקרן לקרן מכבי, תשולם לתובעת ולב"כ המחצית השנייה של הגמול ושכר הטרחה. 8. מכבי תנסה לאתר את שלושת חברי הקבוצה אשר הוזכרו בעמ' 9 לחוות דעתו המשלימה של הבודק על מנת להעביר להם את סכום הפיצוי לו הם זכאים (בין 665 ל-822 ש"ח לכל אחד). ככל שמכבי תאתר תוך 15 ימים מי משלושת חברי קבוצה אלה, ותעביר להם את סכום הפיצוי לו הם זכאים, יופחת הסכום שישולם להם מכספי הקרן. 9. מכבי תפרסם מודעה באחד משני הגיליונות הקרובים של ה"מכביתון". במודעה תודיע מכבי לחברי הקופה על קיומה של קרן מכבי ועל האפשרות של כל חבר קרן, שאין ידו משגת לרכוש תרופות וטיפולים רפואיים, להגיש לקרן מכבי בקשה לקבלת סיוע ברכישת תרופות וטיפולים רפואיים." אין צו להוצאות בערכאה זו. מימון תרופות / טיפולים