החובה המדורגת כאשר חיפוש חיצוני יועדף תחילה על חיפוש פנימי על אדם

החובה המדורגת כאשר חיפוש חיצוני יועדף תחילה על חיפוש פנימי על אדם תחולתו של ע"פ 1641/04 לוין נ' מדינת ישראל, פד"י נט(3), 785 (2004) (להלן: הלכת לוין; זו דנה בחובה המדורגת בביצוע חיפוש על גופו של אדם - כאשר חיפוש חיצוני יועדף תחילה על חיפוש פנימי) - על עניינו של המבקש. המבקש סמך את בקשתו פה (לה הוא רצה לשוות נופך של בקשה עקרונית) - על מסקנותיו של בית המשפט לתעבורה הנכבד. זה הסיק ממכלול חומר הראיות שעמד בפניו כי למבקש לא הוצגה האפשרות כי תבוצע בו בדיקת נשיפה טרם שסירב לבצע בדיקת דם, ולפיכך לא היה מקום להרשיעו בעבירה של נהיגה בשכרות, זאת בשים לב להלכת לוין. המדינה מצדה תלתה את יהבה בפסק-דינו של בית המשפט המחוזי הנכבד (מתאריך 7.1.2013), אשר הסיק מחומר הראיות, כי המבקש סירב, בשתי הזדמנויות, למסור בדיקת דם ולבצע בדיקת נשיפה קודם. בהתאם נקבע כי קיימת פה תחולה לסעיפים: 64ב(א1) ו-64ב(ב) לפקודת התעבורה, העוסקים בסמכויות שוטר להורות, בין השאר, על מתן בדיקת דם ובדיקת נשיפה וכן לסעיף 64ד(א) לפקודת התעבורה, היוצר חזקה חלוטה של נהיגה בשכרות בהתקיים סירוב למתן דגימה לפי דרישת שוטר כאמור. דיון והכרעה לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, בחומר שצורף לה ובתגובת המשיבה לבקשה (בצד השלמת טיעון שהגישה) ולאחר שמיעת טיעוני הצדדים בדיון שנערך בפנינו בתאריך 13.1.2014, הגענו לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות. הנימוקים למסקנתנו זו יובאו מיד בסמוך. הלכה נקוטה היא כי בית משפט זה יעניק רשות ערעור לדיון "בגלגול שלישי" במקרים בהם מתעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית, החורגת מעניינם של הצדדים הישירים להליך (עיינו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982); רע"פ 4515/07 אבו שנב נ' מדינת ישראל (17.10.2007)). בעת הדיון הוברר כי השגותיו של המבקש מופנות פה למעשה כנגד ממצאים עובדתיים - בסוגית סירובו של המבקש לבצע בדיקת נשיפה טרם סירובו לבצע בדיקת דם, כמו גם כנגד קביעות שבשיקול דעת, הנוגעות לדרך היישום של הלכת לוין ושל סעיפים: 64ב(א1), 64ב(ב) ו-64ד(א) לפקודת התעבורה ותחולתם על המבקש, בנסיבות. אין מקום לדידנו להיעתר לטענותיו הנ"ל של המבקש, על שני היבטיהן: בא-כח המבקש לא חלק למעשה בדיון על-כך שהמבקש סירב תחילה לבצע בדיקת נשיפה, וזאת באמתלה שהקיא באותה העת. יתר-על-כן נמצא כי המבקש הועמד בסעיף 8 לדו"ח הפעולה שנערך בזירת התאונה, על כל המשמעויות המשפטיות הנובעות מסירובו לבצע בדיקת נשיפה. המסקנה הנ"ל (לפיה המבקש סירב לבצע בדיקת נשיפה שהוצעה לו בתחילת מגעיו עם המשטרה) - מיתרת את הדיון בתחולת הלכת לוין. נוכח האמור עד כאן - אין בהשגותיו האמורות של המבקש כדי להצדיק מתן רשות ערעור לדיון ב"גלגול שלישי". העולה מן המקובץ מלמד שהן מבחינת ההלכה בנוגע למתן רשות ערעור לדיון "בגלגול שלישי", והן מבחינת נסיבותיה של הבקשה שלפנינו - אין מקום לקבל את בקשת רשות הערעור. לפיכך - בקשת רשות הערעור נדחית. משפט תעבורהשכרותבדיקת שכרות (אלכוהול)