ניכוי סכומים שבית המשפט המחוזי הורה לחברת ביטוח לשלם לעורך דין

מהו הסכום שינוכה מסך הסכומים שבית המשפט המחוזי הורה לענבל חברה לביטוח בע"מ לשלם לעו"ד 1. לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים בדיון שנערך לפנינו, הסמיכו אותנו הצדדים, בהתאם להצעתנו, להכריע בערעור ובערעור שכנגד על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולפסוק מהו הסכום שינוכה מסך הסכומים שבית המשפט המחוזי הורה לענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: ענבל) לשלם לעו"ד בפסק דינו מיום 21 במרץ 2013 (להלן: פסק הדין). עוד הוסכם כי הכרעתנו זו תבוא חלף הכרעתו של בית המשפט המחוזי (מלבד האמור בפסקה 149 לפסק הדין). 2. להלן הכרעתנו: א. מהסכומים שנפסקו בפסק הדין לזכות עו"ד ינוכה סכום כולל של 750,000 ש"ח (שבע מאות וחמישים אלף ש"ח) בערכם דהיום. ב. באי כוח הצדדים ישתפו פעולה זה עם זה כדי לסיים את ההתחשבנות בין הצדדים בכל הקשור ביתרת הריבית והפרשי ההצמדה שלטענת עו"ד טרם שולמו לה. ג. סך 6,000 ש"ח שנפסקו לזכותה של עו"ד , ככל שטרם שולמו, יילקחו בחשבון לצורך קביעת סכום ההעברה כאמור בסעיף משנה ד' להלן. ד. עם השלמת הטיפול בעניינים המצויינים בסעיפי-משנה ב' ו-ג' לעיל, ולא יאוחר מיום 26 בנובמבר 2014, יעבירו באי כוח הצדדים הודעה משותפת בכתב לבית משפט זה (להלן: ההודעה) בה יציינו מהו הסכום לו זכאית עו"ד מתוך סכום הפיקדון שהופקד על ידי ענבל בקופת בית משפט זה בהתאם להסכמת הצדדים ועל פי החלטת השופט י' עמית מיום 8 באוגוסט 2013. ה. סמוך לאחר קבלת ההודעה דנן יועבר הסכום לעו"ד לחשבון בנק שפרטיו יצויינו בהודעה. ו. יתרת הסכום תוחזר לענבל לחשבון בנק שפרטיו יצויינו בהודעה. ז. עם תשלום הסכום דנן והחזרת היתרה לענבל לא תהיינה לצדדים כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות זה כנגד זה בעניין שהתברר במסגרת התיק שלפנינו. ח. בנסיבות העניין לא ראינו לנכון להורות על תשלום הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עורך דין לזכות מי מהצדדים. עורך דיןפוליסהחברת ביטוח