עתירה בדבר מניעת גישה לאדמה בדרום הר חברון

עתירה בדבר מניעת גישה לאדמה בדרום הר חברון נטען כי גורמי משיבים 5-1 משתפים פעולה עם תושבים יהודים מן האיזור - ולימים צורפו לעתירה משיבים 7-6 - במניעת גישתם לאדמתם ובהיעדר אכיפה פלילית נגד המתנכלים להם. נתבקש להבטיח את הגישה החופשית ואת יכולתם לעבד את הקרקע, לרבות סגירת שטח בפני ישראלים והעמדת עבריינים לדין. ב. בתגובת המשיבים 5-1 (27.8.13) נאמר, כי למעט בחלק קטן מן השטח לו טוענים העותרים (כ-460 דונם) אין מגבלות על גישתם (בארבעה דונם נדרש תיאום עם הצבא ובארבעה דונם נוספים נאסרה הכניסה לישראלים). נאמר כי המשיבים מקדישים מאמץ לשמירה על הביטחון והסדר, ונוקטים צעדים להגנת התושבים הפלסטינים לפי הצורך, ונכונים הם לנקוט צעדים נוספים. ג. העותרים הטעימו מנגד (29.8.13) את המימוש המעשי של זכויותיהם, תוך הבאת דוגמאות. ד. בעקבות טענת העותרים בקשר לפריצת דרך בלתי חוקית (22.1.14) ובמסגרת הקשה לצו ביניים צורפו משיבים 7-6, ולטענתם אין לעותרים זכות בשטח בהיעדר פניה לרישום ראשון, ונטען כי אין ראיה להתנכלות, ומכל מקום המשיבים 7-6 אינם קשורים לפריצת הדרך. ה. בסוף הדיון ביום 24.4.14 ניתנה ההחלטה הבאה: "הדיון היום נסב על טענות העותרים בדבר קשיים מרובים להיכנס לשטח שבו הם רועים מכבר. לטענת המשיבים 5-1 ישנן הנחיות לאפשר את הכניסה ותלונות מטופלות. לטענת המשיבות 7-6 ישנה שאלה לגבי זכויות העותרים בשטח, ומכל מקום תלונות צריך שיוגשו למשטרה. מתחילה גם המשיבים 5-1 ביקשו להפנות למשטרה, אך אנו מבקשים לראות את הדברים בעיניים מעשיות של טיפול הגורמים הרלבנטיים המצויים בשטח, קרי צה"ל, מבלי לפגוע באפשרות להתלונן במשטרה (שנתונה כמובן גם למשיבות 7-6 הטוענות לפעולות פרובוקציה). לדעתנו יש ליתן הנחיות ברורות מטעם מפקד החטיבה המרחבית והמינהל האזרחי לאפשר לעותרים גישה שוטפת לשטח המרעה. לשאלתנו ציין הפרקליט המלומד את קצין התשתיות במת"ק וכן קצין האג"מ בחטיבה, קצינים בדרגת רב סרן ככתובות רלבנטיות. האחריות הקונקרטית לטיפול בגישת העותרים לשטח הרעיה היא איפוא על קצינים אלה, וככל שיהא צורך נשקול להטילה על מפקד החטיבה עצמו. נבקש הודעה מטעם הפרקליטות בתוך 4 חודשים. ההודעה תכלול גם התיחסות להוראות שניתנו בנידון דידן על-ידי מפקד החטיבה. העותרים ומשיבות 7-6 יוכלו להגיב בתוך שבועיים נוספים. בעקבות זאת נחליט באשר להמשך הטיפול". ו. בהודעת משיבים 5-1 מיום 5.11.14 נאמר, כי הפרקליטות העבירה לעותרים את פרטי קצין האג"ם של חטיבת יהודה, ונתבקש אמנם כי פניה ראשונית תיעשה לקצין התשתית במת"ק חברון. נמסר עוד, כי "מפקד חטיבת יהודה הנחה את כלל הכוחות הפועלים בגזרה בה נמצאת החלקה מושא העתירה, כי יש לאפשר לבעלי הזכויות בקרקע גישה לחלקה. בכלל זה, הצורך לאפשר גישה חופשית של בעלי הזכויות לקרקע לחלקה מושא העתירה הובהר במפורש לגדוד המבצע תעסוקה מבצעית". כן הוצאה ב-15.7.14 על-ידי מפקד פיקוד המרכז הכרזה בדבר סגירת שטח (איסור כניסה ושהיה) (ישראלים) (עתניאל - חלקה 9), תשע"ד-2014, בה הוכרז על החלק הצפוני של האדמות מושא העתירה כשטח סגור בפני ישראלים; זאת בשל חיכוכים ולשמירה על הסדר הציבורי. ההכרזה הוגבלה לשנה (עד 1.8.15) והצורך בהמשכה ייבחן לקראת תום השנה. אין המשיבים 5-1 סבורים כי יש צורך בהכרזות נוספות מעין זו, שכן מרבית החיכוכים אירעו ב"חלקה 9", עליה חלה ההכרזה. ז. העותרים הגיבו (11.11.14) כי עדיין ממשיכות התנכלויות וחיכוכים, וההודעה שניתנה מטעם המשיבים 5-1 לא כללה הנחיות קונקרטיות וברורות באשר להתנהלות הכוחות לצורך הבטחתה של גישת העותרים לאדמה; דבר זה נחוץ, כנטען, נוכח מקרים רבים שאירעו ובניה בלתי חוקית. ח. לאחר העיון איננו רואים מקום להותרת העתירה על כנה. עלינו לראות בהודעת המשיבים בעקבות החלטתנו האמורה, אותה רשמנו לפנינו, משום התחייבות ברורה למנוע ככל האפשר, ובכל הצעדים החוקיים העומדים לרשות המשיבים 5-1, הצבת מכשולים על-ידי מאן דהו בפני העותרים לגישה למקרקעין. האמור בהחלטתנו הנזכרת מיום 24.4.14 מדבר בעדו, ואנו מוסיפים ומטעימים את הצורך ב"יד על הדופק" מצד גורמי המשיבים 5-1, ובכלל זאת שקילת הצורך לפתוח בהליכים פליליים כנגד מי שיפעל חלילה באופן לא חוקי להפריע לגישת העותרים למקרקעין. הכתובת לתלונות אינה רק קצין התשתיות, שהוא כתובת ראשונה, אלא גם קצין האג"ם שפרטיו נמסרו, וכמובן הקצינים הללו מצווים לבדוק ולפעול לפי הצורך, בשיתוף הדרג הפיקודי שמעליהם. לעניין זה מצופה כי מפקד החטיבה המרחבית יוודא, במעקב עתי סביר, קיומו של פסק דין זה ככתבו וכרוחו. זכויות העותרים שמורות ככל הנחוץ בעתיד, ואנו יוצאים מן ההנחה, כי פעולה נחושה של המשיבים תמנע צורך בהבאת עניינם של העותרים שוב לבית משפט זה. בכפוף לאמור נמחקת העתירה. המשיבים 5-1 ישאו בהוצאות העותרים בסך 7,500 ₪ (כולל). שטחי יהודה ושומרון