שינוי טופס ברירת משפט

השופט א' רובינשטיין: בהחלטה בדיון בפנינו ביום 16.6.14 נאמר כך: "לאחר עיון הצענו למדינה כלהלן: בעקבות דברי השופט מלצר בהחלטה מיום 5.12.13, נראה לנו כי בטופס ההודעה בדבר ברירת משפט הנמסרת על-ידי שוטרים או פקחים עירוניים, ראוי כי תיוסף לנוסח הקיים אמירה בעקבות סעיף 35 לחוק העונשין תשל"ז-1977 שלפיה יובהר, שאם יחליט מקבל ההודעה להישפט, הוא עלול להיות צפוי לעונש אחר, לרבות קנס שיתכן שיהא גבוה מהסכום שבהודעת הקנס (כיום נאמר רק שלא יפחת מסכום זה, בעקבות סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982. בכך יהא כדי לסייע לתקנת הציבור, בזאת שמחד גיסא יידע הנוגע בדבר היכן הוא עומד ולמה הוא עלול להיות צפוי, ומאידך גיסא יביא זאת במנין שיקוליו אם להישפט. באשר לתיק הספציפי, הצענו להסתפק, משעלה הנושא בעקבות הבקשה, בקנס בסך 250 ₪ (ולא 500 ₪)". בהודעת המדינה מיום 11.12.14 נאמר: "בעקבות החלטת בית המשפט הנכבד, נדון הנושא במחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים במסגרת זו ניתן אישור עקרוני של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשינוי הטפסים ברוח הצעת בית המשפט הנכבד. כיוון שמדובר בטופס שמקורו בחקיקת משנה (טופס 8א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974), ביצוע ההחלטה על שינוי נוסח הטופס כפוף לאישור שר המשפטים לכן, ההצעה הועברה זה מכבר ללשכת שרת המשפטים לאישור. כידוע שרת המשפטים אינה מכהנת עוד בתפקידה ולאור הנסיבות יש צורך להמתין למינוי ולכניסה לתפקיד של השר הבא על מנת לקבל אישור כאמור ולשנות את נוסח הטופס. המשיבה תציין כי, ניסוחם של טפסי הודעת תשלום קנס בעבירות התעבורה של משטרת ישראל כולל הערה לפיה אם יבחר מקבל הקנס להישפט, יחולו עליו סעיפים 63 ו-62 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) וכן הוראות עונשיות מחמירות נוספות בהתאם". צר לנו שבנושא הנוגע לתועלת רבים לא צלחה הדרך לסיום. ועם זאת, אנו רואים את הודעת המדינה כהתחייבות הפרקליטות לשוב ולהניח את הנושא על שולחנו של שר המשפטים הבא (אלא אם כן, במסגרת עבודה שוטפת, ייאות ראש הממשלה הממלא כיום את מקום שר המשפטים לחתום על השינוי). בנסיבות אלה מיצתה הבקשה עצמה. בהמשך להצעתנו, ובהקשר הקנס הספציפי, החלטנו ליתן רשות ערעור ולדון בה כערעור ולהשית על המבקש קנס בסך 250 ₪, וזאת כיון שבעקבות בקשת רשות הערעור עלה הנושא לטיפול. הערעור מתקבל בנקודה זו. מסמכים