גניבת רכב: הופרו תנאי הפוליסה, מפתחות הרכב היו במתג ההתנעה

גניבת רכב: הופרו תנאי הפוליסה, מפתחות הרכב היו במתג ההתנעה: בית משפט השלום בירושלים (כב' השופטת ת' בר-אשר צבן) דחה את תביעת המבקש לתגמולי ביטוח בעקבות גניבת רכב מסחרי שבבעלותו, שהיה מבוטח אצל המשיבה. בפסק הדין נקבע כי הופרו תנאי הפוליסה, מכיוון שמפתחות הרכב היו במתג ההתנעה, כאשר הנהג היה מחוץ לרכב. עוד נקבע כי הרכב לא היה מאויש בעת הגניבה, וכי גרסאות שונות שהציג הנהג נועדו כדי לנסות ולקבל את תגמולי הביטוח. המבקש הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים. המשיבה ביקשה לדחות את הערעור, בטענה שהוא הוגש לאחר שחלף המועד להגשתו. נמצא כי הערעור הוגש חמישה ימים לאחר חלוף המועד האחרון להגשתו; כי לא הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור; וכי לא הוצגו טעמים מיוחדים המצדיקים מתן ארכה להגשת הערעור בדיעבד. בית המשפט המחוזי העיר כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, שכן הוא מכוון למעשה לקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית. לפיכך, הורה בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט כ' מוסק) על דחיית הערעור. מכאן הבקשה שלפנינו. המבקש טוען כי לא היה מקום לדחות את הערעור, מהטעמים הבאים: נסיבות רפואיות של בא-כוחו החדש של המבקש; היעדר פגיעה באינטרס ההסתמכות של בעל הדין השני; וסיכויו הגבוהים של הערעור להתקבל. לדברי המבקש, בית המשפט המחוזי לא נימק את החלטתו כדבעי, וגם מטעם זה יש להיעתר לבקשה. בין היתר, נטען כי בית המשפט המחוזי סבר בשגגה כי שהמסמכים הרפואיים התייחסו למבקש וביסס על כך את הכרעתו, ואילו למעשה מסמכים אלו התייחסו לבא-כוחו החדש. המשיבה סבורה כי אין עילה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי", וסומכת את ידיה על החלטת בית המשפט המחוזי. לאחר עיון בבקשה ובתשובה, החלטנו כי יש לדון בה כאילו ניתנה רשות, הוגש ערעור לפני הרשות שניתנה ולהורות על קבלת הערעור. מבלי לקבוע מסמרות ביחס לטענות המבקש במסגרת הבקשה להארכת המועד, הרי שנפלה טעות ברורה בהתייחסותו של בית המשפט קמא למסמכים הרפואיים שהוגשו. המבקש צירף מסמכים רפואיים המתייחסים לבא-כוחו, ואילו בית המשפט סבר בשגגה כי מדובר במסמכים המתייחסים למבקש בעצמו. בין היתר, צוין כי אין במסמכים אלה כדי להצביע על טעם מיוחד להארכת מועד מטעם המבקש, "שעה שהיה מיוצג על-ידי עורך דין". בנסיבות אלה, ומכיוון שהתוצאה של דחיית הבקשה להארכת מועד היא שלילת זכות הערעור מהמבקש, יש לבטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ולהורות על החזרת הבקשה לדחיית הערעור לשקילה מחודשת של בית המשפט המחוזי, שיפעל כחכמתו. הערעור מתקבל אפוא כמפורט לעיל, בנסיבות העניין אין צו להוצאות. רכבגניבת רכבפוליסהביטוח גניבת רכב