נוהל הארכת שירות ברשות השידור

נוהל הארכת שירות ברשות השידור 1. נציג את "נוהל הארכת שירות" שאושר ביום 17.7.13 על ידי הוועד המנהל של רשות השידור. 2. יו"ר הוועד המנהל של רשות השידור, ד"ר גילת, העיד לפנינו כי בישיבתו מיום 19.5.13 הינחה הוועד המנהל של רשות השידור את הנהלת רשות השידור לגבש "נוהל העסקת עובדי רשות השידור לאחר גיל פרישה" בהתאם לעקרונות שקבע הוועד המנהל. הנהלת רשות השידור גיבשה נוהל כאמור, אשר אושר על ידי הוועד המנהל בישיבתו מיום 17.7.13. 3. בנוהל נקבע כי מטרתו לקבוע את מדיניות רשות השידור לעניין הארכת שירות של עובדי רשות השידור מעבר לגיל פרישת חובה, ובכלל זה קביעת מדיניות כללית וכן קביעת קריטריונים ונוהל לחריגה מן המדיניות הכללית. להלן נוסח הנוהל: רשות השידור