דחיית תביעת פיצויים לנפגעי אסון צ'רנוביל

התובע טען, כי עבד בעיר פוליסק וכי בחודש נובמבר 1988, קיבל אות הצטיינות על עבודתו. לטענת התובע, העיר פוליסק וסביבתה היו באזור פינוי האוכלוסיה בשל קרינה. תביעה להכיר כ"מנטרל" בהתאם לחוק המסייעים לנטרול אסון צ'רנוביל, תשס"א-2001 (להלן - "החוק"). ועדה מכוח החוק, אשר דנה בבקשתו של התובע, דחתה את בקשתו בתאריך 6.5.07. במסמך הדחייה צוין, כי המסמכים שהגיש התובע אינם מספקים את דרישת החוק. כן צוין ש: "הועדה מבקשת להמציא אישור תקף על פי כללי שלטונות אוקראינה המוכיח כי נטלת חלק פעיל בפעולות ל"נטרול" תוצאות אסון צ'רנוביל". בסיפא למכתב צוין, כי רק עם קבלת אישור כזה תוכל הועדה לדון מחדש בבקשת התובע. 2. בתאריך 27.1.10 דנה הועדה מכוח החוק, פעם נוספת בבקשת התובע. הוועדה, באמצעות משרד החוץ, קיבלה את התייחסות שלטונות אוקראינה למסמך שהמציא התובע. על פי תשובת שלטונות אוקראינה, אין במסמכים שהמציא התובע די, על מנת להעניק לו מעמד של מנטרל. בשל נימוק זה נדחתה בקשת התובע להכיר בו כ"מנטרל". 3. התובע הגיש תביעה כנגד החלטת הוועדה. תביעה זו נדונה לפני כב' השופט בתיק ס"ע 28109-08-10. בסיכומו של הדיון, ניתן פסק דין, בהסכמה, המורה על החזרת עניינו של התובע לועדה לקביעת הכרה במנטרלים. וזו לשון פסק הדין: "פסק דין 1. בהמשך להסכמת הצדדים, מוחזר עניינו של התובע לועדה לקביעת הכרה ב"מנטרלים", על מנת שתזמן את התובע ותתייחס לטענותיו, לפיהן יש ברשותו שני מכתבים של משרדים ממשלתיים מממשלת אוקראינה, לפיהם משרד החוץ של אוקראינה הוא לא המשרד הממשלתי הנכון שיכול לקבוע האם התובע היה מנטרל והוא לא המשרד שנותן תעודה רשמית על כך, אלא לטענת התובע, יש משרד ממשלתי אחר באוקראינה, שהוא אמור לתת את התעודה הרשמית ולא נותן לתובע תעודה רשמית כזו רק משום שהתובע כבר לא אזרח אוקראינה. רצוי שבהרכב הועדה או במועד כינוסה, יהיה נוכח אדם הקורא את השפה האוקראינית. 2. הועדה תתייחס בפירוט לשני המסמכים עליהם מתבסס התובע בטענותיו. 3. הועדה תנהל פרוטוקול ותיתן החלטה מנומקת שתומצא לתובע יחד עם הפרוטוקול. 4. לאחר שתינתן החלטה חדשה של הועדה, יוכל התובע להגיש תובענה לבית הדין זה, תוך 6 חודשים מהיום בו יקבל את ההחלטה, כאמור בסעיף 6 לחוק המסייעים לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל תשס"א-2001. 5. כל צד ישא בהוצאותיו". 4. הועדה לקביעת הכרה ב"מנטרלים" התכנסה, פעם נוספת, לאור פסק הדין וזאת בתאריך 21.7.11. התובע הופיע לפני הועדה וטען טענותיו. התובע טען שאירגן קבוצות מהעיר פולסקי שבמחוז קייב לצ'רנוביל, וכי בעיר פולסקי הרכיב מערכות חימום מרכזי. לאור דבריו אלה של התובע, הובן כי העיר פולסקי הייתה מיושבת, ולכן תושביה נזקקו למערכות חימום, ומשמעות הדבר, הינה שהיא לא פונתה, שכן לא היתה בה בעיית קרינה. תשובתו של התובע היתה, שאכן גרו אנשים בעיר פולסקי, אולם מגוריהם שם היו בניגוד לפקודה שניתנה על ידי ממשלת אוקראינה. חבר הועדה מר אלכסנדר קלנטובסקי הסביר, כי דגם המסמך המכונה מסמך "ד" אינו מעניק תעודת מנטרל, שכן לפי החוק האוקראיני המסמך מצביע על שהות מחוץ לאזור המסוכן. בסופו של דבר החליטה הועדה כדלקמן: "החלטת הועדה על פי עדותו של התובע הוא אכן עבד בסביבת העיר צ'רנוביל, אלא שמקום העבודה שבה עסק התובע היה מחוץ למסגרת הסיכונים המוכרים בחוק האוקראיני. יתר על כן, ע"פ הוראות סעיף 2 לחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל התשס"א 2001 התובע לא הציג בפנינו תעודה רשמית, אלא הציג בפנינו מסמך שתוכנו אכן מעיד על השתתפות התובע בניטרול האסון, אך המקום שבו עסק התובע היה במרחק גדול מרדיוס המסוכן כפי שהוגדר בחוק האוקראיני. התוצאה היא על כן שלא נוכל לקבל את תביעתו של התובע למרות היותו עובד במרחק מסוים מאזור המסוכן". 5. לאור החלטה זו נשלחה לתובע ביום 21.7.11, החלטה הדוחה את תביעתו. כנגד החלטה זו הגיש התובע, פעם נוספת, תביעה לבית הדין, היא התביעה שלפנינו. 6. בטרם נדון בטענות התובע, נפרט את האמור באישור של משרד החוץ האוקראיני (שצורף כנספח ב' 1 לכתב התביעה). באישור זה נכתב, כי תקופת העבודה בשטח ההסגר מהוה יסוד להענקת מעמד מנטרל, כאשר מוצגים מסמכים מתאימים שכוללים אישור לגבי תקופת עבודה בשטח הסגר ושכר עבודה מוגבר עם פירוט מספר ימי עבודה וישוב. באישור צוין, כי ברגע שאדם כבר אינו מתגורר באוקראינה, לא מוציאים לו תעודה, אבל, עובדתית, משרד החוץ התייחס למספר אנשים שלגביהם נעשתה פניה מטעם ישראל, ואחד מהם הינו התובע. לגבי התובע נכתב: "בקשר למסמכיו של אזרח ישראלי סטרוגנוב מ.מ. העתק הוראה של המחלקה לבניה ושיפוצים בחברת בניה ושיפוצים מחוזית בצ'רנובציץ "לגבי הפניה ומינוי לשליחות לצורך ארגון עבודות בניה ושיפוצים בפוליסק של מחוז קייב" מס' 73 מיום 23.07.1987 ביחס לאזרח ישראלי סטרוגנוב מ.מ. אינה מהווה בסיס להענקת מעמד מנטרל אסון צ'רנוביל, מכיוון שברשימת הישובים השייכים לשטחי זיהום רדיואקטיבי בעקבות אסון צ'רנוביל שאושר ע"י החלטת ממשלת אוקרינה (כך במקור -ע.ו.) מס' 106 מיום 21.07.1991 הישוב פוליסק במחוז קייב (לא? - כנראה נשמט) שויך לאזור פינוי חובה, דהיינו מחוץ מגבולות שטחי ההסגר. בקשר למסמכיו של אזרח ישראלי........ החטיבה הקונסולארית של משרד החוץ של אוקראינה מנצלת הזדמנות זו על מנת להביע את הערכה העמוקה לשגרירות ישראל באוקראינה. עיר קייב, 22 בינואר (שנה לא קריאה) חותמת עגולה: משרד החוץ של אוקראינה החטיבה הקונסולארית." טענות התובע: 7. התובע שב וטען, כי עבד בעיר פוליסק וכי בחודש נובמבר 1988, קיבל אות הצטיינות על עבודתו. לטענת התובע, העיר פוליסק וסביבתה היו באזור פינוי האוכלוסיה בשל קרינה. 8. לטענת התובע, יש מכתב של המשרד להגנה סוציאלית של אזרחים לאחר אסון צ'רנוביל, שיש בו כדי לתמוך על היותו מנטרל. לטענת התובע הועדה התייחסה לאזור המסווג באות ד' ודבר כזה לא קיים. 9. התובע הזכיר חוק אוקראיני וצו של מועצת השרים, אולם לא המציא תרגום מלא של החוק והצו, הגם שניתנה לו הזדמנות לעשות כן. 10. בתאריך 25.10.12 לאחר שמיעת טענות התובע, ניתנה על ידנו החלטה, כי על התובע להמציא תרגום לעברית של המסמכים החדשים עליהם הוא מבקש להסתמך, וכן ניתנה אפשרות למדינה להגיב על מסמכים אלה ותרגומם. 11. התובע לא מילא אחר החלטת בית הדין והודעה בעניין נשלחה על ידי הנתבעת לבית הדין ב-1.1.13. 12. בסופו של דבר, לא המציא התובע תרגום של הוראות החוק והצו אליהם הפנה במעמד הדיון, וזאת בניגוד להחלטתנו מיום 25.10.12. נציין, כי מסמך המתייחס לנפגעי האסון, להבדיל ממסמך המתייחס למנטרלים, אינו רלוונטי לעניינו. 13. התובע המציא רק מסמך אחד רלוונטי. המדובר במסמך חדש, שלא עמד לפני הוועדה. המסמך החדש זו לשונו כתרגומו על ידי התובע: "תוספת על סדר מסירה תאודות (צריך להיות תעודות) לאנשים שהנזיקו מתוצאה אסון צ'רנוביל שאושרה על צב קמאו מתאריך 20.01.1997 מס 51 אישור נימסרה לסטרוגנוב מיכאל בן ניק שעבד מתאריך 1987 יולי 27 עד 1977 12 בנובמבר בנקודה מאוכלסת סמת \ כפר סוג עירוני \ פוליסקא בתפקיד קבלן בוצה עבודות ניהול בהתקנות מערכות חימום מרכזי של בתים מגורים בסמת פוליסקא בשביל אזרחים שפינו אותם מאזור צרנוביל ואזרחים שהשתתפו בניטרול תוצאות אסון צירנוביל באזור תחנת כוח שטח סגור. אישור מביע הבסיס למסירה תעודות לאזרחים שעבדו לא פחות משלושה חודשים מ27 ביולי 1987 עד 12 בנובמבר 1987 מעל גבולות של אזור שטח סגור בעבודות עם תנאיי עבודה המזיקים במיוחד (עם גורם קרינתי), העבודות קשורות לחיסול תוצאות של תאונת צ'רנוביל, שהתבצעו לפי הפקודות ממשלתיות ונותנת זכויות לפי סעיף 24 של חוק אוקראינה "על סטטוס והגנה סוציאלית לאזרחים, אשר ניזיקו אקף תאונת צירנוביל" אישור זה בתוקף בהצגת תעודת זהות בלבד ו. טמרובסקיי סגן ראש אדמיניסטרטיבי של מחוז צרנוביץ חתימה חותמת תרגום משפה אוקראינית על ידי סטרוגנוב מיכאל תאריך 28.01.13". 14. הנתבעת בתגובתה ציינה, כי כלל לא ברור, מה מקור המסמך ומיהו הגורם שערך אותו, ובכל מקרה, המדובר ברשות אזורית ולא בממשלת אוקראינה. מכל מקום ציינה הנתבעת, כי מהמסמך עולה שהתובע לא שהה בשטח הסגר, ורק מי שהועסק כמנטרל בשטח הסגר זכאי להכרה על פי החוק באוקראינה. משהודיעה ממשלת אוקריאינה בתשובת משרד החוץ, כפי שהובאה לעיל, שהיישוב פולסק נמצא מחוץ לשטח ההסגר, הרי אין טעם בהעברת המסמך החדש פעם נוספת לוועדה. לחילופין, טענה הנתבעת, כי ככל שבית הדין ימצא לנכון להעביר מסמך זה כראיה חדשה לועדה, מתבקש הוא לדחות את התביעה, בטרם יוחזר הדיון לועדה. 15. על מטרת החוק ועל נסיבות חקיקתו עיין גם בתע"א 2675/08 ליבשיץ לאוניד נ' הועדה לקביעה הכרה במנטרלים של אסון צ'רנוביל (פסק דיננו מתאריך 1.11.10). למדינת ישראל אין את הידע הנדרש בכל הקשור לתשתית העובדתית לקבוע, מי שימש כ"מנטרל" באסון צ'רנוביל, אשר אירע לפני זמן רב בשטח ברית המועצות לשעבר. אשר על כן, נדרש כי אדם המבקש להיות מוכר כ"מנטרל", יחזיק בתעודה רשמית של ממשלת ברית המועצות לשעבר, או של ממשלות אוקראינה, רוסיה או בלארוס, המוכיחה, כי נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות צ'רנוביל. דהיינו, אדם המעוניין בהכרה להיותו "מנטרל" לענין החוק בישראל, צריך להוכיח, כי הוא בעל תעודה רשמית של אחת מהממשלות הרלוונטיות, והתעודה צריכה להוכיח, כי אותו אדם נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל. אין די בקיום אישור של גוף כלשהו, אלא יש צורך בקיומה של תעודה רשמית, אשר הוצאה על-ידי הממשלה של אחת המדינות המוזכרות בחוק. יש הבדל בין סיוע במעגלי סיוע רחוקים, לבין מי שסייע בפועל לפעולות נטרול בסמוך לכור. מטבע הדברים, משרד החוץ, גם אם לא הוא הגוף שנתן את התעודה, יכול לאמת ולהשיב על השאלה, האם תעודה כזו או אחרת שמציג פונה לועדה, הינה תעודה רשמית שניתנה על-ידי הממשלה באמצעות אחד מהגופים השייכים לממשלה. 16. מצאנו, כי יש מקום להחזיר את עניינו של התובע לוועדה, על מנת שזו תתייחס למסמך החדש שהמציא התובע, ואשר תרגומו, כפי שתורגם ע"י התובע, צוטט בסעיף 13 לעיל. הועדה תתייחס למסמך זה ותבהיר, האם אישור זה הינו בגדר תעודה רשמית המצדיקה הכרה בתובע כ"מנטרל", כמשמעות המונח "תעודה רשמית" בסעיף 2 לחוק. החלטה מנומקת תשלח לתובע. 17. מעבר להחזרה לעניין זה, דין תביעת התובע להידחות, משהתובע לא הוכיח שנפל פגם בהחלטה הועדה על יסוד החומר שהיה מונח לפניה בעת מתן החלטתה, המצדיק את התערבות בית הדין והמצדיק הכרה בו כ"מנטרל". 18. אין צו להוצאות. פיצוייםקרינה / רדיואקטיביותאסון צ'רנוביל