בקשה לזימון עדים אשר סירבו ליתן תצהיר

בקשת התובע לזימון עדים אשר סירבו ליתן תצהיר ובקשת הנתבעים לסילוק הקלטות והתמלולים שהוגשו על ידי התובע לבית הדין. התובע הגיש תביעתו כנגד הנתבעים לתשלום זכויות שונות להן הוא זכאי לגישתו, מכוח משפט העבודה וחוקי המגן. בדיון מיום 11/7/12 נקבעו הפלגותאות הבאות: אם התקיימו בין התובע ובין מי מהנתבעים יחסי עובד ומעביד, ככל שכן, לאיזה תקופה. כתוצאה מהמענה לפלוגתא 1, האם זכאי התובע לפיצויי פיטורים, הלנת פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, שכר עבודה, הלנת שכר עבודה, דמי הבראה, פדיון חופשה, נסיעות,קרן השתלמות, וביטוח מנהלים, ובאיזה שיעור האם זכאי התובע לפיצויי בגין פיטורים שלא כדין, ו/או בגין חשיפת שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות. האם התובע שימש יועץ משפטי של העמותה ו/או של הנתבעים האחרים, ו/או נתן להם שירות יעוץ משפטי מסוג כלשהו ומה משמעות הדבר ביחס לפלוגתאות 1-3 מה היו נסיבות סיום היחסים בין הצדדים. האם הנתבעת 1 הנפיקה תלושי שכר ושלמה שכר בפועל למלצרים אשר לטענתה היו עובדי התובע. ואם כן, לאיזה תקופה ומה משמעות הדבר לגבי כל הפלוגתאות לעיל. הכרעת הדין הבקשה להזמנת עדים בבקשתו עותר התובע להזמנת העדים הבאים: מר יונתן בכור לגרסת הנתבעים יונתן בכור סיפק שירותים לנתבעים מיד לאחר הפסקת עבודתו של התובע, והם נאלצו לשלם לו עלות יקרה יותר ולשאת בהפרשים. בית הדין הורה לנתבעים להמציא את ההסכם עם יונתן בכור וחשבוניות שסיפק להם בחודשים ינואר ופברואר 2011. הנתבעים לא המציאו המבוקש ועדותו של יונתן בכור נדרשת הן לנסיבות הפסקת עבודתו של התובע והן להוכחת הברחת הנכסים והתנהלות הנתבעים. מר מאיר מלכה העד שימש כטבח אצל הנתבעים. התובע מבקש להוכיח שהעד הועסק ע"י הנתבעים וכי לא הונפקו לו תלושי שכר. מר פאדי סנדוקה העד שימש כאחראי על עובדי פנוי במשך שנים רבות אצל הנתבעים התובע מבקש להוכיח שהעד הועסק ע"י הנתבעים וכי לא הונפקו לא תלושי שכר. וכן כי התובע החל לעבוד אצל הנתבעים לפני המועד שנטען על ידם. גב' אסנת מזרחי העדה שימשה כמנהלת מכירות ומזכירת המשרד. התובע מבקש להוכיח הנפקת תלושים פיקטיביים, שהתובע שימש כעובד שכיר אצל הנתבעים וכן הברחת הנכסים (לרבות הנפקת חשבונות פיקטיביות ללקוחות הנתבעים). גב' קארין נח העדה שימשה כמנהלת אירועים נוספת בחלק מתקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעים. עדותה נדרשת להוכחת מעמדו של התובע, אי הנפקת תלושי שכר וגובה השכר ששולם בפועל. מר גלעד שוסברג העד שכר מהנתבעים כלים ושירותי מלצרות כאשר הוצא לו חשבונית מספק של הנתבעים ולא מהנתבעים עצמם. עדותו נדרשת להוכחת הברחת הנכסים. אלעד דוידי העד משמש כמורשה חתימה אצל הנתבעת במשך שנים רבות וחתום על מסמכי העמותה. עדותו נדרשת לעניו הברחת נכסי העמותה ופעילות הנתבעים, ולשאלה האם חתימתו זויפה במסמכי העמותה. יערה תמר לוי העדה עובדת במרכז הקונגרסים בבניני האומה ואחראית על רשימת הזמנות של אירועים במוסד זה. עדותה נדרשת להוכחת תקופת עבודתו של התובע, תפקידם של הנתבעים 2 ו 3- והיקף האירועים כבניני האומה. הנתבעים טוענים כי העדים אשר הזמנתם מבוקשת על ידי הנתבע אין בהם כדי לתרום לקידום התיק ולפתרון המחלוקות שבין הצדדים. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה ובתגובה מצאתי כי יש לדחות את הבקשה, למעט הגב' קארין נח ומר פאדי סנדוקה. להלן טעמיי. המחלוקות בתיק זה נוגעות כולן לזכויותיו של התובע מהנתבעת, לאור חוקי המגן. אין זה מתפקידו של בית הדין בהליך זה לבחון את כלל התנהלותה של הנתבעת. לפיכך אין מקום לשמיעת עדויות בכל הנוגע להתנהלות הנתבעת בכספיה, ברישומיה והברחת נכסים ביחס למר בכור, לא ראיתי כיצד עדותו תשפוך אור על המחלוקות שבין הצדדים אין תמצית עדות לכן לא ניתן לדעת מה הוא יודע על נסיבות סיום העבודה של התובע. לא ראיתי רלוונטיות לסכומים שבכור קיבל וכן לניסיון להברחת נכסים. ביחס למר מאיר מלכה, הגב' אסנת מזרחי והגב' יערה תמר לוי - התובע הגיש תצהירי עדות ראשית של מספר עדים מטעמו, אשר חלק מעדותם דומה לעדות הנדרשת מעדים אלו. ביחס לעדותה של הגב' לוי , אף לא ראיתי כיצד יש בעדותה כדי להביא פתרון המחלוקות שבין הצדדים ולגילוי האמת. מר גלעד שוסברג וגלעד דוידי - אין בתיק מחלוקת לעניין הברחת נכסים. הבקשה לסילוק הקלטות והתמלולים שהוגשו על ידי התובע המבקשות טוענות כי ההקלטות והתמלולים שהוגשו על ידי התובע בתצהיריו אינם עולים קנה אחד עם דרישות הדין. המתמללת הצהירה כי היא ו/או מי מטעמו לא ערכו שינויים בעריכה בקובץ שהועבר אליה ותו לא. על פי התמלילים עולה כי ההקלטות מקוטעות ובלתי רציפות שנערכו קודם למסירתן לתמלול. התובע טוען כי הנתבעים לא הוכיחו את טענתם וכל טענותיהם טכניות בלבד ואילו המבחן לקבילות ההקלטה הינו מהותי. התובע הגיש לבית הדין את סליל ההקלטה, בצירוף תצהיר של מבצע ההקלטה וחוות דעת מומחה מטעם עורך התמלול. בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 36076/06/10 בעניין י. קל לי תעשיות בע"מ נ' דימיטרי מלי ואומר בית הדין הארצי לעבודה(סעיף 11 לפסק דינו) כי בית הדין הארצי מחויב בגמישות בדיני הראיות. אך גם אליבא דבית הדין הארצי "בעת מתן החלטה בדבר קבילותה של ראייה -דוגמאת התמליל במקרה שבפנינו, עלינו להדריך עצמנו לפיכך בהתאם ל"עקרונות הכלליים של פקודת הראיות ו.. הכללים הראייתיםי המקובלים במערכת בתי המשפט ", תוך התאמתם לאופיים המיוחד של בתי הדין לעבודה וההליכים המתנהלים בהם(ע"ע 148/08 פרידמן חקשורי חב' להנדסה ולבניין בע"מ - תסקין פרהט מיום 8.12.08"). עוד אומר בית הדין הארצי כי מטרת התנאי הטכני היא להבטיח כי מדובר במתקן הקלטה תקין ואמין וכי בפיענוח לא נעשה דבר לעיוות האמת תוך התערבות פסולה בהליך הקלטה. או בסרט ההקלטה (שם , ובי. קדמי על הראיות חלק שני עמ' 1143) מונה בית הדין את מבחני הפסיקה לפיהם מכשיר ההקלטה היה תקין, המקליט היה מיומן, ההקלטה מהימנה, קולות הדוברים מזוהים בבירור, הקלטת נשמרה כדבעי ללא חשש לעיבוד מאוחר כלשהו. (סעיף 14 לפסק דין קל לי ומראה המקום שם). לטענת בית הדין הארצי אם ההקלטה משקפת נאמנה את האירוע אז הונח היסוד לקבילותה( ע"פ 639/79 אפפללו נ' מדינת ישראל פדי לד (3) 561).. \ באשר למשקלה, יוכלו הנתבעים באמצעות חקירה נגדית או בכל דרך, לטעון לעניין זה. משהתובע הגיש לבית הדין את סליל ההקלטה וכן תמליל על פי דרישות הפסיקה, ומנגד הנתבעים לא הוכיחו את טענותיהם - הבקשה להוצאת התמלילים והקלטות מתצהיר התובע נדחית. בשלב זה לא מצאתי כי הנתבעת הוכיחה טענותיה ביחס לקלטת ולתמלילים. ככל שיהא בכך צורך, יטענו הצדדים לעניין הקלטת, קבילותה ומשקלה, בסיכומים. בקשה להוצאת הקלטת והתמלילים נדחית. המזכירות תכין הזמנה לדין לגב' קארין נח ומר פאדי סנדוקה.ב"כ התובע ידאג לביצוע מסירה כדין. עדיםדיוןמסמכיםהזמנת עדים