בדיקה מחדש נכות כללית - תביעה חדשה אל אף שלא חלפו 6 חודשים

תביעה לאפשר להגיש תביעה חדשה לקביעת נכות כללית וזאת על אף שלא חלפו 6 חודשים מאז שניתנה החלטה בעניינו על ידי וועדות לעניין דרגת אי כושר בתביעה קודמת שהוגשה על ידו. העובדות הדרושות לענייננו, כפי שהן עולות מכלל החומר שהונח בפנינו הינן כדלקמן:- התובע הגיש תביעתו לנכות כללית למל"ל, ככל הנראה, בשנת 2009. ביום 13.7.2009 נקבעה לתובע נכות רפואית בשיעור 51% בתחום האורתופדי ובתחום ליקוי ראיה. לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית ובעקבות עררים וערעורים שונים שהגיש התובע - דנו וועדות שונות בעניין דרגת אי הכושר לה זכאי התובע וקבעו כי התובע לא איבד מכושרו להשתכר. בכל מקרה, במועד הגשת תביעתו נשוא פסק דין זה, טרם ניתנה החלטה חלוטה לעניין דרגת אי הכושר לה זכאי התובע. במקביל לדיונים שהתקיימו על ידי הוועדות שונות לעניין דרגת אי כושר, הגיש התובע ביום 3.7.2011 תביעה חדשה לגמלת נכות כללית, לגרסתו - בהסתמך על חומר רפואי נוסף שלא היה מונח בפני הוועדה אשר קבעה לו 51% נכות רפואית ביום 13.7.2009. הנתבע דחה את תביעתו זו של התובע במכתב מיום 11.7.2011 בטענה שטרם עברו 6 חודשים מאז עמד בפני הוועדה הרפואית לעררים לעניין דרגת אי כושר אשר דנה בעניינו ביום 31.5.2011. עיקר טענות התובע: הועדה אשר דנה בעניין אי הכושר של התובע מתבססת על מצבו הרפואי של התובע בשנת 2009. מאז השיג התובע חומר רפואי נוסף ועל כן, זכאי התובע להגיש תביעה חדשה לנכות כללית ואף זכאי לכך שתביעתו תיבדק על סמך חומר רפואי עדכני. עברו שנתיים בין הקביעה של הועדה הרפואית לבין התביעה החדשה שהתובע מבקש להגיש ועל כן, יש להעתר לבקשתו. עיקר טענות הנתבע: בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000 (להלן - תקנות בדיקה מחדש), לא חלפו שישה חודשים מקביעת הוועדה האחרונה שדנה בעניינו של התובע ביום 31.5.2011 ולא נתגלו עובדות חדשות כדי להשפיע על דרגת אי הכושר של התובע ואין כל פסיקה התומכת בטענות התובע. בעת הגשת הסיכומים כבר חלפו 6 חודשים מן המועד שבו נדון עניינו של התובע על ידי וועדת אי כושר והוא יכול להגיש תביעה חדשה. בהודעת הנתבע מיום 21.3.2013 הוסיף הנתבע הפנייה לסעיף 214 לחוק ביטוח לאומי וטען שגם בחוק לא נקבעה אבחנה כלשהי בין בדיקה מחדש לעניין נכות רפואית לבדיקה מחדש לעניין אי הכושר. דיון והכרעה סעיף 214 לחוק הביטוח הלאומי קובע (נוסח חדש), התשנ"ה-1995, קובע כדלקמן: (א) המוסד רשאי לבדוק מחדש את שיעור נכותו הרפואית של מי שזכאי לקצבה לפי סימן ז' (להלן - זכאי), וכן את דרגת אי-הכושר של נכה להשתכר או את שיעור נכותו הרפואית וכן רשאי הזכאי או הנכה לתבוע בדיקה מחדש כאמור, הכל תוך פרקי זמן ובתנאים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה. (ב) החליט המוסד לבדוק מחדש את דרגת אי-הכושר להשתכר או את שיעור הנכות הרפואית, חייב הנכה לעמוד לבדיקה לענין סעיפים 208 ו-209; לא עשה כן במועד שנדרש לכך, רשאי המוסד להשהות את מתן הגמלה עד שיתייצב הנכה לבדיקה, זולת אם נתן הנכה הצדק סביר לאי-התייצבותו. (ג) בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה שהנכה זכאי לה בעקבות בדיקה מחדש, אף בשונה מהוראות סעיף 296 ובלבד שלא תשולם גמלה כאמור לתקופה העולה על 12 החודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה לבדיקה מחדש. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), תשס"א-2000 קובעות כדלקמן, בסעיף 1 , סעיף ההגדרות: "בדיקה מחדש" - בדיקה מחדש של דרגת אי כושר של נכה להשתכר, או של שיעור נכותו הרפואית, כמשמעותם בסעיף 214 לחוק "מועד דחיה קודמת" - המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעה לקצבה חודשית בשל קביעה בדבר אי כושר או בשל קביעה בדבר אחוזי נכות רפואיים שנקבעו לפי סעיף 208 או 209 לחוק, ואם ערר המבוטח על קביעת המוסד לפי סעיף 211(א) או (ב) לחוק - המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעתו בועדה לעררים או בועדה רפואית לעררים, לפי הענין; "מועד קביעה קודמת" - המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה בדבר דרגת אי כושר להשתכר לפי סעיפים 209 או 211(ב) לחוק, לפי הענין, אשר לפיה משתלמת קצבה חודשית, או שהיתה משתלמת אלמלא הוראות סעיף 320(ג) לחוק; "עובדות חדשות" - עובדות שלא היו ידועות או שלא היו קיימות, לדעת המוסד, במועד הקביעה הקודמת או במועד הדחיה הקודמת; ס' 4 לתקנות קובע כדלקמן:- מי שתביעתו לקצבה חודשית נדחתה בשל אחוזי נכות רפואיים או בשל דרגת אי כושר, אשר נקבעו לפי סעיפים 208, 209, 211(א) או (ב) לחוק, לפי הענין, רשאי להגיש למוסד תביעה נוספת (להלן - תביעה חוזרת) לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחיה הקודמת. לשון אחר - בהתאם לתקנה 4 יש להמתין פרק זמן של 6 חודשים מהמועד שבו נדחתה תביעה בין בשל אחוזי נכות רפואיים ובין בשל דרגת אי כושר בטרם מגישים תביעה חוזרת. אשר על כן ובהתאם להוראות הסעיף, צודק הנתבע בטענתו כי כדין דחה את תביעת התובע להגשת תביעה חדשה, שכן התביעה הוגשה שלא בהתאם להוראות תקנות. למען השלמת התמונה נציין, כי תקנות 5 ו-6 לתקנות בדיקה מחדש דנות בעניין עובדות חדשות אשר נתגלו אשר יש בהם כדי להשפיע על דרגת אי הכושר של המבוטח ומועד תחילתה של החלטה בתביעה חוזרת כתוצאה מהאמור. יתכן ויש בתקנות אלו כדי לסייע לתובע (במידה ובאמת יש בידיו עובדות חדשות), כך שלא ייפגע מהזמן שחלף בין המועד שבו התגלו העובדות החדשות לבין המועד שבו תידון בתביעתו החדשה וזאת לאור משך הזמן שנדונה תביעתו לעניין אי הכושר, בשל העררים והערעורים השונים שהוא הגיש. סוף דבר מכל המפורט לעיל - המל"ל פעל בהתאם להוראות הדין ועל כן - תביעתו של התובע נדחית. זכות ערעור לבית הדין הארצי תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין. נכותבדיקה מחדשנכות כללית