בקשה להורות על ביטול ועיכוב ביצוע של פסק דין במעמד צד אחד

בקשת הנתבעים להורות על ביטול ועיכוב ביצועו של פסק הדין אשר ניתן ביום 18.10.12, במעמד צד אחד, וזאת לאחר שנמסרה להם התביעה כדין. 2. טרם הגשת בקשה זו, הגישו הנתבעים בקשה קודמת לביטול פסק הדין, וביום 25.11.12, נענתי בחיוב לבקשתם והוריתי על ביטולו של פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות בסך 2,500 ₪ (להלן: "ההחלטה הקודמת"). 3. הנתבעים לא שילמו את ההוצאות שנפסקו נגדם בהחלטה הקודמת, וביום 3.1.13, ניתנה החלטה לפיה פסק הדין יוותר על כנו, אולם ביום 19.6.13 שוב עתרו הנתבעים לבטל את פסק הדין, וכן ביקשו לעכב את ביצועו של פסק הדין, זו הבקשה המונחת בפני כעת. 4. הנתבעים טוענים כי לא קיבלו את ההחלטה הקודמת מיום 25.11.12, ולפיכך לא פעלו בהתאם להחלטה זו. 5. עוד טוענים הנתבעים כי יש בידם טענות משפטיות אשר יש בהם בכדי לדחות את התביעה שהגיש התובע, וסיכויי ההצלחה של הגנתם הינם גבוהים. 6. התובע טוען כי אין לבטל את פסק הדין שכן חלף המועד להגשת הבקשה לביטולו, וכי מדובר בפעם שנייה בה עותרים הנתבעים לביטול פסק דין בעוד הינם מקיימים את החלטות בית הדין. 7. עוד טוען התובע כי בקשת התובעים הוגשה בחלוף מועד ניכר ממתן פסק הדין, וכי קיים חשש ממשי כי הנתבע 3 (להלן: "הנתבע") לא יקיים את הוראות בית הדין, גם לאחר שינתן פסק הדין. 8. ביום 29.9.13 התקיים דיון בעניין בקשת הנתבעים, במהלך הדיון העיד הנתבע, והצדדים סיכמו טענותיהם. 9. הנתבעים הדגישו בסיכומיהם כי לא קיבלו לידם את ההחלטה הקודמת שניתנה בעניין ביטול פסק הדין, וכי המסמכים המתייחסים לתביעה לא היו מצויים בידיו של הנתבע, שכן החברות הנתבעות שבבעלותו היו בקשיים כלכליים, והנתבע היה נדרש להתמודד עם בעיות שונות הקשורות בניהולן. 10. התובע שב והדגיש כי חלף המועד לביטול פסק הדין, וכי הנתבע הינו נתבע סידרתי אשר עושה הכל בכדי לדחות תשלומים אליהם התחייב על פי הסכם עימו, ומדובר בזלזול מתמשך בהחלטות בית הדין. דיון והכרעה: 11. המועד אשר נקבע בתקנה 50 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 (להלן: "התקנות") להגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר אחד הצדדים הוא 30 ימים. 12. לפי תקנה 125 לתקנות, הדנה בהארכת מועדים, רשאי בית הדין להאריך מועד שנקבע בחיקוק (לרבות בתקנות) "מטעמים מיוחדים שיירשמו". 13. הפרשנות של בית הדין באשר ל"טעמים מיוחדים" המצדיקים הארכת מועד היא ליבראלית יותר מזו של בתי משפט הרגילים. בבית הדין הארצי נפסק כי "את התקנה יש לפרש מתוך גישה סלחנית ההולמת את ייעודו של בית הדין ואופיו המיוחד" (דב"ע נא 81-9 יוסף קוטלר נ' אברהם פריזלי ובניו, לא פורסם; עע 1034/02 מדינת ישראל נ' אשר דמארי, לא פורסם). 14. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי "בהתקיים נסיבות מיוחדות ומסוימות יעדיף בית המשפט, חרף מחדלי בעלי הדין, את השגת מטרתו העיקרית לעשות משפט צדק על מגמתו לשמור על כללי הפרוצדורה בקפדנות וללא פשרנות מוגזמת" (דב"ע נב/155-9, סולתם בע"מ נ' חנניה אסרף פד"ע כד 279, בעקבות בש"א 356/89 שמעונה בריק נ' בנק אוצר החייל בע"מ פד"ע מג (4) 22). 15. בבוא בית הדין לבחון בקשה לביטול פסק-דין שניתן שלא בפניו של בעל-דין, עומדות בפניו שתי אפשרויות: האחת - ביטול מתוך חובת הצדק, אשר מחויב כל אימת שנפל פגם בהליך, אשר הביא למתן פסק-הדין כגון: העדר המצאת הזמנה לדין של מבקש הביטול. השניה - ביטול על-פי שיקול דעתו של בית-המשפט: כאשר לא נפל פגם בהליך שהביא למתן פסק-הדין, נתון ביטול פסק-הדין לשיקול דעתו של בית-המשפט. במסגרת הפעלת שיקול דעת זה, על בית-הדין לבחון ולהעביר הבקשה שני מבחנים: האחד על שום מה נמנע בעל הדין מלהתייצב ו/או מלהתגונן בתביעה. השני, מהם סיכויי ההצלחה של הנתבע, אם יבוטל פסק-הדין. על-פי הפסיקה, השאלה השנייה היא עיקר ואילו לראשונה - חשיבות משנית. ככל שסיכויי ההצלחה גבוהים יותר, כך קטן משקלה של הסיבה למחדלו של המבקש. ואולם, על המבקש את ביטול פסק-הדין להתכבד ולהראות, כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח תועלת וצדק. (ראה לענין זה, א. וינוגרד, "תקנות סדרי הדין" (הוצאת הלכות), בעמ' 462-457 וכן י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה" (הוצאת ניתן), בעמוד 18-17 בפרק 14). 16. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ובכלל זה הבאתי בחשבון את הזמן הרב שחלף ממועד מתן פסק הדין, וכן את החיובים בהם חויבו הנתבעים, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין יש להורות על ביטולו של פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות. 17. אין מחלוקת כי פסק הדין אשר ניתן ביום 18.10.12 הומצא לנתבעים, אולם פסק דין זה בוטל כאמור במסגרת החלטה קודמת, בכפוף לתשלום הוצאות. 18. נשוא המחלוקת בהליך זה מתייחס להמצאת ההחלטה הקודמת, ולאחר שמיעת עדותו של הנתבע, שוכנעתי כי ההחלטה המחייבת אותו לשלם הוצאות לא הגיעה לידיו, ואי קיומה לא נבע בשל זלזול והזנחת הבקשה. 19. מעבר לכך, לא ניתן לקבוע בשלב זה, כי אין ממש בטענות ההגנה שהציגו הנתבעים, ועל אף שהתובע טוען כי ישנם סכומים עליהם אין מחלוקת, הריני סבור כי יש לשמוע את עדויות הצדדים בטרם מתן פסק דין סופי בתיק, וזאת על מנת שהצדק לא רק ייעשה אלא אף ייראה. 20. בית-דין הארצי חזר והדגיש לא אחת, כי בפגם של פרוצדורה אין כדי לפגוע בזכות החוקתית של מיצוי הדין, ומרכיב מהותי הימנה היא זכותו של בעל דין להביא את גרסתו בפני בית-הדין, בטרם הכרעה בה (עע (ארצי) 1462/02 רולס יוסף בע"מ אדריכלים נ' דב חוסטצקי, ניתן ביום 5.1.03). 21. במסגרת פסק הדין נקבעו סכומים גבוהים במיוחד, ויש מקום בנסיבות אלו להתיר לנתבעים להציג את הגנתם כנגד החיובים אשר הושתו עליהם, בטרם מתן פסק דין אשר יסתום את הגולל אחר טענותיהם. 22. לא נעלם מעיני כי ננקטו כנגד הנתבעות מספר הליכים משפטיים שכן הינם נמצאים בקשיים כלכליים, אולם אין בכך משום לדחות מראש את הגנתם בתיק זה. 23. בשולי הדברים, מצאתי מקום להבהיר כי על הנתבע מוטלת החובה לעקוב באופן אישי אחר ההחלטות בתיק, ולמסור לבית הדין כתובת ברורה להמצאת החלטות. 24. על יסוד האמור, הריני מבטל את פסק הדין אשר ניתן ביום 18.10.12, וזאת כאמור בהעברת תשלום בסך 5,000 ₪ שהופקדו בקופת בית הדין לידי התובע, וכן בתשלום סך של 2500 ₪ לתובע, אשר נפסקו בהחלטה מיום 25/11/12, וזאת יעשה עד ליום 22/12/13. 25. התובע ימסור הודעה על קבלת התשלומים כאמור לעיל וזאת עד ליום 23.12.13, ולאחר מכן יקבעו מועדים להגשת תצהירים, ושמיעת הראיות בתיק. במעמד צד אחדעיכוב ביצוע