גישת בית הדין היא לאפשר הגשת ראיות חרף מחדלים פרוצדוראליים

גישת בית הדין היא לאפשר הגשת ראיות חרף מחדלים פרוצדוראליים החלטה התברר מטיעוני ב"כ הצדדים לא רק שהראיה הוגשה באיחור, בסמוך לפני הדיון מבלי לאפשר לב"כ התובע להתכונן ולהכין חקירה נגדית, אלא גם שבמסגרת ההליכים המקדמים אותה ראיה (התמליל) לא הועמדה לעיון הצד שכנגד מאחר והתמליל אף לא היה קיים. על אף שגישת בית הדין היא לאפשר הגשת ראיות חרף מחדלים פרוצדורליים של ב"כ הצדדים, במקרה זה, גם לאחר שעיינו בתוכן התמליל ובהתחשב באיחור ניכר, אין אנו מקבלות את הראיה. הגשת ראיותמחדלראיות