בקשות הדדיות לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים

בקשות הדדיות לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים רקע עובדתי 1. התובעת הגישה תביעתה כנגד הנתבעת ובה עתרה למתן סעד הצהרתי אשר יקבע כי בינה לבין הנתבעת התקיימו יחסי עובד - מעביד, וכי היא זכאית לכל הסעדים הכספיים והסוציאליים הנובעים ממערכת יחסים זו, כגון : פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, הבראה, הפרשות פנסיוניות וכיו"ב. 2. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובעת סיפקה לנתבעת שירותי תרגום כקבלן עצמאי. בכתב ההגנה נטען כי ככל שיוכרו יחסי עובד - מעביד בין הצדדים, הרי שיש לחייב את התובעת בהשבת הכספים שקיבלה ביתר. 3. שני הצדדים הגישו כל אחד, בקשה לגילוי מסמכים ספציפי. א. התובעת מבקשת ליתן צו לעיון במסמכים שפורטו בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת, לרבות בתלושי השכר של מתורגמנים המשתכרים שכר שעתי הנע בין 30 ₪ עד 37 ₪. ב. הנתבעת מבקשת גילויים של המסכים הבאים: הסכם עבודה שבין התובעת לבין שותפות תרגומי איכות (מ.פ) 1992. תלושי שכר שהונפקו לתובעת על ידי שותפות תרגומי איכות מאז ספטמבר 2010. כל ההתכתבויות שבין התובעת לבין שותפות תרגומי איכות. פנקסי תשלומים ששלמה התובעת לביטוח לאומי מאז 1997. התכתבויות שהוחלפו בין התובעת לבין הנהלת בתי המשפט. תלושי פנסיה. תלושי שכר שהוצאו לתובעת בגין עבודתה בחב' מתאר שירותי הנדסה מאז 1996. דיון והכרעה 4. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגית מתן צו לגילוי מסמכים הינה שאלת רלבנטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. שאלה זו צריכה להתברר תוך איזון האינטרסים של בעלי הדין. 5. כך נפסק לעניין זה ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי הנרי, פ"ד מט (4) 54 - "גילוי מסמכים משתרע על פני כל "המסמכים הנוגעים לעניין הנדון"... על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה... הרלוונטיות לצורכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת בין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוונטי. לעומת זאת, מסמך שאין בו כדי לחזק טענה או להחלישה, וכל כולו לא בא אלא "לדוג" בענייניו של בעל דין אין לגלותו... גילוי האמת הוא ערך מרכזי בכל שיטת משפט ובכל חברה. בלעדיו אין. עם זאת, אין הוא ערך בלעדי. לצידו קיימים ערכים אחרים, אשר גם עליהם צריכה החברה להגן… יש צורך לאזן בין הערכים המתנגשים...". 6. באשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בע"ע 494/06 מדינת ישראל- נציבות המים נ. אבנצ'יק, (ניתן ביום 28.3.07) כלהלן - "שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי" . 7. עוד נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי גילויו של המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב (דב"ע נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס נ. הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429; דב"ע נד/ 16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. ההסתדרות הכללית , פדע כז 225) מן הכלל אל הפרט 8. המחלוקת המרכזית העומדת בבסיס התובענה עניינה בשאלה האם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין התובעת לבין הנתבעת. למעמדה של התובעת כקבלן עצמאי או כעובדת של הנתבעת ישנה השלכה על ההליך כולו. ככל שבית הדין יגיע למסקנה כי התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד, הרי שבית הדין יידרש לשאלות משניות, הנוגעות למסגרת עבודתה של התובעת, לאופן סיום העבודה ולגובה השכר הקובע לחישוב הזכויות שיפסקו לה, ככל שייפסקו. לפיכך יש לבדוק האם המסמכים שאת גילויים מבקשים הצדדים, הינם רלוונטיים לבירור המחלוקת האמורה. בקשת התובעת לגילוי מסמכים 9. מאחר והתובעת מבקשת את גילוי המסמכים שפורטו בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת ומאחר שמסמכים אלו רלוונטיים לבירור המחלוקת וטענות הצדדים, לרבות טענת הנתבעת כי מתורגמנים שכירים , בניגוד לתובעת, השתכרו שכר של 24 ₪ לשעה ו- 35 ₪ לשעה , הריני מתיר את גילויים של המסמכים הבאים: ( א) דוחות תרגומים חודשיים- דרישות תשלום חודשיות- שהוגשו על ידי התובעת. (ב ) דפי חישוב חודשיים לתשלום תמורת שירותי תרגום לתובעת, שנערכו ע"י הנתבעת. (ג) טופסי ביצוע תרגומים. (ד) תלושי שכר מדגמיים של מתורגמנים שכירים ששכרם נע בין 30 ₪ ל- 37 ₪ לשעה, תוך הסתרת הפרטים המזהים של אותם עובדים. בקשת הנתבעת לגילוי מסמכים 10. אחת המחלוקת המרכזית בתובענה נסבה על נסיבות סיום עבודתה של התובעת. התובעת טענה שפוטרה עת שהנתבעת הפסידה במכרז לשירותי תרגום שהוציאה הנהלת בתי המשפט ואילו הנתבעת טענה מנגד כי אמנם הפסידה במכרז אך הציעה לתובעת להמשיך וליתן לה שירותי תרגום במוסדות אחרים עמם עבדה כדוגמת יחידת הסיוע שליד בימ"ש למשפחה בירושלים ואולם התובעת סירבה כיוון שהוצעה לה תמורה גבוהה יותר ע"י חב' תרגומי איכות שזכתה במכרז לשירותי תרגום שבבית הדין לעבודה שם תרגמה כל השנים התובעת. 11. לאור האמור מצאנו כי המסמכים המפורטים בסעיף 3(ב)(1)- (3) לעיל הינם רלוונטיים שכן גילויים עשוי לסייע בפתרון המחלוקת האמורה. 12. פנקסי תשלומים לביטוח לאומי- מסמך זה יש בו להשליך על מעמדה של התובעת כעצמאית. התובעת בתגובתה טוענת כי אין בידה מסמכים נוספים מעבר לאלו שגולו על ידה בתצהיר גילוי המסמכים מטעמה. אשר על כן משעומדת התובעת על טענה זו תגיש על כך תצהיר ערוך כדין. 13. התכתבויות שהוחלפו בין התובעת להנהלת בתי המשפט - מדובר בכמות בלתי ידועה של מסמכים, המתייחסים לתקופה ממושכת הנפרשת על פני כ- 20 שנה אשר גילוים עלול לגרום להכבדה של ממש על התובעת. אף לא ידוע בוודאות אם אכן קיים קשר ישיר בין אותם מסמכים ותוכנם לבין מהותה של המחלוקת בתביעה העיקרית ולסעדים הנדרשים בה. קשר שכזה לא הוכח על ידי הנתבעת והוא אינו בבחינת מובן מאליו. בהתאם לכך, אין להורות על גילוי אותם מסמכים. 14. תלושי פנסיה ותלושי שכר של התובעת בגין עבודתה בחב' מתאר - לטענת הנתבעת יש במסמכים אלה כדי להעיד שהכנסותיה של התובעת מהנתבעת לא היו מקור פרנסתה היחיד כטענתה ולא הייתה תלות כלכלית של התובעת בנתבעת. טענה זו מקובלת עלי. משעומדת התובעת על הטענה כי אין בידה את המסמכים הללו תגיש על כך תצהיר ערוך כדין. סיכום 15. הנתבעת תעביר לעיונה של התובעת את המסמכים הבאים: ( א) דוחות תרגומים חודשיים- דרישות תשלום חודשיות- שהוגשו על ידי התובעת. (ב ) דפי חישוב חודשיים לתשלום תמורת שירותי תרגום לתובעת, שנערכו ע"י הנתבעת. (ג) טופסי ביצוע תרגומים. (ד) תלושי שכר מדגמיים של מתורגמנים שכירים ששכרם נע בין 30 ₪ ל- 37 ₪ לשעה, תוך הסתרת הפרטים המזהים של אותם עובדים. מנגד תעמיד התובעת לעיונה של הנתבעת את המסמכים הבאים: (א) הסכם עבודה שבין התובעת לבין שותפות תרגומי איכות (מ.פ) 1992 (ב) תלושי שכר שהונפקו לתובעת על ידי שותפות תרגומי איכות מאז ספטמבר 2010. (ג) כל ההתכתבויות שבין התובעת לבין שותפות תרגומי איכות. (ד) פנקסי תשלומים ששלמה התובעת לביטוח לאומי מאז 1997. (ה) תלושי פנסיה. (ו) תלושי שכר שהוצאו לתובעת בגין עבודתה בחב' מתאר שירותי הנדסה מאז 1996. ככל שמסמך מן המסמכים המפורטים לעיל אינו מצוי בידה , תגיש התובעת תצהיר ערוך כדין בעניין. הגילוי, לרבות תצהיר התובעת, יבוצעו עד ליום 10.10.2013. עם מתן החלטה זו תמו הליכי קדם המשפט. ככל שלא תוגשנה בקשות נוספות בעקבות החלטה זו עד ליום 21.10.2013, יקבע התיק להוכחות. עיון במסמכים ספציפייםעיון במסמכיםמסמכים