בקשה של התובעת לתיקון כתב תביעתה

בקשה של התובעת לתיקון כתב תביעתה השתלשלות העניינים: 2. ביום 10/5/12 הגישה התובעת את תביעתה כנגד מרכז קהילתי יאנוח- ג'ת (להלן: "הנתבע") לבית דין זה. בתביעתה טענה התובעת, כי היא החל משנת 2000 היא עבדה אצל הנתבע, כעובדת אחזקה וניקיון. לטענתה, הנתבע לא שילם לה שכר עבודה בגין השנים 2007- 2005, הפחית את משרתה מ- 50% ל- 25%, ומנע ממנה לעבוד החל מיום 30/9/07. בתביעתה, ביקשה התובעת לחייב את הנתבע להחזיר אותה לעבודה בהיקף משרה של 50%; תשלום שכר עבודה בגין עבודתה בפועל משנת 2005 ועד ליום 30/9/07; פיצויים בגין מניעת עבודתה משנת 2006 ועד למועד הגשת תביעתה; פיצויים בגין פגיעה בתנאי עבודתה הסוציאליים ובהפרשות לקרן הפנסיה; פיצויי פיטורים בצירוף הלנה; פיצוי בגין מניעת עבודה משך תקופה ארוכה ושלילת הכנסתה. 3. ביום 21/09/12 הגיש הנתבע את כתב הגנתו, בו טען, בין היתר, כי התובעת עבדה אצל הנתבע מיום 27/2/00 ועד ליום 28/8/05, והחל מחודש 1/06 הוצאה לחופשה ללא תשלום. משנת 2006 התובעת לא עבדה עוד אצל הנתבע, אולם המשיכה להגיע למבנה המתנ"ס ללא אישור וגרמה לנזקים. לטענת הנתבע, שולמו לתובעת מלוא זכויותיה; התובעת הגישה תביעתה בשיהוי ניכר; התובעת הגישה תביעות רבות נגד הנתבע בגין סעדים שונים, דוגמת גמל ופיצויים ולא העלתה כל טענה בדבר פיטוריה. 4. ביום 9/5/13 התקיים דיון במעמד התובעת, בעלה וב"כ הנתבעת. במעמד הדיון, ניתנה החלטה לפיה, התביעה שהוגשה בתיק אינה מכומתת, אינה מובנית ולא ניתן לדון בה באופן בו היא הוגשה. בהתאם לכך, היה על ב"כ התובעת להגיש תוך 14 ימים בקשה לתיקון כתב התביעה, במסגרתה יבהיר מדוע מלכתחילה הוגשה התביעה ללא ציון סכומי כסף וללא כימות מינימלי של רכיבי התביעה (עמ' 5- 4 לפרוטוקול הדיון מיום 9/5/13). 5. ביום 23/5/13 הגישה התובעת בקשתה זו שלפני, לתיקון כתב תביעתה. לטענתה, היא הוצאה בעל כורחה לחופשה ללא תשלום במשך תקופה ארוכה ולא הועסקה בפועל על ידי הנתבע, אשר הורה לה להמתין ולא להגיע לעבודה, אולם לא פיטר אותה. תיקון כתב התביעה המבוקש מיועד לכמת במדויק את הסכומים הנתבעים, על מנת לאפשר הכרעה עניינית במחלוקות שבין הצדדים. הסכומים הנתבעים בכתב התביעה המקורי לא כומתו מתוך הנחה "כי קביעתם הנה פעולה חשבונאית ואריתמטית וניתן לקבוע אותם ע"פי חישובים פשוטים וקלים שייעשו ובהתאם לעובדות שתוכחנה בפני כב' ביה"ד לאחר שמיעת ראיות הצדדים וקבלת המסמכים הדרושים" (סעיף 10 לבקשה לתיקון כתב התביעה). בכתב תביעתה המתוקן מבקשת התובעת את הסעדים הבאים: - לחייב את הנתבע להשיב את התובעת לעבודתה בהיקף של 50% משרה; - שכר בגין תקופת עבודה בפועל מחודש 1/06 ועד לחודש 30/9/07 בסך של 36,876 ₪; - פיצוי בגין מניעת עבודתה אצל הנתבע מיום 1/10/07 ועד ליום הגשת התביעה בסך של 44,068 ₪; - פיצוי בגין אי הפרשות לקרנות תגמולים בסך מוערך של 20,000 ₪; - לחלופין, פיצויי פיטורים בסך של 13,463 ₪, בצירוף הלנה. 6. ביום 8/7/13 הגיש הנתבע את תגובתו לבקשה זו. לטענת הנתבע, הבקשה הוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב. כמו כן, לנתבע יגרם עינוי דין ונזקים עקב התנהלותה של התובעת. התובעת ניהלה כנגד הנתבע הליכים שונים, שם נדונה זכאותה לשכר עבודה והלנת שכר, והיא מושתקת מלטעון כל טענה ביחס לענייני שכר העבודה. כמו כן, התובעת העלתה טענות עובדתיות חלופיות. דיון והכרעה 7. תקנה 41(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991, קובעת כי ניתן לתקן את כתב התביעה, לאחר שנתקבלה רשות לכך מבית הדין: "41.(א) בית הדין או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין או להורות לו לתקן את כתבי טענותיו". 8. בדב"ע נה/ 115-3 שמעון שלוסמן נ' "צים" חברת השיט הישראלית בע"מ, עבודה ארצי, כח (2) 290, עמד הנשיא דאז גולדברג, על שתי שאלות, הנפרדות זו מזו והניצבות לנגד עיניו של בית הדין בבואו לדון בבקשה לתיקון כתב תביעה, וכך אמר: "מתן רשות לתקן כתב טענות נתון תמיד לשיקול דעתו של בית המשפט, או בית הדין לאחר שישקול את נסיבות העניין. כאשר מבקשים לתקן כתב טענות, ניצבות שתי שאלות נפרדות זו מזו לשיקול דעתו של בית המשפט. הראשונה, האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית לדיון. השנייה - האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, כי אז הגישה במסגרת השאלה השנייה היא מאד ליברלית, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר". (ראה בנוסף: ע"ע 391/99 אלי שניידר נ' נתיבי נפט בע"מ, עבודה ארצי לג (26), 32; דב"ע שן/3-23 מדינת ישראל - יורם מלמן פד"ע כא 360); דב"ע שן/ 23-3 מדינת ישראל נ' יורם מלמן, פד"ע כא 260; דב"ע נו/ 217-3 שפירו יעקב נ' מדינת ישראל- נציבות מס הכנסה, עבודה ארצי, כרך כ"ט (3), 149). 9. ומכאן לענייננו. 10. התביעה המקורית שהוגשה בתיק שלפנינו, לא הייתה מכומתת, אינה מובנית ולא ניתן היה לדון בה באופן שבו היא הוגשה. בכתב תביעתה המתוקן, פירטה התובעת את הרכיבים הנתבעים על ידה, כימתה אותם, וכן, פירטה בצורה מובנית יחסית את השתלשלות העניינים, עליה היא נסמכת בתביעתה. יש לציין, כי לא נעלמו מעיני טענותיו של הנתבע, בדבר השתק עילה או פלוגתא- בהם יהיה מקום לדון בהליך לגופם של דברים, וכן, בעת הגשת בקשה מתאימה בעניין על ידי הנתבע. בשלב הנוכחי בו עומדת התביעה, כאשר טרם החלה מסכת ההוכחות בתיק וטרם הוגשו תצהירים על ידי הצדדים, נראה כי תיקון כתב התביעה, יוביל לפתרון המחלוקות המהותיות והעיקריות שבתיק, ויעמיד את הפלוגתא האמיתית לדיון, וכן, את כל המחלוקות האחרות הנובעות ממנה, בצורה בהירה וברורה יותר. זאת ועוד, לא נראה, בשלב זה, כי יהא בתיקון כתב התביעה, משום גרימת כל נזק לנתבע, וככל שכן, עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. 11. משאלו הם פני הדברים, הבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת, כך שכתב התביעה המתוקן בתיק, הוא זה שצורף לבקשת התובעת מיום שלפנינו 23/5/13. 12. הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה מתוקן, תוך 30 יום מהיום, ויעביר העתק במישרין לתובעת. 13. נוכח כך שהתביעה הוגשה ביום 10/5/12 בעוד שעולה לכאורה, גם מטענות התובעת, שהיא הוצאה לחופשה ללא תשלום בשנת 2006; אופן הגשת כתב התביעה המקורי; אי כימות רכיבי כתב התביעה- שהינו בגדר מושכלות יסוד; הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה ביום 23/5/13 (- כשנה לאחר הגשת כתב התביעה המקורי), תשלם התובעת לנתבע הוצאות משפט בסך כולל של 1,000 ₪, תוך 30 ימים מהיום, וללא קשר לתוצאה הסופית בתיק. תיקון כתב תביעה