הגדרת "עובד" בביטוח לאומי

הגדרת "עובד" בביטוח לאומי סעיף 1 לחוק מגדיר 'עובד' כך: "לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא הייתה נעשית בידי עובד; לענין זה, "בן משפחה" - אחד ההורים, ילד, נכד, אח או אחות". בפסיקה שבה פורשה הגדרה זו נקבע, כי מקום בו מדובר בהעסקת בן משפחה יש לבחון בקפידה יתרה אם היחסים שנוצרו בין הצדדים הם אכן יחסי עובד-מעביד, או שמא באים הם בגדר עזרה משפחתית. עוד נקבע כי יש לבחון את המערכת החוזית שנוצרה בין הצדדים. כן נפסק כי נודעת חשיבות רבה לשאלה אם שולם לעובד שכר (עב"ל (ארצי) 535/09 בן אלישע - המוסד לביטוח לאומי (15.9.2010) להלן: עניין בן אלישע). נטל ההוכחה כי בין הצדדים התקיימו יחסי עבודה מוטל על הטוען לקיומם (עב"ל (ארצי) 20105/96 יהלום - המוסד לביטוח לאומי פד"ע לו 603 (2001)). הגדרת עובדהגדרות משפטיותביטוח לאומי