הודעה משותפת "על הסכם פשרה ובקשה למתן תוקף של פסק דין"

הודעה משותפת "על הסכם פשרה ובקשה למתן תוקף של פסק דין" (להלן הסכם הפשרה). בהודעתם ציינו הצדדים "כי ניהלו משא ומתן במסגרתו הושגו, בין היתר, גם ההסכמות שלהלן, אשר מתבקש ליתן להם תוקף של פסק דין: " 1. זכויות התובעים בקשר לתגמול עבור כוננויות תהיינה בהתאם להסכמות שגובשו ונחתמו בין הצדדים ביום 20/1/2013 (להלן - ההסכמות שגובשו), ואשר על פיהם פעלו עד כה, ויפעלו הצדדים. משעה שלכל אחד מן הצדדים היו טענות שמצאו ביטויים בערעורים הדדיים שהוגשו אודות פסקי הדין של בית הדין האזורי בחיפה בהליך סק 10856-02-11 (פסק דין חלקי שניתן ביום 9/5/12 ופסק הדין המשלים שניתן ביום 2/7/12) (להלן פסקי הדין מושא ערעורים אלה) והואיל ואלה לא מוצו, הסכימו הצדדים כי פסקי הדין מושא הערעורים ע"ע 2416-08-12 וע"ע 46505-05-12 והפסיקתא שניתנה ביום 10.3.13 יבוטלו בהסכמה. 2. אין בביטול פסקי הדין כדי לגרוע מזכות העובדים לקבל את הסכומים אשר סוכמו בין הצדדים. 3. אין בהסכמות שגובשו, ובהסכם זה כדי להוות תקדים מחייב, ויתור או הודעה [כך במקור - נ.א.] של מי מהצדדים בצדקת טענות רעהו. הסדר זה מסיים את כל המחלוקות בין הצדדים בעניין התיק שבנדון ועם השלמת ביצועו לא תהיה לכל צד כל זכות תביעה נגד רעהו . 4. בית הדין הנכבד מתבקש ליתן תוקף של פסק דין לאמור בהסדר זה על כלל סעיפיו, ולהורות על ביטול פסקי הדין של בית הדין הנכבד קמא". החלטה הריני נעתרת לבקשת הצדדים. זאת, לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ולמחלוקות ביניהם מושא הערעורים ע"ע 2416-08-12 וע"ע 46505-05-12, לנסיבותיו המיוחדות של המקרה הנדון, ולהצהרות הצדדים בהסכם הפשרה לפיהן "אין בהסכמות שגובשו, ובהסכם זה כדי להוות תקדים מחייב, ויתור או הודעה של מי מהצדדים בצדקת טענות רעהו". נוכח כל אלה ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. בנוסף, ובהיענות לבקשת הצדדים הריני מורה על ביטול פסקי הדין בתיק ס"ק 10856-02-11 מושא הערעורים (פסק דין מיום 9.5.2012 ופסק דין משלים מיום 2.7.2012, והפסיקתא מיום 10.3.2013). יוטעם, כי הביטול האמור אינו בבחינת הבעת דעה כלשהי של בית דין זה בדבר נכונות הקביעות העובדתיות והמסקנות המשפטיות בפסיקתו של בית הדין האזורי, בהליכים אלה, או איזה מהם. חוזהמתן תוקף של פסק דיןהסכם פשרהפשרה