הזכות לפטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ג)(1) הינה חד פעמית

הזכות לפטור מכוח סעיף 19(ג)(1) הינה חד פעמית "הוראה זו תומכת בפרשנות שמדובר בפטור סוציאלי לאדם אחד. מכך שהמחוקק הגביל את הפטור לדירה ששטחה לא יעלה על 140 מ"ר, עולה שמדובר בדירה אחת ולא יותר, ושאין מקום ליתן פטור ליותר ממחזיק אחד. הפרשנות המצמצמת מחייבת גם בענייננו: משבחרה האם לנצל את הפטור בחלקה 40, נתחמה ההטבה שהיא זכאית לה, לשיפור מגוריה באותה חלקה. צדק אפוא בית משפט קמא במסקנתו כי "לאור האמור בפס"ד צרי כי חברי הקהילה כלשונה של כב' השופטת (בדימוס) דורנר בהוד השרון העניקו פטור למשפחת רובינזון בגין דירתה של האם, ואין סיבה כי יעניקו פטור נוסף ע"ח קופתם הציבורית בשל העבודה שהאם העבירה חלק מזכויותיה הקנייניות במקרקעין למבקשים". בהרחבת דירת האם בשנת 2001, בגינה ניתן פטור, מימשה האם את זכותה לפטור מההיטל, על חשבון בני קהילתה, ולפיכך לא היה בכוחה להעביר זכות לפטור פוטנציאלי נוסף לבנותיה ובעליהן - זכות שלא הייתה קיימת לה מלכתחילה. אין לקבל את הטענה שהייתה לאם זכות לפטור בכל אחת מחלקות הקרקע שהיו בבעלותה. אם תתקבל הטענה תהיה משמעות הדבר הענקת הטבה לאותם פרטים שהם לכאורה בעלי אמצעים (אלו שיש בבעלותם מספר חלקות) והגדלת עושרם על חשבון בני קהילתם. תוצאה שכזו אינה מתיישבת עם הלכת צרי ועם תכלית החוק, שנועד לסייע לבעל דירה או מחזיק בה המתקשה בהשגת פתרון דיור הולם לצרכיו, ואשר הקהילה מתגייסת לעזרתו בדרך של מתן הפטור." והדברים ברורים, פטור אחד בלבד לתא משפחתי. דברים דומים קבעה גם ועדת הערר במחוז חיפה בערר ערר (חי') 8002/10 ‏ ‏ לימור בן שימול נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון (): "פטור זה על ביתם של ההורים יעקב ומרים בן שימול (כאמור בין אם נוצל כבר ובין אם ינוצל בעתיד), הינה ההטבה שהקהילה נותנת למשפחת בן שימול. אולם החוק אינו מאפשר לקהילה מתן הטבה נוספת למשפחת בן שימול על ידי מתן פטור נוסף בחלק אחר של המגרש או אף במגרש אחר לגמרי (כפי שהיה בעניין זיו הצופה)". וכן ר' עמדת ועדת הערר במחוז מרכז בערר (מרכז) 8068/11 דרור בן יעקב נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה שורקות: "נדגיש גם כי בהתאם לפסיקה ולהחלטותינו, הפטור ניתן פעם אחת, למשפחה אחת (על פי הגדרת "קרוב" שבחוק) ולמקרקעין "אחד" - היינו, לא ניתן ליתן יותר מפטור אחד ל"מחזיק" או "קרובו", גם אם הם מחזיקים ביותר ממקרקעין אחד ואף לא באותה עיר. במקרה שלפנינו אין נפקא מינה לכך כי מדובר במגרש שפוצל - שכן במגרש 1/505 שנמכר, גם היו לעורר זכויות. משבפועל לא חויב העורר בהיטל השבחה בגין "המקרקעין האחרים", מגרש 1/505, הרי שהוא מימש את זכותו לפטור אחד פעם אחת." היטל השבחה