אי זימון מתנגדים לדיון וועדה המקומית

אי זימון מתנגדים לדיון וועדה המקומית 1. במסגרת הערר טענו העוררים את הטענות הבאות: א. אי זימון מתנגדים לדיון; ב. הוספת שטחי בניה; ג. נתווספו קומות והוגדלה התכסית; ד. החזית לרחוב הנרייטה סאלד לא תוכננה כראוי; ה. עניין דירוג המבנים לא נבחן לעומקו. 2. המשיבה 2 הגישה כתב תשובה מפורט. 3. ועדת הערר שמעה את הצדדים ומכאן החלטתנו זו. אי זימון מתנגדים לוועדה המקומית 4. איננו סבורים כי היה מקום לזמן את המתנגדים לדיון בוועדה המקומית. 5. כאמור, הדיון בוועדה המקומית התמקד אך ורק בבחינה של הבקשה להיתר המתוקנת אל מול החלטת ועדת הערר, לצורך זה אין כל צורך בשמיעת מתנגדים. 6. נציין כי הליך הרישוי אמור לאזן בין יעילות בהוצאת היתרי בניה לבין שמיעת התנגדויות. 7. במקרה שבפנינו המתנגדים נשמעו בפני הוועדה המקומית, בפני ועדת הערר ובסיור בשטח, וזימונם לדיון נוסף יש בו בכדי להפר את האיזון הראוי בין יעילות לשמיעת התנגדויות. 8. בכל מקרה, אף אם נפל פגם באי זימון המתנגדים לוועדה המקומית, הרי זה נרפא עת נשמעו המתנגדים בפני ועדת הערר. בניהדיוןועדה מקומית לתכנון ובניה