מי הם בעלי הזכויות הזכאים להיכלל בתכנית איחוד וחלוקה ?

מי הם בעלי הזכויות הזכאים להיכלל בתכנית איחוד וחלוקה 1. סעיף 121 לחוק התכנון והבניה קובע מי הם בעלי הזכויות הזכאים להיכלל במסגרת תכנית איחוד וחלוקה, כדלקמן: "בתכנית מיתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות (1) בדבר איחוד מגרשים, הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם; (2) בדבר חלוקתם של מגרשים בין בעליהם, הן למגרשים בבעלות משותפת והן למגרשים בבעלות נפרדת, הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם (להלן - חלוקה חדשה)." 2. סעיף ההגדרות בחוק התכנון והבניה מגדיר "בעל": "בעל" - לרבות חוכר לדורות כאמור בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969; 3. סעיף 259(ד)(1) ל מרחיב את הגדרת חוכר לדורות וקובע: "(ד) לגבי מקרקעין המנוהלים לפי , תש"ך-1960 - (1) "חכירה לדורות" - לרבות עסקת חכירה לדורות שלא נגמרה ברישום;" קרקעותשאלות משפטיותאיחוד וחלוקה מחדש