חזרה של ועדה מקומית מהחלטה קודמת שלה

חזרה של ועדה מקומית מהחלטה קודמת שלה פסק הדין המנחה לנושא חזרה של מוסד תכנון מהחלטה קודמת שלו הינו בג"צ 318/75 חדג'ס נ' הוועדה המחוזית חיפה, פ"ד ל(2), עמ' 133, בו נקבע: "ועדת תכנון ובניה מוסמכת לעיין מחדש בהחלטותיה ולחזור בה מהחלטה קודמת, ותורת 'מעשה-בית-דין' הנוהגת בהחלטותיהן של רשויות שיפוטיות אינה נוהגת כלפיה. רשות תכנון רשאית מבחינה עקרונית לשנות את דעתה, אם לטובת האזרח ואם לרעתו, כאשר השתנו הנסיבות מאז קבלת ההחלטה הראשונה... וכן היא יכולה להעריך את הנסיבות הקיימות הערכה חדשה, אם היא מוצאת לנחוץ לעשות כן מטעמים חשובים הנעוצים בטובת הציבור". כלומר, שינוי ההחלטה יעשה בכובד ראש ורק במקרה של שינוי נסיבות מאז קבלת ההחלטה הראשונה, או כאשר קיימים טעמים חשובים הנעוצים בטובת הציבור. ניתוח מקיף של סוגית החזרה מהחלטה וההלכות הרלוונטיות נערך בעת"מ (ירושלים) 214/07 תכפור אוהרנסיאן נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, היועץ המשפטי לעיריית ירושלים. נסכם ונאמר: הועדה המקומית רשאית לשנות מהחלטותיה, אך עליה לעשות זאת בנסיבות מיוחדות, כאשר קיים נימוק מהותי וענייני לשינוי העמדה, כשחל שינוי נסיבות המצדיק את השינוי בעמדה ושקיימים טעמים לטובת הציבור, כאשר אל מול כל אלו יש לשקול את הסתמכות הציבור. בניהועדה מקומית לתכנון ובניה