חוות דעת לפי סעיף 61א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965

חוות דעת לפי סעיף 61א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 סעיף 61א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה קובע כי "לא תקבל הועדה המקומית החלטה על הפקדת תכנית, אלא אם כן יונחו בפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הועדה המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, ולפיהן התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הועדה המקומית". משמעות סעיף 62א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה: סעיף זה שהוסף לחוק במסגרת תיקון 76 לחוק, דורש באופן מפורש כי לפני הועדה המקומית תונח חוו"ד בכתב של מהנדס הועדה המקומית ושל היועץ המשפטי שלה טרם קבלת החלטה כי ניתן לאשר תכנית בסמכות מקומית. על חוות דעת זו לנמק מדוע לדעת השניים התכנית, על פי מרכיביה, נכנסת לאחת מהחלופות של סעיף 62א(1) לחוק התכנון והבניה. חוק התכנון והבניה דרש הנחת חוות דעת בכתב בפני הועדה המקומית משני נימוקים. האחד, הכנת חוו"ד כזו, המפרטת את מרכיבי התכנית ואת הסעיפים בחוק המאפשרים לאשר מרכיבים אלה בתכנית בסמכות מקומית, מבטיחה בדיקה יסודית של התכנית והאפשרות לאשר אותה על ידי הועדה המקומית, שכן כידוע, כאשר נדרשים להעלות דברים על הכתב, הדבר מביא לבדיקה יותר מוקפדת. התכלית השניה אותה ביקש חוק התכנון והבניה להשיג היתה, לתת אפשרות לחברי הועדה המקומית להבין מדוע התכנית המונחת בפניהם הינה בסמכות הועדה המקומית. שתי מטרות אלה אינן מושגות כאשר מהנדס הועדה והיועץ המשפטי של הועדה מסתפקים בהצהרה לאקונית לפרוטוקול כי התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית. \ בניהחוק התכנון והבניהתכנון ובניהחוות דעת