ערר שלא לאשר תוספת בניה לבית קיים הכוללת פרגולה, סגירת מרפסת, חניה מקורה ומשטח חניה

ערר שלא לאשר תוספת בניה לבית קיים הכוללת פרגולה, סגירת מרפסת, חניה מקורה ומשטח חניה במקרקעין הידועים כחלקה 137 בגוש 6657 (להלן: "המקרקעין") , ברחוב מבצע קדש 9 בהוד השרון. מדובר בהכשרה של בניה שנעשתה לפני עשרות שנים, וחריגותה נתגלתה עת רכשו העוררים המקרקעין לפני כ - 6 שנים. בין העוררים והמשיבים 2 נתגלעה מחלוקת אשר נדונה בערכאות מספר, כאשר גם בחלקתם של המשיבים 2 התגלו חריגות, בהיקף גדול אשר חייבו הסדרתם בתכנית בסמכות הועדה המחוזית. בשעתו, ניסתה הועדה המקומית לקדם תב"ע נקודתית שתכשיר את החריגות בשני החלקים, אולם זו נדחתה על ידי הועדה המחוזית, לאור התנגדותו של העורר במקרה דנן. העוררים נקלעו למספר הליכים משפטיים מקבילים בנוגע למקרקעין נשוא ערר זה, בין היתר, מתנהלת תביעה שהגישו כנגד מוכרי המקרקעין בין היתר בגין אותה חריגה שלא טופלה כדין מבעוד מועד. במסגרת זו החליט בית משפט השלום בכ"ס כדלקמן: "בסיטואציה היחודית שנוצרה בתיק זה ממליץ בית המשפט בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה לשקול בחיוב הסדרת הכשרת חריגות הבניה במגרש נשוא התביעה בנפרד מהמחצית השניה של המגרש שלגביה הוגשה בקשה נפרדת ע"י בעלי הנכס, זאת לנוכח העובדה שעקב סכסוך בין בעלי שני חלקי המגרש לא ניתן לטפל ביעילות באופן משותף בהגשת הבקשה..." נימוקה של הועדה המקומית לדחיית הבקשה הינו כדלקמן: "לסרב לבקשה היות ולא ניתן לאשר חלקי מבנה שלא נבנו כחלק מתוך ראיה של תכנון כולל של המגרש, אי לכך יש להגיש תכנית בנין עיר לחלקה כולה." אנו סבורים כי החלטת הועדה המקומית אינה נכונה מהטעמים הבאים: ראשית, תכנית כנ"ל נדחתה כבר על ידי רשות התכנון המוסמכת לאשרה, קרי הועדה המחוזית. אמנם, דובר בדחייה על רקע התנגדותו של העורר, אולם אין בכך לטעמנו כדי להוות נימוק לדחיית בקשתו ושליחתו לתכנון אליו התנגד בשעתו. היפוכם של דברים, דומה כי רטוריקה כזו אינה לגיטימית באשר היא נושאת מאפיינים עונשיים שאינם ממין העניין. שנית, נוכח המלצת בית המשפט והתחייבות הועדה לשקול הסדרת נושא זה בחיוב היה על הועדה המקומית לנמק את סטייתה מאותה החלטה / המלצה של בית המשפט. "הנימוק" שנזכר בהחלטת הועדה המקומית לאו נימוק הוא, שכן היה ידוע קודם לקבלת ההחלטה בבית המשפט, ובכל זאת הגיעו הצדדים שם להסכמה כפי שהגיעו. שלישית, לגופם של דברים, מדובר בבקשה הכוללת הקלה מינורית בלבד, ואיננו רואים מניעה תכנונית לאשרה, בכפוף כמובן לחוק, לתקנות, לתכניות הרלוונטיות ולכל דין. ורביעית, אנו סבורים כי במצב דברים בו ברי כי לא ניתן לפעול כנגד בניה שנבנתה שלא בהיתר, מחמת התיישנות, כפי קורה במקרה נשוא ערר זה, עקרון שלטון החוק מחייב הסדרת בניה כזו ככל שעומדת בתנאי הדין הנ"ל. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל. בניהסגירת מרפסתקירויפרגולהתוספת בניהמרפסתעררחניה