ערר לאשר שימוש חורג לתקופה של 3 שנים ממבנה חקלאי בהיתר למגורים

ערר לאשר שימוש חורג לתקופה של 3 שנים ממבנה חקלאי בהיתר למגורים במקרקעין הידועים כחלקה 108 גוש 6408 ברחוב ויצמן בהוד השרון (להלן: "המקרקעין"). הבקשה אושרה בתנאים כדלקמן: "1. כתב התחייבות והערת אזהרה שיכלול אישור מכירה בקרקע. 2. כפוף להחלטת הועדה המחוזית. 3. כפוף לתיקון הערות בדיקה, תיקון הערות במפרט הבקשה ובתנאי מהנדס הועדה המקומית." העוררים הינם בעלי זכויות בחלקה סמוכה מתנגדים לבקשה מטעמים של מימוש זכויות עתידות ופיתוח זכויות עתידיות לשאר השותפים ויצירתה של עדיפות מלאכותית למקרקעי המשיב. המשיבים טוענים כי התנאים שהותנו בהחלטת הועדה המקומית פותרים את נושא יצירת העדיפות למקרקעי המשיב, וכי קיימים תנאים נוספים אשר מונעים בעייתיות בעתיד כתוצאה מאישור השימוש החורג, ובין היתר איסור העברת זכויות בנכס. עוד טוענים המשיבים כי השימוש המבוקש תואם תכנית עתידית בשלבים אחרונים של אישור היא הר / 1202, אשר הופקדה זה מכבר והוחלט לאשרה. דיון והכרעה : במצב הדברים המפורט איננו רואים לנכון לשנות מהחלטת הועדה המקומית ולעניין זה נתכבד ונפרט כדלקמן: אחד הקריטריונים לשימוש המכשיר החריג של שימוש חורג הקבוע בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הינו מצב בו מקודם תכנון עתידי אשר קורא את השימוש המבוקש למקרקעין בהם מבוקש. לעניין זה ר' למשל לעת"מ (י-ם) 23182/05 ישיבת התפוצות נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה ירושלים. דומה כי במקרה דנן ענייננו נופל במדויק לגדרו של פרמטר זה ולכן, ונוכח העובדה כי קיים מבנה חקלאי בהיתר באותם מקרקעין ניתן לאשר השימוש בכפוף כאמור לתנאים האמורים בהחלטת הועדה המקומית ובכפוף לכל דין. אשר לתנאים שהושמו בהחלטת הועדה המקומית, הרי כפי שהובהר בתשובת הועדה המקומית עניינו של התנאי הראשון באיסור מכירה בקרקע; התחייבות זו תכלול גם הסכמתו של המשיב, הוא מבקש הבקשה שלא להביא בחשבון המצב הנכנס, לעת אישורה של תכנית איחוד וחלוקה במקרקעין, את עובדת אישורו של השימוש החורג וכי מקרקעיו ושוויים יחושב על בסיס המצב התכנוני הקיים, קודם לאישור השימוש החורג. באופן כזה ימנע יתרון שמאי למשיב ביחס לשכניו כתוצאה מאותו שימוש. כפי שקבעה הועדה המקומית אותה התחייבות תעוגן כלפי כוליה עלמא, באמצעות רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים לנכון להותיר החלטת הועדה המקומית בתוקפה בכפוף לכל דין ובכלל זה אישור הועדה המחוזית וולקחש"פ על פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. חקלאותמבנהשימוש חורגערר