ערר לקבל טופס 4 - אישור לחיבור לתשתיות

ערר ליתן לעוררת ולרוכשי הדירות ממנה אישור לחיבור לתשתיות (טופס 4), בנוגע למקרקעין הידועים כמגרשים 203 ו - 204 בגוש 7780 חלקות 126 ו - 154 ברמת אמיר (להלן: "המקרקעין"). זו אינה הפעם הראשונה (בלשון המעטה) שנושא קידומו של הרישוי במתחם המוכר כרמת אמיר מובא אל שולחנה של ועדת הערר, הן לעניין היתרי הבניה והן לעניין היתר החיבור לתשתיות. בשונה ממתן היתרים אשר מחייב על פי החוק בין היתר, התאמה לדרישות החוק והתקנות, תשלום אגרות והיטלים ואח', הרי שבנושא היתר לאספקת חשמל מים וכו' (טופס 4) הדין הוא אחר. סעיף ה' 1 וסעיף 157 א' קובע כדלקמן: "(ה1) רשות מאשרת רשאית לתת אישור לפי סעיף זה, אם שוכנעה כי המבנה נושא הבקשה נבנה בהתאם להיתר הבניה, למעט פרטים הטעונים השלמה אשר לא הושלמו במועד הגשת הבקשה מטעמים שפורטו על ידי מבקש הבקשה, אך הוא ראוי לשימוש גם לפני השלמתם של אותם פרטים; שר הפנים יקבע בתקנות את נוסח הבקשה לפי פסקה זו, יגדיר מהו מבנה הראוי לשימוש לענין סעיף זה, ויקבע את התנאים או הערבויות שיידרש מבקש אישור למלא או ליתן כדי להבטיח השלמת המבנה בהתאם להיתר הבניה, אם קיבל אישור לפני שהבניה הושלמה בהתאם להיתר." הווה אומר, בשונה ממתן היתר בניה נושא בחינת הפיתוח אינו נוגע כלל למתן אישור לחיבור לתשתיות. המשיבות אף לא הפנו להוראה חוקית כלשהי בנוגע לסמכותן לעכב אישור כאמור בגין נושא הפיתוח. הפעם, כעולה מהמפורט בערר וכפי שאושר גם בדיון בע"פ בפנינו אין מחלוקת כי העוררת מילאה אחר כל הדרישות שהושמו בפניה על ידי המועצה המקומית או מי מטעמה בנוגע לפיתוח השטח, היטלי פיתוח, אגרות וכיו"ב. כמו כן הובהר כי אין כל מניעה אחרת שבדין לעיכוב מתן אישור זה. מדברי נציגי הועדה והמועצה בדיון לפנינו, עולה כי המקור לעיכוב הינו תקווה/ כמיהה/רצון של מי מטעם המועצה, לפיהם ניתן יהיה לחייב העוררת ב"היטל שצפ"ים" בגין דירות אלה, ועל כן הוחלט לעכב איכלוסן. נושא היטל השצפי"ם מטופל כנראה בחוק עזר חדש אשר אושר זה לא מכבר, וספק אם יחול על המקרקעין נשוא ערר זה, ומכל מקום כפי שהובהר לנו היום עניינו טופל במסגרת הסכם פיתוח אשר נערך בין הצדדים ותכליתו להבטיח מעבר חלק בין שתי מערכות החוקים העירוניים החלים במקרקעין, זו הישנה וזו אשר אושרה / מאושרת בימים אלה. לא זו אף זו, גם תנאי ההיתר שהוקצה בשעתו לבניית המבנים קובעים כי ההיתר כפוף לתנאי הסכם פיתוח עם המועצה ולהתאמה לתכנון שטחי הציבור. לא נטען, וממילא גם לא הוכח כי תנאי הסכם הפיתוח אשר ידוע כי נחתם בין הצדדים לעניין זה הופרו, או לא מולאו. כך או אחרת, ברי כי בשלב זה, טרם התגבשו התנאים לגביית היטל שצ"פ כזה, גם אליבא דמועצה וועדה מקומית, וכן ברי כי הסנקציה הקבועה בחוק העזר החדש לעניין זה הינה עיכוב הרישום בטאבו ולא עיכוב היתר חיבור לתשתיות כמבוקש בערר זה. אשר על כן ולאור כל האמור, אנו קובעים כי האישור המבוקש עוכב שלא כדין, על ידי המועצה והועדה, וכי עליהן להמציאו לעוררת בתוך 7 ימים מהיום לכל המאוחר. כמו כן בהעדר כל הצדקה לעיכוב האמור אנו רואים לנכון לחייב המשיבות בהוצאות העוררת בסכום כולל של 5,000 ₪ + מע"מ, אשר יישא הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל. בניהמסמכיםטופס 4ערר