ערר על לתכנית שינויים הכוללת תוספת שירותים למבנה מחסן בהיתר

ערר על לתכנית שינויים הכוללת תוספת שירותים למבנה מחסן בהיתר וכך החליטה הועדה המקומית: "על פי היתר בניה מס' 20041162 מיום 9/5/2006, המחסן ניתן כשטח שרות לאכסון, אחסון מסמכים וחדר כביסה. הועדה בדעה כי אין מקום לאשר שרותים ומקלחת במחסנים, דבר אשר נוגד את מהות ההיתר. לפיכך מחליטה הועדה לדחות את הבקשה." יש לציין כי הבקשה הינה להכשרת אלמנטים בדיעבד, כי העוררים עשו בעבר במבנה שימוש למגורים, הוגש נגדם כתב אישום, ובמסגרת הסדר הטיעון תוקן כתב האישום באופן שכלל שימוש במחסן בסטייה מהיתר ולא בניה ללא היתר. העוררים הורשעו על פי הודאתם ונגזר עליהם קנס. לטענת העוררים אין מניעה תכנונית לאישור שירותים במבנה העזר. במקרקעין חלות תכנית עח / 200 ו - עח/ 1 / 8. סעיף יח' לתכנית עח / 200 עוסק במבנה עזר, והמבוקש נכנס בגדרו, שכן התנאי היחיד כי מבנה העזר לא ישמש למגורים או לפעילות שאינה דרושה לצורכי הבית, ותנאי זה קוים הלכה למעשה, שכן השימוש למגורים פסק. הועדה המקומית טוענת מנגד כי התכניות אינן מתירות לבנות חדרי שירותים, כיור ומקלחת במבנה העזר, ובבקשה יש כדי להחליף חדר אחסון מסמכים לחדר רחצה, מקלחת ושירותים. לדעת הועדה המבוקש מנוגד למותר ואפשרי במבנה עזר שבו אסורה פעילות למגורים. דיון והכרעה לא מצאנו בטענות העוררים ממש. מבנה העזר נבנה מכוח תכנית עח / 200 אשר קובעת בסעיף יח' כדלקמן: "מחסן, חדר כביסה, מוסך לרכב פרטי וכל בניין עזר לצרכי הבית, בין שהוא מבנה נפרד, מצורף לבית, נמצא בתוך מרתף או בקומת עמודים. מבנה עזר לא ישמש למגורים ו/או לפעילות שאינה דרושה לצרכי הבית." מבנה העזר כשמו כן הוא, עליו לשמש כתכלית עזר לצורכי הבית, והוא אינו יכול לשמש כמבנה מגורים. כפועל יוצא מכך ניתן לעשות בו שימוש לתכליות נוספות על אלה המצויות בבית מגורים סביר, דוגמת אלה המפורטות בסעיף הנ"ל. אולם לא יכולה להיות לו "חיות" עצמאית כיחידה תפקודית. לא השתכנענו כי הפעילויות הלגיטימיות המצוינות לעיל למבנה עזר דוגמת מחסן, חדר כביסה ומוסך מחייבות הקמתם של שירותים ומקלחת במבנה עזר עצמו, מה עוד כי מתקנים אלה מצויים במרחק של פחות מ - 10 מ' בבית המגורים וכן כי אותם מתקנים מאפשרים חלק משימוש אסור למגורים. הועדה המקומית ציינה נכון כי במידה ותאפשר מיקומם של מתקנים כאלה במבנה העזר הנ"ל, עליה לאפשר זאת בכלל מבנה העזר בתחום התכנית, ובהעדר נסיבות ייחודיות אינה רואה לנכון לעשות זאת, מטעם שאותם מתקנים משמשים בדרך כלל למגורים ולשימושים עיקריים אחרים, ולא לשימושי העזר המותרים במסגרת מבנה העזר כהגדרתו בתכנית. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח השימוש למגורים בפועל בעבר באותו מבנה. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. בניהתכנית שינוייםמבנהמחסןערר