תכנית איחוד וחלוקה לשנות את מיקום המגורים כך שיתאפשר משני צידיו של הכביש

התכנית שלפנינו מבקשת באמצעות איחוד וחלוקה לשנות את מיקום המגורים, כך שיתאפשר משני צידיו של הכביש, מבלי לשנות כמובן את כלל השטחים המיועדים למגורים והמיועדים לחקלאות. התוצאה של התכנון המוצע הינו כי בחלקה הצפונית לכביש ניתן יהא לעשות שימוש למגורים בחלק קטן יותר מזה המיועד כיום למגורים, ובסך הכל בכ- 583 מ"ר (מתוך ה- 3 דונם האפשריים היום). יתר השטח ייועד שם לחקלאות. השטחים המיועדים למגורים ינויידו לחלקה 87 אשר מדרום לאותו כביש, כך ש-2,421.5 מ"ר מתוכה ייועדו למגורים. תמצית טענות העורר: העורר מפרט ההסטוריה של החלקה והמשק, כאשר ברי כי הוריו רכשו מבעל המשק את מצב הדברים אשר הכשרתו מתבקשת במסגרת תכנית זו, ולפיו קיים בית אחד בחלק הצפוני ומבנים נוספים בחלק הדרומי של החלקה. לחיזוק ותמיכה בטענותיו הציג העורר תצ"אות הסטוריות ובהן ניתן לראות בבירור כי אכן חלק מהמבנים עוד בשנת 1948 נבנו מצפון לכביש וחלק אחר הכולל בית מגורים נבנה מדרום לו. באותו חלק, הדרומי, נראים בתצ"א משנת 1948 שני בתים וכן מבני משק לגידול בעלי חיים. תמצית טענות המשיבה: הועדה המקומית טענה כי בחלק הדרומי נעשה שימוש נרחב יותר ממבנה המגורים שקיים בה, ולצורך הכשרתו היא מוכנה להעביר זכויות מהחלק הצפוני. כך, לטענת הועדה המקומית, נעשה שימוש חורג במכון רדייה שהוקם בהיתר בשעתו, אולם נעשה בו שימוש חורג למגורים ללא היתר, וכמו כן קיימים שני מבנים אשר משמשים לשימושים לא חקלאיים לאיכסון גבס ומוצרי ניקוי. דיון והכרעה: נוכח הרקע ההסטורי, הכולל ראיות המקובלות גם על הועדה המקומית לקיומם של מגורים משני עברי הכביש במשק האמור אנו סבורים כי יש לאפשר העברתם של שימושים וזכויות בהתאמה במקרה דנן. אנו סבורים כי מקום בו נמצאה סיבה ראויה לשינוי תכנוני כאמור, אפילו היה מדובר, ולעניין זה נחזור בהמשך, בפריצת מסגרת תכנונית כזו או אחרת, אם הוחלט על שינוי התכנון ועל קביעתו של שטח למגורים משני עברי הכביש, אין מניעה לאפשר התכנון המבוקש. הווה אומר, אם מצאה הועדה כי נכון להעביר חלק משטחי המגורים לצורך הכשרת אותו בית מגורים שנבנה לפני עשרות בשנים בחלקו הדרומי של החלקה, אזי אין מניעה להעביר שטח רחב יותר. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי הוצגה בפנינו תכנית בר/51/ 7 שהינה תכנית מאושרת משנת 1982, אשר בה בוצע שינוי דומה, כנראה בגין אותה "טעות" הסטורית לפיה התאפשרו בזמנו מגורים מדרום לכביש, על חשבון החלקה המיועדת לחקלאות בשטח של 10 דונם. באותו מקרה סומן שטח משלים מדרום לכביש למגורים, כך שאין מדובר כאן בתקדים כזה או אחר. יחד עם זאת, נוכח השימושים החורגים שעשה/עושה העורר באותם מבנים שלא בהיתר, שימושים אשר למיטב הבנתנו ספק אם ברי אישור במסגרת בר/2020, אנו סבורים כי תנאי להפקדתה של התכנית צריך להיות הפסקת השימושים בפועל, כמו כן יש לוודא כי המבנה בדרום מערב החלק המיועד למגורים יעמוד בתנאים הקבועים בתכנית בר/20/20 ואין בכוחה של התכנית נשוא ערר זה להכשיר עצם בנייתו או השימוש בו. סיכומם של דברים, איננו רואים מניעה לאשר התכנית כפי שהוגשה ובלבד שהשימוש המתוכנן על פי תכנית בר/2020 ייוחס אך ורק למבנים אשר מצויים בחלקה הצפוני של חלקה מס' 87 צמוד לכביש (שני מבנים) או למבנה אחר שנבנה בהיתר בעורף אותה חלקה. לפיכך הערר מתקבל ברובו. קרקעותאיחוד וחלוקה מחדשכביש