הקלה שהתבקשה הנוגעת לאישור כניסה חיצונית למרתף

ההקלה שהתבקשה נוגעת לאישור כניסה חיצונית למרתף הועדה המקומית החליטה: "לאשר הבקשה בהתאם להמלצת ועדת ההתנגדויות אשר שמעה את הצדדים והחליטה כי בהתאם לעמדת הרשות המקומית ניתן לאשר באזור המגורים המבוקש כניסות חיצוניות למרתף ובתנאי שלא יעשה במרתף שימוש אחר מהמותר על פי הוראות תכנית בניין עיר ובתנאי קו בניין חוקי למדרגות החיצוניות למרתף." העוררים הינם בעלי זכויות במקרקעין הסמוכים ממערב, מתנגדים לבקשה שכן לדעתם מדובר בהכנות ליצירת יחידת מגורים נפרדת הכוללות הכנת תשתית, צנרת גז ואינסטלציה וזיפות והכנה לחדר רחצה בקומת המרתף. עוד טענו העוררים כי 3 עמודים בטון שאושרו בשעתו מגבול השכן במרחק קטן מהמותר, טרם טופלו. המשיבים טענו כי מדובר בעוררים סדרתיים. כן טענו כי בשעתו היתה טעות מקצועית בהעמדת הבית ונוצר מצב שקווי הבניין לא תאמו את היתר הבניה ולפיכך הוצא צו הפסקה מנהלי, כי בדיון שנערך בפני הועדה המקומית הצהירו כי אין בכוונתם לעשות במרתף שימוש בניגוד להוראות התכנית וכי המרתף ישמש לצורכי המשפחה בלבד. עוד טוענים המשיבים כי הועדה המקומית מיישמת מדיניות השגורה גם במקרים אחרים להתיר כניסה נוספת למרתף. כן נטען כי החשש לעבריינות למפרע אינו נכנס בגדר שיקול לגיטמי בקבלת החלטות תכנוניות, וכי המרתף נקי מכל מתקנים או התקנים כאמור. עוד נטען בשולי הדברים כי העוררים הם אלה שמפרים את חוקי התכנון והבניה, אינם עושים שימוש במקומות החניה בתחומי חלקתם, הקימו מחסן ללא היתר, קירו מרפסת ביחידת הדיור בלא היתר ועוד. עוד נטען כי לשון התב"ע אינה חד משמעית וניתן לפרש את הוראות סעיף 6 לתקנון באופן המתיר כניסה למרתף מגרם מדרגות חיצוני, המהווה חלק מהמבנה וצמוד לקיר החיצוני שלו. לא נאמר כי הכניסה צריכה להיות מתוך הדירה כפי שנקבע בהוראות תכניות אחרות. הועדה המקומית טוענת כי סעיף 8 לתכנית קובע כי שימוש במרתף יהיה אך ורק לשטח עזר ולצרכי המשפחה, המדרגות הוגבלו בגדר קווי הבניין התקפים ואין די בחשש בעלמא כדי לסרב להקלה המבוקשת, לפיכך מדובר בהחלטה סבירה שאין עילה להתערב בה. דיון והכרעה זו הפעם השנייה שנושא בניית המשיבים בא בפני ועדת הערר. ביום 11/8/10, ניתנה החלטה בערר 188/10, במסגרתו נתקף ההיתר שהוצא בשעתו לבית המשיבים בטענה כי סוטה ביחס לתכניות התקפות החלות במקרקעין מבחינת גובה, קו בניין ועוד. ערר זה נדחה הן מטעמים של שינוי אובייקטיבי וסובייקטיבי כאחד והן לגופם של דברים. באותה הזדמנות לא עלה לדיון נושא הכניסה הנפרדת למרתף. לא מכבר ניתנה החלטתנו בערר 108/11 בנפשי נ' הועדה המקומית לתו"ב שרונים, במצב עובדתי תכנוני דומה שם קבענו כדלקמן: "במקרקעין חלה תוכנית הצ/100/1-5 שהינה התוכנית מכוחה מוקמים מרתפים באזור. הוראות התוכנית מפורטות בסעיף 11 לתקנונה וקובעות בין היתר כדלקמן: "11. הוראות והגבלות בנייה: א. ... ב. ... ג. ... ד. ... ה. ... ו. ... ז. ... ח. הכניסה למרתף של דירה תהיה מתוך אותה הדירה ולא בחדר מדרגות נפרד. לא תהיה דלת כניסה נפרדת מחוץ למרתף. ככל שתכלל דלת כניס מהחוץ - יובא שטח המרתף במניין אחוזי הבניה..." כפי שהבהרנו לא אחת, מקום בו מתבקשת סטייה מהוראות תוכנית בניין עיר, אנו מתחקים ראשית על הסיבה לסטייה האמורה. בהעדר טעם ענייני לסטות מהתוכנית הרי שהוראותיה הן הכלל המחייב והתעלמות מהן תעשה את לשונה פלסתר. במקרה דנן ראה מתכנן התוכנית כאמור לתבוע הוראה קטגורית להעדר אפשרות לכניסה נפרדת. במצב דברים זה כל עוד לא הוכח טעם לסטייה מהאמור, וטעם כזה יכול שיצדיק סטייה מהכלל האמור, שכן במצב דברים כזה, נמצאת סיבה ראויה לאפשר הקלה בקומה שכן "הליכי הקלות נוצרו כפי ששמם מעיד עליהם כדי להקל על בוני בתים ולא להצריכם לידי ההליכים הממושכים והמסורבלים של תיקוני תכניות". (בג"צ 1951/79 יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ נ' יו"ר ועדה המחוזית לתו"ב ת"א), ייתכן ותוצאות הפעלת שיקול הדעת יאשרו סטייה כזו. ואולם, במקרה דנן לא נטען כל נימוק לסטייה האמורה מלבד העובדה כי כניסה נפרדת כאמור יכול שתעלה את ערך הנכס. נימוק כזה בכל הכבוד הינו כללי ונכון לגבי כל מגרש הכלול בשטח התוכנית ואין בו כדי לייחד המגרש נשוא ערר זה. ככל שהועדה המקומית מוצאת בנימוק זה ממש עליה להחילו כדין כללי באמצעות שינוי התוכנית אם בתחום חלותה הנוכחית ואם באופן מצומצם יותר". דא עקא שבענייננו, הופנתה תשומת ליבנו להוראות תכנית הצ / 1-5 / 100 / א' שהינה תכנית מאוחרת המשנה את תכנית הצ/ 1-5 / 100, וקובעת לעניין זה הוראה בנוסח אחר כדלקמן: "המרתף יוצמד למבנה שמעליו כאשר הכניסה למרתף תהיה מאותו מבנה." אנו סבורים כי שינוי הנוסח עשוי לשנות גם מן המסקנה הסופית, אולם לאור העובדה כי הועדה המקומית נדרשה על ידינו ליתן דעתה באופן כולל ובהיר על כל סוגיית הכניסה הנפרדת כמפורט בהחלטתנו האמורה, אנו רואים להחזיר הדיון בתיק שלפנינו, בפני הועדה המקומית על מנת שזו תיתן דעתה על האמור בהחלטתנו במקרה שצוטט לעיל, בשים לב לשאלה אם יש במקרה דנן הצדקה לשינוי ספציפי למשטר התכנוני החל במקרקעין, או לחלופין לקבל מדיניות אשר מציגה התשתית הסטטוטורית הנוכחית כמאפשרת כניסה נפרדת כאמור ללא שינוי כאמור. מושכלות יסוד ראשונים הן כי מקום בו מתבקשת חריגה מאותן תכניות החלות במקרקעין, יש להראות סיבה לגיטימית ספציפית לאותה חריגה , וככל שהועדה סבורה כי יש לשנות הדין לכלל הרי שיש לעשות זאת במסגרת תכנית כזו או אחרת. לפיכך הדיון מוחזר לועדה המקומית, אשר תזמן לפניה הצדדים לטעון טענותיהם בעניין זה. בניההקלה (תכנון ובניה)מרתף