התאמה בין הבעלים החתומים לבין הבעלים הרשומים בנסח הטאבו

התאמה בין הבעלים החתומים לבין הבעלים הרשומים בנסח הטאבו ו/או הוכחת שרשור בין הרשומים בנסח הטאבו לבין החתומים על תשריט החלוקה. ב. העובדה כי מדובר בשני תשריטים משלימים ולא בתשריט אחד לחלקה בכללה. בנוגע לנקודה השניה אנו סבורים כי בנסיבות העניין בהן הוכח בפנינו כי הועדה המקומית נהגה לאורך שנים על פי תשריטי החלוקה, ואף הוציאה היתרים בהסתמך עליהם, כמו גם העובדה כי הובאו בפנינו ראיות לכך שהועדה המקומית אישרה בשעתו אחד התשריטים, טעתה הועדה המקומית, וניתן לראות בשני התשריטים כתשריטים משלימים. אנו סבורים כי בנסיבות אלה, ניתן ללמוד את חלוקתה של החלקה בהסתמך על שני תשריטים אשר יש לקדם את רישומם. לעניין זה יוזכר כי כבר קבענו בעניין זה במסגרת ערר 166/10 כי: "סוגיית הרישום בתחום התכנון של הועדה המקומית הינה סוגיה סבוכה ומורכבת ולטעמנו, מקום בו טרחו הצדדים החולקים ביניהם זכויות ביחידת רישום קניינית והגיעו לכלל הסכמה אשר באה לידי ביטוי גם באישור גופי התכנון הרלבנטיים (הועדה המקומית), הרי שחזקה על אותם בעלים שעומדים מאחורי אותה חלוקה, ולראיה במקרה דנן התכנית לא כל שכן הבקשה, לא עוררה כל התנגדויות בקרב בעלים אחרים." אשר לנקודה הראשונה - אנו קובעים כי העוררים בשני העררים ימציאו לועדה המקומית בתוך 30 יום מהיום, ההתאמה הנטענת על ידם בנוגע לזהותם של החתומים על התשריטים מזה, והמופיעים בנסח הרישום מזה. העתק הראיות יומצא למינהל אשר יוכל להביע עמדתו בתוך 15 יום מיום שיומצא לו. הועדה המקומית תיתן החלטתה בנוגע להתאמה הנטענת בתוך 30 יום מיום שיומצאו לה הראיות על ידי העוררים. העתקי כל המסמכים שיומצאו, והחלטת הועדה המקומית לרבות פרוטוקול הדיון שיוקלט, יועברו למזכירות ועדת הערר ביום המצאתם/ קבלתם. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה שתתקבל. רישום בטאבו