שימוש חורג במבנה מגורים לצורך מספרה

שימוש חורג במבנה מגורים לצורך מספרה, במקרקעין הידועים כחלקה 267 בגוש 6319 ברחוב ועד ארבע ארצות 34 בפ"ת (להלן: "ההחלטה"). עסקינן במבנה טרומי בשטח של כ - 40 מ"ר הקיים בהיתר והמצוי בשולי העיר, בו אושר בשעתו שימוש חורג למספרה לעשר שנים. העורר ביקש להאריך התקופה ב - 10 שנים נוספות. לבקשה לא התקבלו התנגדויות. תמצית טענות העורר המספרה הינה מקור פרנסתו היחיד של העורר ומקור התמיכה הנפשית היחיד שלו נוכח מצב רפואי בעייתי וקשה של פריצות דיסק חמורות הפוגעות באפשרות לעבוד כספר במשרה מלאה, וכיום פועלת המספרה בהיקף של לא יותר מ - 50 אחוז משעות הפעילות . העורר הבהיר כדלקמן: "העורר שואב מעבודתו במספרה את חיותו, ואת משמעותו למרות המגבלות הגופניות החמורות הכוללות ביניהן: העדר תחושה בידיו הרדומות רוב הזמן עקב פריצות הדיסק לאורך צווארו, העדר יכולת לעמוד בשל בעיות מיניסקוס חמורות, ועוד כהנה וכהנה בעיות אחרות שהגורל זימן לעורר, ושהעורר בחר, מטעמי פרטיות, שלא לפרטן במעמד בקשת ההיתר לשימוש חורג, וכן לא בערר זה. העורר "מרים את עצמו כל בוקר בשרוכי נעליו" כלשונו, ומתייצב במספרה." עוד נטען כי נוכח מצבו והסתמכותו על החלטת הועדה המקומית בשעתו אין באפשרותו ואין זה נכון לדרוש ממנו לקדם תב"ע נקודתית לשינוי הייעוד. עוד טוען העורר כי על פי סעיף 3.2.1 לתכנית פת / 2000 באזורי מגורים ניתן לאשר משרד, סטודיו, חדר עבודה לבעלי מקצועות חופשיים הגרים באותו בית ובתנאי שהנ"ל מהווה חלק מדירת מגורים ושטחו לא יותר מ - 30 מ"ר. מקצועות חופשיים, מוגדרים באותו סעיף כדלקמן: "כגון: רופא, עורך דין, מהנדס, אדריכל, שמאי מקרקעין, רואה ו/או מנהל חשבונות, שירותי משרד ובתנאי שאין עיסוקים אלה גורמים לרעש, לכלוך, ריח רע, עשן, אבק או כל הפרעה אחרת אשר לדעת הועדה המקומית עלולים לגרום מפגע סביבתי כהגדרתו." כן נקבע בסעיף כי הועדה המקומית רשאית להתיר שימושים כנ"ל בניני מגורים קיימים בתנאי שהבקשה לאישור השימוש תידון ותאושר בהתאם להוראות שימוש חורג. (פרק ה', רישוי, חוק התכנון והבניה - 1965)". לפיכך מדובר לשיטת העורר בהליך פרסומי כדרך שמאשרים שימוש חורג, למעשה מדובר בהליך תואם תכנית הכפוף למנגנון מדמה שימוש חורג הכולל פרסום להתנגדויות. העורר טוען כי מבחינת המבחנים שהושמו בפסיקות לאישור שימוש חורג, עומד ענייננו בכל הקריטריונים כנדרש. לדברי העורר בנסיבות אלה ובהתחשב בנסיבות ההבטחה שהובטחה לו בשעתו, הסתמכותו עליה, ונסיבותיו האישיות הקשות, הקביעה כי בתום שנתיים לא יחודש ההיתר, מדירה שינה מעיניו ומנוגדת לדין. תמצית תשובת הועדה המקומית הועדה המקומית טענה כי מדובר במבנה שהוקם בשנת 1999 ועובר להקמתו ניתן לו היתר לשמוש חורג ממגורים למספרה. קביעת הועדה נקבעה לאור עמדת הפסיקה לזמניות הראויה באישור שימושים חורגים. המשיבה טוענת כי נושא ההבטחות נטען בעלמא ללא פירוט ומכל מקום המהלך היחיד שניתן לנקוט בהיבט של שימוש חורג הינו אישור הועדה המקומית. התכניות החלות במקרקעין מייעדות אותן למגורים ואילו המספרה מהווה מסחר ולכן לא מדובר בשימוש תואם תכנית. מתוך רצון שלא לגדוע פרנסת העורר ועל מנת לאפשר לו לכלכל צעדיו ע"י הכנת תכנית /העתקת העיסוק הוחלט ליתן תקופה נוספת וסופית. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר, שמעה את טענות הצדדים עיינה בתכניות ובמסמכים ואף יצאה לביקור בשטח על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. במסגרת זו נמצא כדלקמן: המקום מטופח, מסודר ונאה. בכניסה 2 מקומות חניה אחת חסומה ע"י עציץ נייד. ממערב מגרש חניה פתוח. ממערב משרד לתכנון גינות ומשק דבורים. במספרה 4 עמדות פעילות. מסגרת הדיון איננו סבורים כי מדובר בבקשה תואמת תכנית נסביר: השימוש המותר על פי תכנית פת / 2000, עניינו בייחוד חלק מבית מגורים בשטח של עד 30 מ"ר למקצועות חופשיים, במקביל למגורים בדירה. הרציונאל הינו אפשרות לעסוק במקצוע חופשי אגב מגורים באותה יחידה, כך שלבעליהם הרלוונטיים יהא אינטרס של מגורים במקרקעין ובכך תובטח מניעת מטרדים וכד'. המקרה נשוא ענייננו אינו נכנס במגבלת השטח וכן אינו מהווה חלק מדירת מגורים ודי בכך כדי להוציאו מתחולת אותו סעיף, ואיננו נזקקים להכריע אם נכנס בגדר "מקצוע חופשי". לפיכך, כפי שנתבקש בעבר וגם עתה מדובר בשימוש חורג מתכנית. שימוש חורג "כשמו כן הוא" אולם חרף האמור נותר מכשיר תכנוני לגיטימי על פי חוק במקרים מתאימים. אישורו של שימוש חורג כזה נבחנת באמות מידה שונות אשר התפתחו באופן כזואיסטי וסוכמו בהחלטת ועדת הערר (דרום) 6093/07 אלמוג אילת 2000 בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת וביניהם "עצימות"/ עצמת השימוש החורג ביחס לשימוש המותר; היקפו, מועד התכנית הקיימת; אישור לתכנית עתידית; עקרון ההפיכות; השקיפות; הפגיעה ו/או החיים של צדדים שלישיים; צורך חיוני ודחוף; ותקופת ניסיון. דומה כי במקרה דנן, העדרן של התנגדויות בכלל לשימוש הקיים למעלה מעשור כמו גם התרשמות הועדה כי לא מדובר במטרד לסביבה, היפוכם של דברים מדובר באלמנט מטופח לרווחת הסביבה הינם שיקולים תכנוניים בעלי משקל רב, הפועלת לטובת אישורה של מספרה במתווה המוצע במקום. תוצאת מבחני "ההפיכות" והעצימות" שניהם מאפשרים אף הם אישור שימוש חורג. יחד עם זאת, נוכח היקפה של המספרה אשר בניגוד להתרשמותנו בדיון, נאמר בזהירות כי אינה משמשת לבעל מקצוע יחיד (אשר נסיבות קשות נכפו עליו) אלא מספקת שירות ע"י מספר בעלי מקצוע, איננו סבורים כי ניתן לאשרה בשימוש חורג לתקופה שהתבקשה על ידי העורר. לפיכך אנו קובעים כי השימוש החורג יוארך כדי 3 שנים מיום החלטתנו, במהלכן ינקוט העורר בהליך הנדרש לתוספת ייעוד במקרקעין, או למציאת מיקום חלופי. בתום אותן 3 שנים וככל שתוגש בקשה חדשה לשימוש חורג תובאנה בחשבון השיקולים נקיטתו והתקדמותו של הליך כזה. לפיכך הערר מתקבל מקצתו. מבנהשימוש חורג