עורך דין מקרקעין בשוהם - ערר נגד אישור תכנית בינוי להקמת אולם ספורט בית ספרי בבית ספר בשוהם

ערר נגד אישור תכנית בינוי להקמת אולם ספורט בית ספרי בבית ספר בשוהם הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "הועלתה להצבעה ההצעה הבאה: לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את תכנית הבינוי בכפוף לתנאים הבאים: קבלת חוות דעת יועץ אקוסטי שמאשרת שאין החמרה ביחס למצב הקיים. קבלת חוות דעת משפטית מהיועמ"ש במיוחד לטענה שהועלתה על ידי המתנגד בדבר ביזיון בית המשפט נוכח השינוי המבוקש בקיר האקוסטי. תיקון התכנית באופן שהחלונות לכיוון מערב (לכיוון בתי המגורים) ייסגרו ויצוידו במנגנון לפתיחה אוטומטית לצורך שחרור עשן במקרה חירום. בדיקת האפשרות להנמיך את המבנה ככל שניתן..." העוררים הינם תושבים המתגוררים סמוך לבית הספר טוענים כי מדובר בשימוש חורג המהווה סטייה ניכרת, שכן על מנת לקבל מימון מהטוטו תוכנן האולם לנופש וספורט ומיועד לאימוני נוער. התכנית דורשת את הריסתו של קיר אקוסטי שנבנה על פי פסק דין בפשרה, ולפיכך כל שינוי לרבות הריסת הקיר יעשה רק באישור בית המשפט, והחלטת המשיבה מהווה ביזיון החלטתו של בית המשפט באותו מקרה; השימוש למרכז ספורט מהווה סטייה ניכרת מתכנית, שכן הוא חריג לאופי הבינוי באזור; אישור הבקשה תהווה לגיטימציה לפגיעה בשלטון החוק, לבניית אולם עצום עם מלתחות וחדר כושר ומאמנים הנבנה בהסוואה לשימוש בית הספר, שהינו אלא מרכז ספורט שמיועד לאימון נוער. מיקום אולם כזה כמבוקש יהווה פגיעה קשה וחמורה באיכות חייהם של העוררים ובזכותם ליהנות הנאה סבירה מן הבתים שנרכשו על ידיהם לפני שנים רבות. העוררים סבלו בשעתו ממפגעי רעש ואקוסטיקה כפי שבא לידי ביטוי בהליכים שונים שהתנהלו וביניהם ההליך בתיק אזרחי 1836/05 של בית משפט השלום ברמלה, במסגרתו הגיעו הצדדים לפסק דין בהסכמה. כתוצאה מההסכם הוקם קיר אקוסטי בהתאם לחוות דעת מומחה אקוסטי פרופ' גיורא רוזנהויז. חלק מהקיר אמור להיהרס בהתאם לתכניות שהוגשו. כן טענו העוררים כי עצם הגשת הבקשה בנסיבות מהווה מעשה של חוסר הגינות שלטונית, שכן מחד מציגה כי מדובר באולם ספורט בית ספרי, אך מאידך מציגה לטוטו כי האולם עתיד לשמש מרכז ספורט לאימון נוער. תמצית תשובת הועדה המקומית מדובר באולם ספורט בית ספרית בהתאם לפרוגרמה של המועצה להסדר ההימורים בספורט קרן מתקנים שמתקצבת את הקמתו. מדובר בגודל המינימאלי האפשרי לבינוי בהתאם לקרן המתקנים, והוא אינו כולל יציע קהל. לטענת הועדה המקומית לאור העובדה שהפעילות הנערכת היום במגרש הפתוח תועתק למבנה סגור שיבנה בנוסף לקיר האקוסטי הקיים בין המגרש לבין בתי העוררים למעט שינוי מינורי בקיר האקוסטי הרי שהקמת האולם אמורה דווקא לשפר את מצבם של העוררים. מסקנה זו נתמכת בחוות דעת מומחה אקוסטי. לפיכך מדובר בשימוש תואם תכנית שהינו זהה לשימוש המתקיים כיום במגרש הספורט הפתוח. הבינוי המוצע לאולם ספורט בית ספרי כולל זירת כדור עף תקנית. הגובה התקני של הזירה הוא 7.5 מ', והגובה הקונסטרוקטיבי הונמך למינימום האפשרי כך שרום גובה הגג מגיע ל - 8.6 מ'. לא ניתן לשנות את מימדי האולם. לעניין האקוסטי בין המגרש לבין בתי המתנגדים קיים קיר אקוסטי שהוקם בשנת 2009 בעקבות הסדר פשרה. במסגרת אותו הליך המליץ המומחה בשעתו על אולם סגור במקום הקיר האקוסטי, אולם משיקולים תקציביים לא ניתן היה לבנותו אז. אין כל כוונה להרוס את הקיר האקוסטי אלא לבנות את האולם בסמוך ומקביל אליו. הקמת האולם תחייב שינוי מינורי בלבד בקיר באופן שתוסר הדופן הצידית בלבד (בצד הצפוני) על מנת להתאים את המימדים. בחזית הקיר האקוסטי לא יהיה כל שינוי כלומר כלפי העוררים יהיה קיר אקוסטי ומאחוריו אולם סגור כך שחסימת הרעש תהיה אפקטיבית מן המצב הנוכחי וכן נקבע שלא יהיו פתחים בצידו המערבי. כן נטען כי השימוש הינו תואם תכנית. לא מדובר במרכז ספורט אלא באולם ספורט שהינו חלק אינטגראלי מבית הספר. השימוש בו לצורך פעילות חוגים וספורט אחרי שעות הלימודים הינו שימוש מותר ונלווה לייעוד שנקבע בתכנית כבנייני ציבור, גם לשימוש הספציפי שרשום כבית ספר. על פי החלטות הממשלה שאימצו את תדרוך התכנון להקצאת קרקע למבנה ציבור הרי שיש לייעל את השימוש בקרקע לייעוד הציבורי, ולפיכך שירותי חינוך, ספורט וקהילה יפעלו כיחידה תפעולית תוך כדי שימוש רצוף במרבית שעות היממה במבנה הציבור ובשטחים הפתוחים. בנוסף השימוש תואם להנחיות משרד החינוך בחוזרי מנכ"ל הממליצים על הפעלת חוגי ספורט בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים. הפעלת החוגים אינה מהווה שימוש מסחרי, ואין כל פגיעה בשלטון החוק. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ובחנה את התכניות הרלוונטיות. במסגרת הדיון הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה כדלקמן: "הצדדים: הגענו להבנה כדלקמן: ועדת הערר תפנה למומחה גיורא רוזנהיוז אשר יקבל העתק התכנית ויחווה דעתה אם יש צורך במיגון אקוסטי נוסף על הקבוע בתכנית על מנת להבטיח שלא תהיה הרעה במצב ביחס לקיים היום בבתי העוררים. בעלות שכר טרחתו של המומחה ככל שיידרש, תישא, לבקשת העוררים ולאחר שהוסבר להם כי יש אפשרות לחלק את שכר הטרחה באופן שווה בין הצדדים, המשיבות. בכפוף ליישום המלצותיו של המומחה יוצא ההיתר כאשר יקבעו בו תנאים כדלקמן: שעות הפעילות יהיו בימי חול בלבד עד השעה 20:00 בערב. בסופי שבוע לא תהיה פעילות באולם. במידת הצורך יוכל האולם לשמש על אף האמור לאירועים בית ספריים בכמות שלא תעלה על 7 אירועים בשנה." הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטת ועדת הערר אלא שלאחר מכן הגישה הועדה המקומית עדכון פרטים ובקשה לעיון חוזר בעיקר בנוגע למגבלות שנקבעו לפעילות הבית ספרית, שכן להבנתה פעילות זו תואמת ההיתר הקיים גם היום ואין להגבילה ובנוסף בנוגע לפעילות לצורכי הקהילה הציעה להגביל את מספר המשתתפים בחוג לעד 40 משתתפים ולאפשר זאת עד השעה 22:00. הועדה המקומית ציינה כי מדובר בנתונים מהמועצה המקומית שלא היו ידועים בעת הדיון, והצעה חלופית. לכך השיבו העוררים, כי עסוקים בפעילות הספורט במגרש הסמוך במסגרת ערכאות השונות לזה למעלה מ - 15 שנים, כי הסמיכות המיידית של האולם המבוקש יוצאת דופן, וכי בקשתה הפתאומית של המשיבה לחזור בה מכל ההסכמות תואמת את דרכה לאורך כל אותם הליכים. לגופם של דברים ציינו העוררים כי היום נשמר "מאזן האימה" כתוצאה מפסק הדין לפיו שמורה להם זכות לפניה לבית משפט, מרבית הפעילות כתוצאה מכך נעשית בחלק המקורה המרוחק מבתיהם, השימוש לפעילות בית ספרית בשעות הערב והלילה נעשה פעמיים ושלוש בשנה, ואין במגבלות שנקבעו כדי להרע המצב נהפוך הוא, וכי לא מדובר במגבלות חריגות בהתחשב בקרבה לבתי המגורים. המצב התכנוני החל במקרקעין במקרקעין חלה תכנית גז / במ / 69/ 9 אשר מייעדת אותם לבנייני ציבור וקובעת כדלקמן: "השטחים הצבועים בתשריט בצבע חום מותחמים בחום כהה, יהוו שטחים להקמת בנייני ציבור. השימוש בכל מגרש יהיה כמסומן בתשריט, למרות זאת תהיה אפשרות לשינוי השימושים ביניהם באישור הוועדה המקומית. לא תורשה כל בניה בשטחים לבניני ציבור אלא בהתאם לתכניות פיתוח ונספחי בינוי לפי סעיף 12 לעיל באישור הועדה המקומית." תכנית מק/ שה / 69 / 11 - קובעת בסעיף 15 כי בשטחים המיועדים לבנייני ציבור, רשאית הועדה המקומית להתיר שינוי מהשימוש המסומן בתשריט. במקרקעין הוצא היתר בניה למבנה בית ספר ומגרש ספורט פתוח. הבקשה נשוא ערר זה על פי הנוהל בשוהם תכניות בינוי מפורסמות לידיעת הציבור והוגשו לה התנגדויות על ידי העוררים ואח'. אנו סבורים כי מדובר בעקרון בשימוש התואם תכנית, שכן עסקינן בשטח למבנה ציבור, באשר אף על פי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), מסווג שימוש לספורט כצורכי ציבור ועל כך לא יכולה להיות מחלוקת, מה עוד שמדובר באולם ספורט אשר עתיד לשמש רוב הזמן את תלמידי בית הספר ומהווה חלק אינהרנטי ממוסד כזה. לא למותר לציין כי ועדת הערר רואה כפי שהבהירה כבר בעבר, חשיבות ציבורית ראשונה במעלה לניצול אינטנסיבי של השטחים המיועדים לצורכי הציבור, לטובת הציבור, תוך שקילת כל השיקולים התכנוניים הרלוונטיים כמובן. אפילו היה מדובר בחריגה מהיתר שהוצא במקרקעין, ואיננו משוכנעים כי מדובר בחריגה כזו, שכן מדובר בתוספת בניין ציבורי ולא בהחלפת בניין ציבורי בבניין אחר, אזי הנוהג שנוהגת המשיבה בפרסום תכניות כגון דא נותן בראייתנו מענה מספק להליכים הנדרשים על פי חוק לצורך אישור זה. כל האמור מציג תשתית חוקית נאותה לאישור הבקשה במישור הפרסום, ואולם אין בו כדי למנוע התייחסות מקצועית ותכנונית לבקשה ולעובדה כי היא מגלמת בתוכה אלמנט נוסף במגרש המיועד לצורכי ציבור סמוך לבתי מגורים קיימים, סמיכות, אשר התגלתה כבר כבעייתית בעבר ובינתיים נפתרה באמצעות ההסכם נשוא פסק הדין. הועדה המקומית הציגה בפנינו את חוות דעתו של פרופ' גיורא רוזנהויז, הוא המומחה שנבחר בשעתו על ידי העוררים בנוגע למיגון האקוסטי שיש למגן את מגרש הספורט הקיים כלפי בתיהם. למומחה הועברה שאלה בנוגע לאולם הספורט החדש וכן חוות דעת מטעם הועדה המועצה המקומית שוהם של מומחה אחר, אשר נתן המלצותיו בנוגע למיגונו של האולם המוצע. בתגובה ניתח המומחה פרופ' רוזנהויז את הגורמים היכולים להשפיע על הרעש הסביבתי, כתוצאה מפעילות באולם הספורט המוצע בבית הספר לעומת המצב הקודם, ובסופו של דבר סיכם כי הפתרון שהוצע בדו"ח מטעם המועצה המקומית מקובל עליו ובלבד שימצא בתכניות הקבלן, במפרטים, ובהוראות התכנית. אותו דו"ח של המומחה מטעם המועצה המקומית קבע כי האולם יפחית את תרומת רעש הפעילות במקום ביחס למצב הדברים היום בו משמש קיר אקוסטי בלבד, וקובע מפרטים לבניית האולם, פירוט פרטים שונים כגון חלונות, מידות ומפרט לתקרה אקוסטית, מפרט של מערכת מיזוג ועוד. לאור האמור אנו סבורים כי יש לפעול בשני מישורים: האחד, להגביל השימוש החוץ בית ספרי באולם, וזאת לתקופת נסיון, כך שפעילות זו לא תתקיים בערבים (אחרי השעה 22:00) ובסופי שבוע. הפעילות החוץ בית ספרית תוגבל ל - 40 משתתפים. הפעילות הבית ספרית באולם לא תוגבל בשלב זה, ואולם, במידה ותנאי זה לא יעמוד במבחן הזמן יוכלו הצדדים לחזור ולפנות לועדת הערר, בשנה הראשונה להפעלתו של האולם. מובן כי אין באמור כדי לשנות מההסדר שקיבל תוקף של פסק דין במסגרת תיק אזרחי 1836/05, ולפיו שמורה לעוררים הזכות לפנות לבית המשפט בהתאם לקבוע בסעיף 5 לאותו הסדר. השני, הינו קבלת אישורו של המומחה האקוסטי פרופ' רוזנהויז, כי הבקשה להיתר משקפת את כל המלצותיו כפי שפרט בחוות דעתו מיום 5/7/2011, וקביעת תנאים אלה כתנאים בהיתר. לפיכך הערר מתקבל מקצתו. עורך דיןדיני חינוךתוכנית בניהבניהדיני ספורטמקרקעיןתוכנית בינויעררבית ספר