ערר תוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר

ערר תוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר, במקרקעין הידועים כחלקה 77, מגרש 2167, בגוש 5511, רחוב פלח הלימון 10, בראש העין (להלן: "המקרקעין"). הבקשה כללה תוספת ממ"ד וכן תוספת לבית קיים בשטח דומה. מדובר בקומפלקס של בתים משותפים כאשר כל 2 מהם מחוברים בגשר בקומה השלישית כך שנוצר מעבר בין שני הבתים. העורר ביקש לבנות ממ"ד לדירתו ולהרחיב את חדר השינה על חשבון חלק ממעבר זה. הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "בהמשך לדיון ולהחלטה קודמים ולאחר קיום סיור המהנדס באתר, וגיבוש המלצות הדרג המקצועי לפתרון ממ"דים הוחלט לקבל ההתנגדות ולאשר הבקשה בתנאי שלא תחרוג מקו המבנה הקיים והשלמת גליון דרישות." כוונת הועדה המקומית היתה כי הממ"ד יבנה בהמשך לקו המבנה הקיים ללא חריגה מערבה אל תוך המעבר. העורר טוען כי בנייה כמפורט לעיל בהמשך לחדר השינה תחסום חלון הקיים בצד הדרומי של חדר זה, ותותיר את חדר השינה ללא חלון זאת ומאחר ולשיטתו, בצד המערבי לא ניתן לפתוח פתח, שכן אותו צד סמוך לבית השני (המחובר בקומה השלישית), ועל כן מטעמי פרטיות וצניעות לא ניתן לפתוח חלון לכיוון זה. המשיב, דייר הבית המזרחי בקומה השלישית שהתנגד לבקשה טוען כי הבניה שהתבקשה על ידי העורר מלכתחילה תגרום לחסימת מחצית המעבר, ותהווה תקדים גם לשאר בעלי הדירות ולחסימת המעבר בכללו. כמו כן טוען המשיב כי הבניה המבוקשת תחסום הנוף מחלונו וכן ביקש המשיב לוודא כי הממדי"ם המבוקשים יהוו בסיס נאות לממד"ים בקומות העליונות. הועדה המקומית טוענת כי החלטתה התקבלה לאחר סיור בשטח וכי בדין יסודה שכן מיקומו המוצע של הממ"ד על חשבון המעבר המשותף יפגע בפיתוחו הכולל והעתידי של המגרש כולו. דיון והכרעה אנו סבורים כי פתרון לתוספת ממד"ים צריך להינתן באספקלריה כוללת למתחם כולו ולכל הפחות לבניין נשוא ערר זה. כמו כן אנו מייחסים חשיבות לדעתם של הדיירים אשר זכאים להרחיב את דירותיהם באופן דומה בנוגע למיקום ההרחבה (בשונה מהזכות לבניית ממ"ד שהינה זכות חוקית אשר גופי התכנון מצווים לעודד את ביצועה); לפיכך אנו סבורים כי ראשית נכון יהיה לחייב הגשת בינוי כולל לכל הבניין ובו יפורט פתרון של ממ"ד לכל אחת מן הדירות המצויות בו, על מנת לכשיבחרו בעלי הזכויות בהם, ביום מן הימים, לנצל את זכויותיהם בהתאם, לא יעמדו הם או שכניהם בפני "שוקת שבורה", וכך גם מתקבל מבט תכנוני נכון יותר הן במוסדות התכנון והן בעיני הדיירים. יובהר כי לא מדובר בתכנון ברמה מפורטת של בקשה, אלא בתכנון ברמה של תכנית בינוי מנחה. אשר על כן ולאור כל האמור אנו סבורים כי נכון לחייב המבקש בהצגת בינוי כאמור, אשר העתקו ישלח לכלל הדיירים בבית המשותף. לאחר מכן תדון הועדה המקומית בפתרון שהוצע, ותיתן החלטתה. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה שתתקבל. מרחב מוגן (מקלט) / ממ"דערר